Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

166 lines (145 sloc) 9.13 KB
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Mga Uri ng Tanong</p>
<p>Ang mga uri ng Tanong na kasalukuyang sinusuportahan ng modyul na
Aralin ay ang:</p>
<ol>
<li><p><b>Maramingpagpipilian</b> Ito ang default na uri ng tanong.
Ang mga Maramingpagpipilian na tanong ay popular na mga tanong, kung
saan ang mag-aaral ay hihilingin na pumilì ng isang sagot mula saisang
set ng mga alternatibo. Ang wastong sagot ay magdadala sa mag-aaral sa
mga susunod na bahagi ng aralin, samantalang ang maling sagot ay hindi
magsusulong sa kanya. Ang mga maling sagot ay tinatawag minsan na
&quot;panlansi&quot; at ang kapakinabangan ng mga tanong na ito ay
kadalasang mas umaasa pa sa kalidad ng mga panlansi sa halip na sa
tanong mismo o sa wastong sagot nila.</p>
<p>Ang bawat sagot ay maaaring magkaroon ng isang tugon. Kung walang
tugon na ipinasok para sa isang sagot, ang default na tugon na
&quot;Iyan ang Tamang Sagot&quot; o &quot;Iyan ang Maling Sagot&quot;
ang ipapakita sa mag-aaral.</p>
<p>Posibleng magkaroon ng higit sa isang wastong sagot sa isang
maramingpagpipilian tanong. Ang magkakaibang wastong sagot ay maaaring
magbigay sa mag-aaral ng magkakaibang tugon at lumukso sa magkakaibang
(pasulong) na pahina sa aralin subali't hindi magkakaiba ang marka,
(alalaong baga'y, ang ilang sagot ay <b>hindi</b> mas wasto kaysa sa iba
pa, kahit man lamang sa marka.) Posible na lahat ng sagot ay wasto, at
maaari nilang dalhin ang mag-aaral sa magkakaibang (pasulong) bahagi ng
aralin depende kung alin ang pinilì.</p>
<p>May ibang klase ng Maramingpagpipilian na tanong na tinatawag na
<b>&quot;Maramingpagpipilian Maramingsagot&quot;</b> na tanong. Dito ay
kinakailangang piliin ng mag-aaral ang lahat ng wastong sagot mula sa
set ng mga sagot. Maaari o puwede ring hindi sabihin sa tanong kung
ilang wastong sagot mayroon. Halimbawa, sa &quot;Sino sa mga sumusunod
ang naging Pangulo ng US?&quot; ay walang sinasabi, samantalang sa &quot;Piliin
ang <i>dalawang</i> pangulo ng US mula sa sumusunod na listahan." ay
sinasabi. Ang aktuwal na bilang ng wastong sagot ay maaaring mula
<b>isa</b> hanggang sa bilang ng pagpipilian. (Ang isang
Maramingpagpipilian Maramingsagot na tanong na may iisang wastong sagot
<b>ay</b> naiiba pa rin sa isang Maramingpagpipilian na tanong, dahil
ang una ay pinahihintulutan ang mag-aaral na pumilì ng labis sa isang
sagot samantalang ang huli ay hindi.)</p>
<p>Gayundin, ang mga wastong sagot ay nilalagyan ng watawat sa
pamamagitan ng paggamit ng pasulong na lukso, ang mga maling sagot namay
ay ginagamitan ng parehong pahina o pabalik na lukso. Kapag may higit
sa isa na wastong sagot, ang lahat ng paglukso ay dapat pumunta sa
iisang pahina, gayundin sa mga maling sagot. Kung <b>hindi</b> ganito
ang ginawa, huhudyatan ng babala ang guro sa tanaw na pangguro ng
aralin. Ang pangwastong tugon, kung kinakailangan, ay dapat ibigay sa
unang wastong sagot, at ang pangmaling tugon, kung kinakailangan, ay
dapat ibigay sa unang maling sagot. Ang mga tugon sa iba pang sagot ay
hindi pinapansin (nang walang babala).</p></li>
<li><p><b>Maikling Sagot</b> Ang mag-aaral ay hihilingan na magbigay ng
isang maikling piraso ng teksto. Ito ay susuriin batay sa isa o mahigit
pang sagot. Ang mga sagot ay maaaring tama o mali. Ang bawat sagot ay
puwedeng magkaroon ng isang tugon. Kung walang tugon na ipinasok para
sa isang sagot ang default na tugon na &quot;Iyan ang Tamang Sagot&quot;
o &quot;Iyan ang Maling Sagot&quot; ang ipapakita sa mag-aaral. Kung
ang teksto na ipinasok ay hindi tumugma sa alinman sa mga sagot, ito ay
mali at ang ang mag-aaral ay papakitaan ng default na pangmali na
tugon.</p>
<p>Sa default, ang laki ng titik ay binabalewal sa paghahambing ng
teksto. May opsiyon na puwedeng gamitin sa paggawang mahalaga ang laki
ng titik sa paghahambing.</p>
<p>Ang asterisk (*) na titik ay maaaring gamitin sa mga sagot bilang
&quot;wild card&quot; na titik. Sumasagisag ito sa alinmang bilang ng
titik (kabilang ang walang titik). Halimbawa, ang sagot na
&quot;Long*&quot; ay tutugma sa &quot;longer&quot;, &quot;longest&quot;
at &quot;long&quot;. Kung ang isa sa mga sagot ay &quot;*&quot; (a
single *) lamang, tutugma ito sa anumang bagay, karaniwan itong
ginagamit bilang huling &quot;panlahatang&quot; sagot. Ang proseso ng
paghahambing ay dadaan sa mga sagot alinsunod sa pagkakasunod-sunod nila
sa screen. Kapag may tumugma na, hihino na ang proseso at ang kaugnay
nitong resulta (at tugon, kung mayroon) ay ibibigay. Kay, kung
halimbawa ang mga sagot ay Longest, Long* at * (sa pagkakasunod-sunod na
iyon), ang ipinasok na &quot;longer&quot; ay tutugma sa susunod na sagot
at, sa kasong ito, sa huling sagot, bagama't ang huling pagtugma ay
babalewalain na.</p>
<p>Kung ang literal na asterisk (*) ay talagang kailangan sa isang
sagot, dapat ay ipasok ito na \*, backslash asterisk.</p></li>
<li><p><b>Tama/Mali</b> Ang sagot sa uri ng tanong na ito ay mayroon
lamang dalawang opsiyon, tama o mali. Ang mag-aaral ay hihilinging
piliin kung alin dito ang wastong opsiyon. Ang ganitong uri ng tanong
ay isa lamang Maramingpagpipiliang tanong na may dalawa lamang na
pagpipilian.</p></li>
<li><p><b>Tugmaan</b> Ito ay makapangyarihang tanong na maiaangkop sa
iba't-ibang sitwasyon. Binubuo ito ng isang listahan ng mga pangalan o
pahayag na kailangang itugma nang wasto sa isa pang listahan ng mga
pangalan o pahayag. Halimbawa &quot;Itugma ang Kapitolyo sa
Bansâ&quot;, na may dalawang listahan; Hapon, Canada, Italya; at Tokyo,
Ottawa, Roma. Maaaring magkaroon ng inulit na entry sa listahan,
nguni't dapat pag-ingatan na gawing magkapareho ang mga inulit.
Halimbawa &quot;Kilalanin ang uri ng mga nilalang na ito&quot;, na may
listahang; Langay-langayan, Baka, Langgam, Aso; at Ibon, <i>Hayop</i>,
Insekto, <i>Hayop</i>.</p>
<p>Kapag lumilikha ka ng ganitong uri ng tanong, ang mga aytem para sa
unang listahan ay inilalagay sa kahon para sa Sagot at ang mga aytem
para sa pangalawang listahan ay inilalagay sa kahon para sa Tugon.
Matapos malikha, magpapakita ng mas makatwirang kaayusan ng katawagan.
Kapag matagumpay na napagtugma ng mag-aaral ang mga aytem, ang lukso sa
unang sagot ang gagamitin. Ang bigong pagsagot ay lulukso sa pahina sa
pangalawang sagot. <b>Hindi</b> sinusuportahan ng tanong ang pasadyang
tugon, ang mag-aaral ay sinasabihan kung ilang tugmaan ang tama o kung
ang lahat ng tugmaan ay wasto.</p>
<p>Ditulad ng Maramingpagpipiliang tanong, kung saan ang mga pagpipilian
ay ipinapakita sa random na pagkakasunod-sunod, dito ang unang listahan
ng mga aytem ay <b>hindi</b> binabalasa kundi ipinapakita alinsunod sa
kaayusan ng pagkakapasok nito. Pinapahintulutan nito ang paglikha ng
<b>&quot;Pinagsunod-sunod&quot;</b> na tanong. Tingnan natin ang tanong
na &quot;Pagsunod-sunurin ang sumusunod ayon sa kanilang kapanganakan,
una muna ang pinakamatanda &quot;, na may listahang 1., 2., 3., 4.; at
Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. Ang ikalawang listahan ay
binabalasa bago gamitin sa tanong, siyempre.</p></li>
<li><p><b>Denumero</b> Ang uri ng tanong na ito ay nangangailangan ng
bilang na sagot. Sa pinakapayak nitong anyo, isang sagot lamang ang
kailangan nito. Halimbawa, &quot;Ilan ang 2 dagdagan ng 2? &quot;, na
ang sagot na 4 ay binigyan ng pasulong na lukso. Magkagayunman, mas
mabuting magtakda ng agwat, dahil ang internal na pag-round ng mga
denumerong halaga ay maaaring gawing alasuwerte ang paghahambing ng
kahit isang numero. Kaya, kung ang tanong ay &quot;Ilan ang 10 hatiin
sa 3&quot;, kakailanganin mong ibigay ang sagot bilang
<b>&quot;Minimum:Maksimum&quot;</b>, alalaong baga'y <b>dalawang</b>
halaga na pinaghiwalay ng tutuldok(:). Kaya kung 3.33<span
style="color:#CC0000;">:</span>3.34 ang ibinigay na tanggap na agwat
para sa sagot, ang mga sagot na 3.33, 3.333, 3.3333... ay tatanggapin
lahat na tamang sagot. sa mga &quot;Maling&quot; sagot ay kabilang ang
3.3 (mas mababa sa minimum) at 3.4 (mas malaki sa maksimum).</p>
<p>Pinapahintulutan ang higit sa isang wastong sagot, at ang mga sagot
ay maaaring isahan o pares ng mga halaga. Tandaan na ang
pagkakasunod-sunod ng pagsubok sa mga sagot ay 1 Sagot, 2 Sagot...
kaya't kailangan ng pag-iingat kung nais natin lumitaw ang gusto nating
tugon. Halimbawa, sa tanong na &quot;Kailan ipinanganak si
Larkin?&quot; ay maaaring magkaroon ng iisang halaga na 1922 bilang
tamang sagot, ang eksaktong sagot; at ang pares ng halaga na 1920:1929,
ang dekada 20 bilang hindi gaanong eksaktong sagot. Ang
pagkakasunod-sunod ng pagsubok sa mga halagan ito ay siyempre, 1922 muna
pagkatapos ay 1920:1929. Ang unang sagot ay maaaring magkaroon ng tugon
na &quot;Tama, eksakto ang sagot mo&quot; samantalang ang tugon ng isa
pang sagot ay posibleng &quot;Malapit na iyan, nakuha mo ang tamang
dekada&quot;</p>
<p>Maaaring magbigay ng mga maling sagot, pero depende sa kanilang
aktuwal na agwat. Dapat pag-ingatan na ilagay ang mga ito pagkatapos ng
mga wastong sagot. Halimbawa, ang pagdaragdag ng maling sagot na 3:4 sa
&quot;10 hatiin sa 3&quot; na tanong, kailangan ay ilagay ito pagkatapos
ng wastong sagot. Alalaong baga'y, ang mga sagot ay pagsusunurin na
3.33<b>:</b>3.34 (ang &quot;wastong&quot; sagot) pagkatapos ay
3<b>:</b>4 (ang &quot;maling&quot; sagot, pero hindi napakalaking
pagkakamali!).</p></li>
</ol>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.