Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

186 lines (178 sloc) 15.452 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Malî ang ibinigay na bugsok na pang-admin';
$string['admindirname'] = 'Pang-Admin na Bugsok';
$string['admindirsettinghead'] = 'Itinatakda ang bugsok na pang-admin...';
$string['admindirsettingsub'] = 'May ilang webhost na ginagamit ang /admin bilang isang espesyal na URL, halimbawa ay para makapasok sa isang kontrol panel. Nguni\'t nakakagulo ito sa istandard na lokasyon ng mga pahinang pang-admin ng Moodle. Malulutas ninyo ito sa pamamagitan ng pagbabago ng pangalan ng bugsok na pang-admin sa iniluklok ninyo, tapos ay isulat ang bagong pangalan dito. Halimbawa: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Maaayos nito ang mga link na pang-admin sa Moodle.';
$string['bypassed'] = 'Nilagpasan';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Hindi makalikha ng lang bgsk.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Hindi makalikha ng temp bgsk.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Hindi mailusong ang mga piyesa';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Hindi mailusong ang sakong ZIP.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Hindi makita ang piyesa.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Hindi maisilid ang sakong md5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Hindi maisilid ang sakong ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Hindi mai-unzip ang sako.';
$string['caution'] = 'Mag-ingat';
$string['check'] = 'Tsekan';
$string['chooselanguagehead'] = 'Pumilì ng wika';
$string['chooselanguagesub'] = 'Pumili po ng wika para sa pagluluklok LAMANG. Sa mga susunod na iskrin ay makakapili ka ng wika para sa site o tagagamit.';
$string['closewindow'] = 'Isara ang bintanang ito';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Sinusuri ang iyong kaayusan ng PHP...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Kailangang pumasa ang server mo sa lahat ng pagsubok upang mapatakbo nang mahusay ang Moodle';
$string['componentisuptodate'] = 'Bago ang piyesa.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Hindi nakalikha nang kusa ang iskrip na pangluklok ng sakong config.php na siyang naglalaman ng mga pinilì mong kaayusan. Marahil ay dahil sa hindi masulatan ang bugsok ng Moodle. Maaari mong kopyahin nang mano-mano ang sumusunod na code sa isang sako na nagngangalang config.php sa loob ng punong bugsok ng Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'matagumpay na nalikha ang config.php';
$string['configurationcompletehead'] = 'Nakumpleto na ang pagsasaayos';
$string['configurationcompletesub'] = 'Tinangka ng Moodle na isilid ang kaayusan mo sa isang sako sa root ng iniluklok mong Moodle.';
$string['continue'] = 'Ituloy';
$string['database'] = 'Datosan';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Ngayon ay kailangan mo namang isaayos ang mga kaayusan ng datosan kung saan nalalagak ang karamihan sa datos ng Moodle. Ang datosan na ito ay kusang lilikhain ng pangluklok, at itatakda nito ang sumusunod na kaayusan.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Uri:</b> ipinirmi ng pangluklok sa \"mysql\"<br />
<b>Host:</b> ipinirmi ng pangluklok sa \"localhost\"<br />
<b>Ngalan:</b> pangalan ng datosan, hal. moodle<br />
<b>Tagagamit:</b> ipinirmi ng pangluklok sa \"root\"<br />
<b>Kontrasenyas:</b> ang kontrasenyas ng datosan mo<br />
<b>Unlapi ng Teybol:</b> opsiyonal na unlapi na gagamitin sa lahat ng pangalan ng teybol';
$string['databasesettingshead'] = 'Ngayon naman ay kailangan mong isaayos ang datosan kung saan iimbakin
ang karamihan sa datos ng Moodle. Dapat ay nalikha na ang datosan na ito
at may bansag at kontrasenyas na upang mapasok ito.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Uri:</b> mysql o postgres7<br />
<b>Host:</b> eg localhost o db.isp.com<br />
<b>Pangalan:</b> pangalan ng datosan, eg moodle<br />
<b>Tagagamit:</b> ang iyong bansag para sa datosan<br />
<b>Kontrasenyas:</b> ang iyong kontrasenyas ng datosan<br />
<b>Unlapi ng mga Teybol:</b> opsiyonal na unlapi na gagamitin sa lahat ng pangalan ng teybol';
$string['dataroot'] = 'Bugsok ng Datos';
$string['datarooterror'] = 'Hindi matagpuan o malikha ang \'Bugsok ng Datos\' na ibinigay mo. Alin sa dalawa, iwasto mo ang landas o lumikha ng bugsok nang mano-mano.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Hindi kami makakonekta sa ibinigay mong datosan. Pakitsek ang kaayusan ng iyong datosan.';
$string['dbcreationerror'] = 'Nagka-error sa paglikha ng datosan. Hindi malikha ang ibinigay na pangalan ng datosan nang may mga ibinigay na kaayusan';
$string['dbprefix'] = 'Unlapi ng mga teybol';
$string['dbtype'] = 'Uri';
$string['dbwrongencoding'] = 'Ang piniling datosan ay gumagana alinsunod sa hindi iminumungkahing encoding ($a). Mas makabubuti na gamitin ang isa sa mga inencode sa Unicode (UTF-8) na datosan. Magkagayunman, maaari mong lagpasan ang pagsubok na ito sa pamamagitan ng pagpili sa tsek ng \"Lagpasan ang Pagsubok ng DB Encoding\" sa ibaba, pero maaari kang makaranas ng mga problema sa hinaharap.';
$string['directorysettingshead'] = 'Pakikumpirma ang mga lokasyon ng iluluklok na Moodle';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Web Address:</b>
Ibigay ang buong web address kung saan papasukin ang Moodle.
Kung ang web site mo ay mapapasok sa pamamagitan ng maraming URL piliin ang
pinakaangkop para sa mga mag-aaral mo. Huwag lalagyan ng
slash sa dulo.
<br />
<br />
<b>Bugsok ng Moodle:</b>
Ibigay ang buong landas ng bugsok sa iluluklok na ito
Tiyakin na ang malaki/maliit na titik ay wasto.
<br />
<br />
<b>Bugsok ng Datos:</b>
Kailangan mo ng pook kung saan puwedeng magsilid ng inahon na sako ang Moodle. Ang
bugsok na ito ay dapat na nababasa AT NASUSULATAN ng tagagamit na web server
(kadalasan ay \'nobody\' o \'apache\'), pero hindi ito dapat mapasok nang
direkta sa pamamagitan ng web.';
$string['dirroot'] = 'Bugsok ng Moodle';
$string['dirrooterror'] = 'Mukhang mali ang kaayusan ng \'Bugsok ng Moodle\' - wala kaming matagpuang iluluklok na Moodle doon. Inireset ang halaga sa ibaba.';
$string['download'] = 'Ilusong';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang pagsusuri sa inilusong na sako.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Ilusong ang \"$a\" na pakete ng wika';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Ilusong ang pakete ng wika';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Maaari mong ipagpatuloy ang proseso ng pagluluklok sa pamamagitan ng umiiral na pakete ng wika, na \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'May opsiyon ka ngayon na maglusong ng pakete ng wika at ipagpatuloy ang proseso ng pagluluklok sa
wikang ito.<br /><br />Kung hindi mo mailusong ang pakete ng wika, ang proseso ng pagluluklok ay magpapatuloy sa Ingles.(Kapag tapos na ang proseso ng pagluluklok, magkakaroon ka ng pagkakataon na maglusong at magluklok ng iba pang pakete ng wika.)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Kailangan mo munang lutasin ang lahat ng suliraning pangkapaligiran (mga error) bago mo maituloy ang pagluklok ng bersiyon ng Moodle na ito.';
$string['environmenthead'] = 'Sinusuri ang kapaligiran mo...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'ay iminumungkahing maluklok/mabuhay';
$string['environmentrecommendversion'] = 'ang bersiyon $a->needed ay iminumungkahi at ang pinatatakbo mo ay $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'ay kinakailangang maluklok/mabuhay';
$string['environmentrequireversion'] = 'ang bersiyon $a->needed ay kinakailangan at ang pinatatakbo mo ay $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Sinusuri namin kung ang iba\'t-ibang piyesa ng sistema mo ay umaayon sa mga kinakailangan na sistema';
$string['environmentxmlerror'] = 'Nagka-error sa pagbasa ng datos na pangkapaligiran ($a->error_code)';
$string['fail'] = 'Bigô';
$string['fileuploads'] = 'Mga Inahon na Sako';
$string['fileuploadserror'] = 'Dapat ay buhay ito';
$string['gdversion'] = 'Bersiyon ng GD';
$string['gdversionerror'] = 'Dapat ay may GD library para maproseso at makalikha ng mga larawan';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Mukhang hindi nakaluklok ang GD sa server mo.</p>
<p>Ang GD ay isang library na kailangan ng PHP upang mapahintulutan ang Moodle na magproseso ng mga larawan
(tulad ng mga ikon ng pagkakakilanlan ng tagagamit) at upang lumikha ng mga bagong larawan (tulad ng
mga talaguhitan ng log). Gagana pa rin ang Moodle kahit walang GD - hindi mo lamang magagamit
ang mga katangiang ito.</p>
<p>Para maidagdag ang GD sa PHP sa loob ng Unix, ikompayl ang PHP gamit ang --with-gd na parameter.</p>
<p>Sa loob ng Windows kadalasan ay maeedit mo ang php.ini at tanggalin ang comment sa linya na tumutukoy sa libgd.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Di-ligtas na Pagmanipula ng mga Global';
$string['globalsquoteserror'] = 'Ayusin ang iyong mga kaayusan ng PHP: patayin ang register_globals at/o buhayin ang magic_quotes_gpc';
$string['help'] = 'Tulong';
$string['iconvrecommended'] = 'Mahigpit na iminumungkahi ang pagluklok ng opsiyonal na ICONV library upang mapahusay ang paggana ng site, lalupa\'t kung sinusuportahan ng site mo ang mga di-latin na wika.';
$string['info'] = 'Impormasyon';
$string['installation'] = 'Pagluklok';
$string['invalidmd5'] = 'Ditanggap na md5';
$string['langdownloaderror'] = 'Ikinalulungkot namin na ang wikang \"$a\" ay hindi nailuklok. Ang kabuuan ng pagluluklok ay itutuloy sa Ingles.';
$string['langdownloadok'] = 'Matagumpay na nailuklok ang wikang \"$a\". Ang kabuuan ng pagluluklok ay itutuloy sa wikang ito.';
$string['language'] = 'Wikà';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Dapat ay patay ito';
$string['mbstringrecommended'] = 'Ang pagluluklok ng opsiyonal na MBSTRING library ay mahigpit na inirerekomenda upang mapahusay ang paggana ng site, lalupa\'t kung sinusuportahan ng site mo ang mga di-latin na wika.';
$string['memorylimiterror'] = 'Labis na mababa ang memory limit ng PHP ... maaaring magkaproblema ka mamaya.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Ang memory limit ng PHP para sa server mo ay kasalukuyang nakatakda sa $a.</p>
<p>Maaaring magdulot ito ng mga problemang pangmemorya sa Moodle sa mga susunod na panahon, lalo na
kung marami kang binuhay na modyul at/o marami kang tagagamit.</p>
<p>Iminumungkahi namin na isaayos mo ang PHP na may mas mataas na limit kung maaari, tulad ng 16M.
May iba\'t-ibang paraan na magagawa kayo upang ito ay maiisakatuparan:</p>
<ol>
<li>Kunga maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
Pahihintulutan nito ang Moodle na itakda ang memory limit sa sarili nito.</li>
<li>Kung mapapasok mo ang iyong sakong php.ini, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
na kaayusan doon at gawin itong mga 16M. Kung wala kang karapatang pasukin ito
baka puwede mong hilingin sa administrador na gawin ito para sa iyo.</li>
<li>Sa ilang PHP serve maaari kang lumikha ng isang sakong .htaccess sa bugsok ng Moodle
na naglalaman ng linyang ito:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Subali\'t sa ilang server ay pipigilin nito ang paggana ng <b>lahat</b> ng pahinang PHP
(makakakita ka ng mga error kapag tumingin ka sa mga pahina) kaya\'t kakailanganin mong tanggalin ang sakong .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'May ilang nawawalang pitak na kailangan';
$string['moodledocslink'] = 'Mga Dokyu ng Moodle para sa pahinang ito';
$string['mysql416bypassed'] = 'Magkagayuman, kung TANGING iso-8859-1 (latin) na wika ang ginagamit ng site mo, maaari mong ipagpatuloy ang kasalukuyan mong nakaluklok na MySQL 4.1.12 (o mas bago).';
$string['mysql416required'] = 'Ang MySQL 4.1.16 ang minimum na bersiyong kinakailangan ng Moodle 1.6 upang matiyak na lahat ng datos ay makukumberte sa UTF-8, sa hinaharap.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Hindi isinaayos ang PHP na may MySQL extension para magawa nitong makipag-usap sa MySQL. Pakitsek ang iyong sakong php.ini o muling ikompayl ang PHP.';
$string['name'] = 'Pangalan';
$string['next'] = 'Susunod';
$string['pass'] = 'Pasado';
$string['password'] = 'Kontrasenyas';
$string['php50restricted'] = 'Ang PHP 5.0.x ay maraming problema, itaas po ang bersiyon sa 5.1.x o ibaba sa 4.3.x o 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'Bersiyon ng PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Ang pinakamababang bersiyon ng PHP na puwedeng gamitin ay 4.3.0 o 5.1.0 (ang 5.0.x ay maraming problema)';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Kinakailangan ng Moodle ang isang bersiyon ng PHP na kahit man lamang 4.3.0. o 5.1.0 (ang 5.0.x ay maraming problema)</p>
<p>Sa kasalukuyan ay pinatatakbo mo ang bersiyong $a</p>
<p>Kailangan mong gawing bago ang PHP o lumipat sa isang host na may mas bagong bersiyon ng PHP!<br />(Sa kaso ng 5.0.x ay maaari mo ring ibaba ang bersiyon sa 4.4.x)
</p>';
$string['previous'] = 'Nakaraan';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Ang paglusong ng mga piyesa sa server mo ay hindi pinapahintulutan (ang allow_url_fopen ay pinatay).<br /><br />Kailangan mong ilusong ang
<a href=\"$a->url\">$a->url</a> sako nang mano-mano, kopyahin ito sa \"$a->dest\" ng iyong server at iunzip ito doon.';
$string['report'] = 'Ulat';
$string['restricted'] = 'Limitado';
$string['safemodeerror'] = 'Maaaring magkaproblema ang moodle kung naka-ON ang safe mode';
$string['sessionautostarterror'] = 'Dapat ay patay ito';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Lagpasan ang Pagsubok sa DB Encoding';
$string['status'] = 'Katayuan';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Tagalog';
$string['user'] = 'Tagagamit';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Nakikita mo ang pahinang ito dahil matagumpay mong nailuklok at napagana ang paketeng <strong>$a->packname $a->packversion</strong> sa iyong kompyuter. Maligayang bati!';
$string['welcomep30'] = 'Ang lathala ng <strong>$a->installername</strong> na ito ay naglalaman ng mga aplikasyon na lilikha ng kapaligiran na tatakbuhan ng <strong>Moodle</strong>, ito ay ang mga sumusunod:';
$string['welcomep40'] = 'Nilalaman din ng paketeng ito ang <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Ang paggamit ng lahat ng aplikasyon sa paketeng ito ay alinsunod sa kani-kaniyang lisensiya. Ang kumpletong pakete na <strong>$a->installername</strong> ay <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> at ipinamamahagi alinsunod sa lisensiyang <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>';
$string['welcomep60'] = 'Dadalhin kayo ng mga sumusunod na pahina sa mga madaling hakbang upang maisaayos at mapatakbo ang <strong>Moodle</strong> sa kompyuter ninyo. Kung gusto ninyo ay panatilihin ang umiiral o kaya ay baguhin ito ayon sa inyong pangangailangan.';
$string['welcomep70'] = 'Iklik ang \"Susunod\" na buton sa ibaba upang maituloy ang pasasaayos ng <strong>Moodle</strong>.';
$string['wrongdestpath'] = 'Mali ang patutunguhang landas';
$string['wrongsourcebase'] = 'Mali ang URL base ng source.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang ngalan ng sako na ZIP';
$string['wwwrooterror'] = 'Mukhang hindi tanggap ang \'Web Address\' - mukhang wala roon ang iluluklok na Moodle. Inireset ang halaga sa ibaba.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.