Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (22 sloc) 1.33 KB
<p style="text-align: center; font-weight: bold">Pagpapahintulot sa
Mag-aaral na Muling-kunin ang Aralin </p>
<p>Itinatakda ng kaayusang ito kung ang mag-aaral ay makakakuha ng
aralin ng ng higit sa isang beses o minsan lamang. Maaaring
mapagpasiyahan ng guro na naglalaman ang aralin ng materyal na
kailangang lubusang maunawaan ng mag-aaral. Sa ganitong kaso ang
paulit-ulit na pagtingin sa aralin ay dapat pahintulutan. Kung, sa
kabilang banda, ang materyal ay ginagamit na parang pagsusulit, ang mga
mag-aaral ay hindi dapat pahintulutan na muling kumuha ng aralin..</p>
<p>Kapag ang mag-aaral ay pinahintulutang umulit sa pagkuha ng aralin,
ang <b>mga marka</b> na ipinapakita sa pahina ng Marka ay ang kanilang
<b>katamtamang</b> marka ng mga muling pagkuha o ang kanila
<b>pinakamahusay</b> na marka sa aralin. Ang susunod na parameter ang
nagtatakda kung alin sa mga alternatibo ng pagmamarka na ito ang
gagamitin.</p>
<p>Tandaan na ang <b>Pagtatasa ng Tanong</b> ay palaging ginagamit ang
sagot mula sa mga unang pagkuha ng aralin, ang sumusunod na umulit na
pagkuha ng mag-aaral ay binabalewala. </p>
<p>Sa default, ang opsiyon na ito ay <b>Oo</b>, ibig sabihin ang mga
mag-aaral ay pinahihintulutan na umulit sa pagkuha ng aralin. Inaasahan
na tanging sa mga natatanging kalagayan lamang maitatakda sa
<b>Hindi</b> ang opsiyon na ito.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.