Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

156 lines (152 sloc) 7.97 kB
<?PHP // $Id$
// glossary.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
$string['addcomment'] = 'Yorum ekle';
$string['addentry'] = 'Yeni bir kayýt ekle';
$string['addingcomment'] = 'Yeni bir yorum ekle';
$string['aliases'] = 'Anahtar sözcük(ler)';
$string['allcategories'] = 'Tüm kategoriler';
$string['allentries'] = 'TÜMÜ';
$string['allowcomments'] = 'Yorumlara izin ver';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Ayný kaydýn girilmesine izin ver';
$string['allowprintview'] = 'Yazýcý görüntüsüne izin ver';
$string['allowratings'] = 'Puanlandýrýlmasýna izin ver';
$string['answer'] = 'Yanýt';
$string['approve'] = 'Onayla';
$string['areyousuredelete'] = 'Bu girdiyi silmek istediðinizden emin misiniz?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Bu yorumu silmek istediðinizden emin misiniz?';
$string['areyousureexport'] = 'Bu girdiyi taþýmak istediðinizden emin misiniz?';
$string['ascending'] = '(artan)';
$string['attachment'] = 'Ek';
$string['authorview'] = 'Yazara göre gözat';
$string['back'] = 'Geri';
$string['cantinsertcat'] = 'Kategori eklenemez';
$string['cantinsertrec'] = 'Kayýt eklenemez';
$string['cantinsertrel'] = 'Ýliþkili kategori kaydý eklenemedi';
$string['casesensitive'] = 'Bu girdi harf duyarlýdýr';
$string['categories'] = 'Kategoriler';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categorydeleted'] = 'Kategori silindi';
$string['categoryview'] = 'Kategoriye göre gözat';
$string['comment'] = 'Yorum';
$string['commentdeleted'] = 'Yorum silindi.';
$string['comments'] = 'Yorumlar';
$string['commentson'] = 'Hakkýndaki yorumlar';
$string['commentupdated'] = 'Yorum güncellendi.';
$string['concept'] = 'Kavram';
$string['concepts'] = 'Kavramlar';
$string['currentglossary'] = 'Geçerli sözlük';
$string['dateview'] = 'Tarihe göre gözat';
$string['defaultapproval'] = 'Varsayýlan olarak onaylý';
$string['definition'] = 'Taným';
$string['definitions'] = 'Tanýmlar';
$string['deleteentry'] = 'Kaydý sil';
$string['deletingcomment'] = 'Yorum siliniyor';
$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Bu kategorinin silinmesi içerdiði kayýtlarý yok etmeyecek. Bu kayýtlar kategorisiz olarak deðerlendirilecek.';
$string['descending'] = '(azalan)';
$string['destination'] = 'Hedef';
$string['displayformat'] = 'Görüntü biçimi';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Yazarsýz ardarda';
$string['displayformatdictionary'] = 'Basit sözlük biçimi';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Ansiklopedi';
$string['displayformatentrylist'] = 'Kayýt listesi';
$string['displayformatfaq'] = 'SSS';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Yazarýyla göster';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Yazarý olmadan göster';
$string['displayformats'] = 'Görüntü biçimleri';
$string['displayformatssetup'] = 'Görüntü Biçimi Ayarý';
$string['duplicateentry'] = 'Ayný kayýt';
$string['editalways'] = 'Herzaman düzenle';
$string['editcategories'] = 'Kategorileri düzenle';
$string['editentry'] = 'Kaydý düzenle';
$string['editingcomment'] = 'Yorum düzenleniyor';
$string['entbypage'] = 'Herbir sayfadaki kayýt';
$string['entries'] = 'Kayýtlar';
$string['entrieswithoutcategory'] = 'Kategorisiz kayýtlar';
$string['entry'] = 'Kayýt';
$string['entryalreadyexist'] = 'Kayýt zaten var';
$string['entryapproved'] = 'Bu kayýt onaylandý';
$string['entrydeleted'] = 'Kayýt silindi';
$string['entryexported'] = 'Kayýt baþarýyla çýkartýldý';
$string['entryishidden'] = '(bu kayýt þu anda gizli)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Kayýt Bazýndaki Varsayýlan Ayarlar';
$string['entrysaved'] = 'Bu kayýt kaydedildi';
$string['entryupdated'] = 'Bu kayýt güncellendi';
$string['entryusedynalink'] = 'Bu kayýt otomatikmen linklensin';
$string['explainaddentry'] = 'Þu anki terimler sözlüðüne yeni bir kayýt ekleyin.<br/>Kavram ve Taným zorunlu alanlardýr.';
$string['explainall'] = 'Kayýtlarýn HEPSÝNÝ bir sayfada gösterir';
$string['explainalphabet'] = 'Bu dizini kullanarak göz atýn';
$string['explainexport'] = 'Dosya oluþturuldu.<br/> Ýndirin ve güvenli bir yerde saklayýn. Bu kayýtlarý istediðiniz zaman bu derste veya diðer derslerde tekrar yükleyebilirsiniz.';
$string['explainimport'] = 'Alýnacak dosyayý ve iþlem türünü belirtmeniz gerekiyor. <p>Dosyanýzý gönderin ve sonuçlarý inceleyin.</p>';
$string['explainspecial'] = 'Bir harfle baþlamayan kayýtlarý gösterir';
$string['exportedentry'] = 'Çýkartýlmýþ kayýt';
$string['exportedfile'] = 'Çýkartýlmýþ dosya';
$string['exportentries'] = 'Kayýtlarý çýkar';
$string['exportglossary'] = 'Sözlüðü çýkar';
$string['exporttomainglossary'] = 'Ana sözlüðe çýkar';
$string['filetoimport'] = 'Alýnacak dosya';
$string['fillfields'] = 'Kavram ve tanýmlamalar gerekli alanlardýr.';
$string['filtername'] = 'Terimler Otomatik-Linkleme';
$string['fullmatch'] = 'Tam sözcük eþleþmesi';
$string['globalglossary'] = 'Genel sözlük';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Sözlük Bazýndaki Varsayýlan Ayarlar';
$string['glossarytype'] = 'Terim tipi';
$string['glosssaryexported'] = 'Terimler çýkartýldý.';
$string['importcategories'] = 'Kategorileri al';
$string['importedcategories'] = 'Alýnan kategoriler';
$string['importedentries'] = 'Alýnan kayýtlar';
$string['importentries'] = 'Kayýtlarý al';
$string['isglobal'] = 'Bu terim genel mi';
$string['linkcategory'] = 'Bu kategoriyi otomatik linkle';
$string['mainglossary'] = 'Ana kategori';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Üzgünüz, bu yorumu düzenlemek için ayarlanan maximum süre ($a) geçti!';
$string['modulename'] = 'Terimler Sözlüðü';
$string['modulenameplural'] = 'Terimler';
$string['newentries'] = 'Yeni sözlük kayýtlarý';
$string['newglossary'] = 'Yeni bir sözlük';
$string['newglossarycreated'] = 'Yeni sözlük oluþturuldu.';
$string['newglossaryentries'] = 'Yeni sözlük kayýtlarý:';
$string['nocomment'] = 'Yorum bulunamadý';
$string['nocomments'] = '(Bu kayýtta yorum yok)';
$string['noconceptfound'] = 'Kavram veya taným yok';
$string['noentries'] = 'Bu bölümde hiç kayýt yok';
$string['noentry'] = 'Kayýt yok.';
$string['notcategorised'] = 'Kategorilendirilmemiþ';
$string['numberofentries'] = 'Kayýtlarýn sayýsý';
$string['onebyline'] = '(her satýr için bir tane)';
$string['printerfriendly'] = 'Yazýsý dostu sürümü';
$string['printviewnotallowed'] = 'Yazýcý görüntüsüne izin verilmedi';
$string['question'] = 'Soru';
$string['rate'] = 'Puanlandýr';
$string['rating'] = 'Puanlandýrma';
$string['ratingeveryone'] = 'Kayýtlarý herkes puanlandýrabilir';
$string['ratingno'] = 'Puanlandýrma yok';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Sadece $a kayýtlarý puanlandýrabilir';
$string['ratings'] = 'Puanlandýrmalar';
$string['ratingssaved'] = 'Puanlandýrmalar kaydedildi';
$string['ratingsuse'] = 'Puanlandýrma kullan';
$string['ratingtime'] = 'Kayýtlarý puanlandýrmayý þu tarihler arasýnda sýnýrla';
$string['rejectedentries'] = 'Reddedilen kayýtlar';
$string['rejectionrpt'] = 'Reddetme Raporu';
$string['rsssubscriberss'] = '\'$a\' kavramý için RSS göster';
$string['searchindefinition'] = 'Tam metin ara';
$string['secondaryglossary'] = 'Ýkinci kategori';
$string['sendinratings'] = 'En son puanlandýrmamý göster';
$string['showall'] = 'TAMAMINI göster';
$string['showalphabet'] = 'Alfabeyi göster';
$string['showspecial'] = 'ÖZEL karakter kullananlarý göster';
$string['sortby'] = 'Sýrala';
$string['sortbycreation'] = 'Oluþturulma tarihine göre';
$string['sortbylastupdate'] = 'Son düzenleme tarihine göre';
$string['sortchronogically'] = 'Kronolojik sýrala';
$string['special'] = 'Özel';
$string['standardview'] = 'Harfe göre gözat';
$string['studentcanpost'] = 'Öðrenciler kayýt ekleyebilir';
$string['totalentries'] = 'Toplam girdi';
$string['usedynalink'] = 'Girdileri otomatik-linkleme';
$string['waitingapproval'] = 'Onay bekliyor';
$string['warningstudentcapost'] = '(Ana kategoride deðilse uygulanabilir)';
$string['withauthor'] = 'Kavramlar (yazarýyla birlikte)';
$string['withoutauthor'] = 'Kavramlar (yazarý olmadan)';
$string['writtenby'] = 'yazan';
$string['youarenottheauthor'] = 'Bu yorumun yazarý olmadýðýnýzdan dolayý bu yorumu düzeltemezsiniz.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.