Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

174 lines (167 sloc) 15.878 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Specificirani administratorski direktorijum je netačan';
$string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
$string['admindirsettinghead'] = 'Podešavanje administratorskog direktorijuma';
$string['admindirsettingsub'] = 'Poneki Web serveri koriste /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima ili nečem drugom. Nažalost to je u konfliktu sa standardnom Moodle lokacijom za administratorske stranice. Možete rešiti problem preimenovanjem administratorskog direktorijuma u Vašoj instalaciji, i navođenjem tog novog naziva ovde. Na primer: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
$string['bypassed'] = 'Izbegnuto';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nije moguće kreiranje direktorijuma jezika';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nije moguće kreiranje privremenog direktorijuma.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nije moguće preuzimanje komponenti.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nije moguće preuzimanje arhive.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Nije moguće pronalaženje komponenti.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Nije moguće čuvanje md5 datoteke.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće čuvanje arhive.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće raspakivanje datoteke.';
$string['caution'] = 'Oprez';
$string['check'] = 'Proveri';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti samo tokom instalacije. Kasnije ćete moći da izaberete jezička podešavanja na nivou sajta i korisnika.';
$string['closewindow'] = 'Zatvorite ovaj prozor';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Provera Vaših PHP podešavanja...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Vaš server bi trebao proći sve ove testove da bi Moodle na njemu uspešno funkcionisao';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj verziji.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Instalacioni skript nije bio u mogućnosti da automatski kreira datoteku config.php koja bi sadržavala Vaša odabrana podešavanja, verojatno zbog toga što nema prava na pisanje (menjanje sadržaja) u Vašem Moodle direktorijumu. Ako to želite, možete ručno kopirati kod u datoteku config.php u osnovnom direktorijumu Vaše Moodle instalacije.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php je uspešno kreiran';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracija je završena';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je pokušao da sačuva Vašu konfiguraciju u datoteci smeštenoj u korenskom direktorijumu Moodle instalacije.';
$string['continue'] = 'Nastavak';
$string['database'] = 'Baza podataka';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Sada je potrebno konfigurisati podešavanja baze podataka u kojoj će se čuvati najveći deo Moodle podataka. Ta baza podataka će biti kreirana automatski prilikom instalacije, sa podešavanjima specificiranim ispod.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tip:</b> postavljeno na \"mysql\" prilikom instalacije<br />
<b>Server:</b> postavljeno na \"localhost\" prilikom instalacije<br />
<b>Naziv:</b> naziv baze podataka, npr. moodle<br />
<b>Korisnik:</b> postavljeno na \"root\" prilikom instalacije<br />
<b>Lozinka:</b> Vaša lozinka za bazu podataka<br />
<b>Prefiks tabela:</b> opcioni prefiks koji će se koristiti u nazivima svih tabela';
$string['databasesettingshead'] = 'Sada je potrebno konfigurisati bazu podataka u kojoj će se čuvati veći deo Moodle podataka. Ta baza podataka mora već biti kreirana, kao i korisničko ime i lozinka za pristup istoj.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Tip:</b> mysql ili postgres7<br />
<b>Server:</b> npr. localhost ili db.isp.com<br />
<b>Naziv:</b> naziv baze podataka, npr. moodle<br />
<b>Korisnik:</b> Vaše korisničko ime za pristup bazi podataka<br />
<b>Lozinka:</b> Vaša lozinka za pristup bazi podataka<br />
<b>Prefiks tabela:</b> opcioni prefiks koji će se koristiti u nazivima svih tabela';
$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
$string['datarooterror'] = '\'Direktorijum podataka\' koji ste naveli ne može biti pronađen ili kreiran. Unesite tačnu putanju ili napravite taj direktorijum ručno.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nemoguće je uspostaviti vezu sa bazom podataka koju ste naveli. Molimo proverite podešavanja baze podataka.';
$string['dbcreationerror'] = 'Greška pri kreiranju baze podataka. Nije bilo moguće kreirati bazu navedenog imena uz zadata podešavanja';
$string['dbhost'] = 'Server';
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';
$string['dbtype'] = 'Tip';
$string['dbwrongencoding'] = 'Izabrana baza podataka radi pod nepreporučljivim kodnim rasporedom ($a). Bilo bi bolje da umesto nje koristite Unicode (UTF-8) kodiranu bazu. U svakom slučaju, možete izbeći ovaj test biranjem opcije \"Preskočiti test kodnog rasporeda baze podataka\" ispod, ali se u budućnosti možete suočiti sa problemima pri korišćenju izabrane baze.';
$string['directorysettingshead'] = 'Molimo potvrdite lokacije ove Moodle instalacije';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Web adresa:</b>
Specificirajte potpunu web adresu na kojoj će se pristupati Moodle sistemu.
Ako je Vašem web sajtu moguće pristupiti preko više URL-ova, izaberite onaj koji će najverovatnije koristiti Vaši studenti. Nemojte navoditi krajnju kosu crtu.
<br />
<br />
<b>Moodle direktorijum:</b>
Specificirajte potpunu putanju do ove instalacije
Vodite računa o velikim i malim slovima.
<br />
<br />
<b>Direktorijum podataka:</b>
Morate odrediti mesto na kom će Moodle čuvati postavljene datoteke. Korisnik web servera (obično \'niko\' ili \'apache\') bi morao imati mogućnost da čita podatke iz tog direktorijuma, ali i da ih u njega upisuje, ali oni ne bi trebali biti dostupni direktno preko web-a.';
$string['dirroot'] = 'Moodle direktorijum';
$string['dirrooterror'] = 'Podešavanje \'Moodle direktorijuma\' je čini se netačno - ne može se tamo naći Moodle instalacija. Niža vrednost će biti ponovo dovedena na početni položaj.';
$string['download'] = 'Preuzeti';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Nije uspela provera preuzete datoteke.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Preuzmi \"$a\" jezički paket';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Preuzmi jezički paket';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Možete nastaviti proces instalacije korišćenjem podrazumevanog jezičkog paketa, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Sada imate mogućnost preuzimanja željenog jezičkog paketa i nastavka instalacionog procesa na tom jeziku.<br /><br />Ako niste u mogućnosti da preuzmete jezički paket, instalacioni proces će se nastaviti na engleskom jeziku. (Kada se instalacija završi, imaćete mogućnost da preuzmete i instalirate dodatne jezičke pakete.)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Morate rešiti sve probleme okruženja (greške) navedene iznad pre nastavka instalacije ove Moodle verzije!';
$string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'je preporučljivo instalirati/omogućiti';
$string['environmentrecommendversion'] = 'preporučena verzija je $a->needed a Vi trenutno koristite verziju $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'je neophodno instalirati/omogućiti';
$string['environmentrequireversion'] = 'neophodna verzija je $a->needed a Vi trenutno koristite verziju $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Proverava se da li razne komponente Vašeg sistema zadovoljavaju sistemske zahteve';
$string['environmentxmlerror'] = 'Greška u čitanju podataka okruženja ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Greška';
$string['fail'] = 'Nije prošlo';
$string['fileuploads'] = 'Postavljanje datoteka';
$string['fileuploadserror'] = 'Ova opcija bi trebala biti uključena';
$string['gdversion'] = 'GD verzija';
$string['gdversionerror'] = 'GD datoteka sa izvornim kodom trebala bi prezentirati proces i kreirati slike';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Na Vašem serveru izgleda nije instaliran GD.</p>
<p>GD je biblioteka koju traži PHP da bi dozvolio Moodle sistemu da procesira slike (kao što su ikonice korisničkih profila) i da kreira nove slike (kao što je grafikon prijava na sistem). Moodle će još raditi i bez GD biblioteke - ove opcije Vam jednostavno neće biti dostupne.</p>
<p>Da biste dodali GD u PHP pod Unix-om, kompajlirajte PHP koristeći --with-gd parametar.</p>
<p>Pod Windows-om obično možete izmeniti php.ini i skinuti oznaku komentara u liniji koja se odnosi na libgd.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Nesigurno rukovanje globalnim varijablama';
$string['globalsquoteserror'] = 'Popravite svoja PHP podešavanja: onemogućite register_globals i/ili omogućite magic_quotes_gpc';
$string['help'] = 'Pomoć';
$string['iconvrecommended'] = 'Instaliranje opcione ICONV biblioteke je vrlo preporučljivo u cilju unapređivanja performansi sajta, pogotovo ako Vaš sajt podržava jezike koji ne koriste latinično pismo.';
$string['info'] = 'Informacija';
$string['installation'] = 'Instalacija';
$string['invalidmd5'] = 'Nevalidna md5 datoteka';
$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost jezik \"$a\" nije instaliran. Instalacioni proces će biti nastavljen na engleskom jeziku.';
$string['langdownloadok'] = 'Jezik \"$a\" je uspešno instaliran. Instalacioni proces će biti nastavljen na ovom jeziku.';
$string['language'] = 'Jezik';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes vreme izvršavanja';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Ova opcija bi trebala biti isključena';
$string['mbstringrecommended'] = 'Instaliranje opcione MBSTRING biblioteke je vrlo preporučljivo u cilju unapređivanja performansi sajta, pogotovo ako Vaš sajt podržava jezike koji ne koriste latinično pismo.';
$string['memorylimit'] = 'Ograničenje memorije';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP ograničenje memorije je podešeno na prilično nizak nivo... kasnije može doći do problema.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na $a.</p>
<p>Ovo može da prouzrokuje kasnije memorijske probleme Vašeg Moodle sistema, posebno ako imate mnogo dozvoljenih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
<p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 16M. Postoji nekoliko načina da se to uradi. Pokušajte:</p><ol>
<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sistemu da postavi memorijsko ograničenje sam za sebe.</li>
<li>Ako imate pristup Vašoj php.ini datoteci, možete promeniti <b>memory_limit</b> podešavanje u recimo 16M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi za Vas.</li>
<li>Na nekim PHP serverima možete kreirati .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Kakogod, na nekim serverima će to sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (biće Vam prikazana poruka o grešci umesto svake stranice), pa ćete sa njih morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle dokumentacija za ovu stranicu';
$string['mysql416bypassed'] = 'Međutim, ako Vaš sajt koristi iso-8859-1 (latin) jezike, možete da nastavite s korišćenjem Vaše trenutno instalirane MySQL verzije 4.1.12 (ili više).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 je minimalna verzija potrebna za Moodle 1.6 da bi se garantovalo dalje konvertovanje svih podataka u UTF-8.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP neće biti propisno konfigurisan sa MySQL ekstenzijom tako da može komunicirati sa MySQL-om. Molimo Vas da proverite svoju php.ini datoteku ili opet kompajlirate PHP.';
$string['name'] = 'Ime';
$string['next'] = 'Sledeći';
$string['ok'] = 'OK';
$string['parentlanguage'] = '<< PREVODIOCI: Ako Vaš jezik ima nadređeni jezik koji Moodle treba da koristi kada neki izrazi nedostaju Vašem jezičkom paketu, specificirajte njegov kod. Ako ovo polje ostavite prazno biće korišćen engleski jezik. Primer: nl >>';
$string['pass'] = 'Prošlo';
$string['password'] = 'Lozinka';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ima više poznatih problema, molimo unapredite ga do verzije 5.1.x ili snizite do 4.3.x ili 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP verzija';
$string['phpversionerror'] = 'PHP verzija mora biti bar 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme)';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme).</p>
<p>Trenutno imate verziju $a</p>
<p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
(U slučaju verzije 5.0.x bilo bi dobro da je snizite na 4.4.x verziju)</p>';
$string['previous'] = 'Prethodni';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nije dozvoljeno preuzimanje komponenti na Vaš server (opcija allow_url_fopen je onemogućena).<br /><br />Morate ručno preuzeti datoteku <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, kopirati je u \"$a->dest\" na svom serveru i tamo je raspakovati.';
$string['report'] = 'Izveštaj';
$string['restricted'] = 'Ograničeno';
$string['safemode'] = 'Bezbedan mod';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle može imati problema sa uključenim bezbednim modom rada';
$string['sessionautostart'] = 'Automatski početak akcije';
$string['sessionautostarterror'] = 'Ova opcija bi trebala biti isključena';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Preskočiti test kodnog rasporeda baze podataka';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Srpski';
$string['user'] = 'Korisnik';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Prikazana Vam je ova stranica jer ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>$a->installername</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kom će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Korišćenje aplikacija iz ovog paketa je uslovljeno njhovim licencama. Kompletan <strong>$a->installername</strong> paket je <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licencom.';
$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati <strong>Moodle</strong> na Vašem računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešan izvorni URL baze.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešan naziv arhive.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Navedena \'Web adresa\' se čini nevalidnom - ova Moodle instalacija izgleda nije na njoj. Vrednost navedena ispod je resetovana.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.