Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
258 lines (254 sloc) 25.8 KB
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Den katalog för administration som är angiven är felaktig';
$string['admindirname'] = 'Katalog för administration';
$string['admindirsettinghead'] = 'Gör inställningar för katalogen admin...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Ett litet fåtal webbvärdar använder /admin som en speciell URL som Du kan använda för att få tillgång till en kontrollpanel eller något dylikt. Detta stämmer tyvärr inte överens med standardplaceringen av Moodles admin-sidor. Du kan rätta till detta genom att byta namn på Din admin-katalog i samband med Din installation, och placera detta nya namn här. T ex <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br /> Detta rättar till admin-länkarna i Moodle';
$string['bypassed'] = 'Förbikopplad';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Det går inte att skapa en lang-katalog';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Det går inte att skapa en temp-katalog';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Det går inte att ladda ner komponenter';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Det går inte att ladda ner ZIP-fil.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Det går inte att hitta komponent';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Det går inte att spara md5-fil';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Det går inte att spara ZIP-fil';
$string['cannotunzipfile'] = 'Det går inte att packa upp fil';
$string['caution'] = 'Varning';
$string['check'] = 'Kontrollera';
$string['chooselanguagehead'] = 'Välj ett språk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Var snäll och välj ett språk ENDAST för installationen. Du kommer att ha möjlighet att välja språk för webbplatsen och användarna på en senare skärm.';
$string['closewindow'] = 'Stäng detta fönster';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Kontrollerar Dina PHP-inställningar...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Den server bör klara alla dessa test för att Moodle ska fungera friktionsfritt.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten är av en aktuell version';
$string['configfilenotwritten'] = 'Skriptet för installationen kunde inte automatiskt skapa en config.php som innehåller de inställningar som Du har valt. Var snäll och kopiera den följande koden till en fil med namnet config.php i Moodles \"root\"-katalog.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php har skapats framgångsrikt';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurationen är genomförd';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle gjorde ett försök att spara Din konfiguration i en fil i roten (root) på Din installation av Moodle.';
$string['continue'] = 'Nästa';
$string['curlrecommended'] = 'Vi rekommenderar starkt att Du installerar det valfria Curl-biblioteket för att aktivera Moodles funktionalitet för nätverkande.';
$string['customcheck'] = 'Andra kontroller';
$string['database'] = 'Databas';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nu behöver Du konfigurera inställningarna för den databas där den största delen av Moodles data kommer att lagras. Den här databasen kommer att skapas automatiskt av installationsprogrammet med de inställningar som är angivna här nedan.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type (typ):</b> fixerad till \"mysql\" av installationsprogrammet<br />
<b>Host (värd):</b> fixerad till \"localhost\" av installationsprogrammet<br />
<b>Name (namn):</b> namn på databasen, t ex moodle<br />
<b>User (användare):</b> fixerad till \"root\" av installationsprogrammet<br />
<b>Password (lösenord):</b> Lösenordet till Din databas<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> valfritt prefix att användas som inledning till alla namn på tabeller.';
$string['databasesettingshead'] = 'Nu behöver Du konfigurera inställningarna för den databas där den största delen av Moodles data kommer att lagras. Den här databasen måste redan finnas och det måste också finnas ett färdigt användarnamn och ett lösenord som Du kan använda för att få tillgång till den.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Type (typ):</b> mysql or postgres7<br />
<b>Host (värd):</b> t ex localhost eller db.isp.com<br />
<b>Name (namn):</b> namn på databasen, t ex moodle<br />
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett valfritt prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type (typ):</b>SQL*Server (non UTF-8)<b><font color=\"red\">Experimentell! (verksamhetskritisk användning rekommenderas inte)</font></b> <br />
<b>Host (värd):</b> t ex localhost eller db.isp.com<br />
<b>Name (namn):</b> namn på databasen, t ex moodle<br />
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett obligatoriskt prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type (typ):</b>SQL*Server (med UTF-8 aktiverat) <br />
<b>Host (värd):</b> t ex localhost eller db.isp.com<br />
<b>Name (namn):</b> namn på databasen, t ex moodle<br />
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett obligatoriskt prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Type (typ):</b>MySQL <br />
<b>Host (värd):</b> t ex localhost eller db.isp.com<br />
<b>Name (namn):</b> namn på databasen, t ex moodle<br />
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett valfritt prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Type (typ):</b> Förbättrad MySQL<br />
<b>Host (värd):</b> t.ex. localhost eller db.isp.com<br />
<b>Namn:</b> databasnamn, t.ex. moodle<br />
<b>Användare:</b> Ditt användarnamn till databasen<br />
<b>Lösenord:</b> Ditt lösenord till databasen<br />
<b>Tabellprefix:</b> prefix som ska användas i alla tabellnamn (valfritt)
databasesettingssub_mysqli';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type (typ):</b>Oracle <br />
<b>Host (värd):</b>används inte, måste vara tomt<br />
<b>Name (namn):</b> det givna namnet på tnsnames.ora anslutningen<br />
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett 0bligatoriskt (2cc. max) prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type (typ):</b>SQL*Server (via ODBC)<b><font color=\"red\">Experimentell! (verksamhetskritisk användning rekommenderas inte)</font></b> <br />
<b>Host (värd):</b> det givna namnet på DSN i kontrollpanelen för ODBC<br />
<b>Name (namn):</b> namn på databasen, t ex moodle<br />
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett obligatoriskt prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type (typ):</b>PostgreSQL<br />
<b>Host (värd):</b> t ex localhost eller db.isp.com<br />
<b>Name (namn):</b> namn på databasen, t ex moodle<br />
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett obligatoriskt prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>OBS!</b> Installeraren kommer att försöka att skapa databasen automatiskt om den inte existerar.';
$string['dataroot'] = 'katalog för data';
$string['datarooterror'] = 'Den \"katalog för data\" som Du har angivit gick inte att hitta eller skapa. Du får antingen korrigera sökvägen eller skapa katalogen manuellt.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Det gick inte att ansluta till den databas som Du har angivit. Var snäll och kontrollera inställningarna till Din databas.';
$string['dbcreationerror'] = 'Fel (error) när databasen skulle skapas. Det gick tyvärr inte att skapa det namn (och med de inställningar) på databasen som Du har angivit';
$string['dbhost'] = 'Värdserver';
$string['dbprefix'] = 'Prefix för tabeller';
$string['dbtype'] = 'Typ';
$string['dbwrongencoding'] = 'Den valda databasen körs under en kodning ($a)(för teckenuppsättningar) som inte rekommenderas. Det skulle vara bättre att använda en databas som är kodad i Unicode (UTF-8)Unicode (UTF-8)istället. Du kan ändå skippa det här testet genom att välja \'Skippa Test av DB-kodning\' här nedan, men det kan leda till problem längre fram.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Du måste följa \'värd\'-reglerna så som de förklaras här ovan.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'Miljövariabeln NLS_LANG i Din webbserver måste använda teckenuppsättningen AL32UTF8. Se dokumentationen för PHP för att få veta hur Du ska konfigurera OCI8 på ett korrekt sätt.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Du måste följa reglerna för \'Prefix för tabeller\' så som de förklaras här ovan.';
$string['directorysettingshead'] = 'Var snäll och bekräfta placeringen av Din installation av Moodle.';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Webbadress:</b>
Ange den fullständiga webbadressen till Moodle.
Om det går att nå Din via flerfaldiga URLer så ska Du välja den som det ligger närmast till hands för Dina studenter/elever/deltagare/lärande att använda. Ta inte med något högerlutat snedstreck.
<br />
<br />
<b>Katalogen för Moodle:</b>
Ange den fullständiga sökvägen till den här installationen. Se till att hänsyn tas till stor/liten bokstav.
<br />
<br />
<b>Katalogen för data:</b>
Du behöver en plats där Moodle kan lagra de filer som laddas upp till systemet. Denna katalog bör vara läs- och SKRIVBAR för användaren av webbservern (vanligen \'nobody\' eller \'apache\'), men denna katalog bör inte vara tillgänglig direkt via webben.';
$string['dirroot'] = 'Katalogen för Moodle';
$string['dirrooterror'] = 'Inställningarna för \"Katalogen för Moodle\" tycks vara felaktiga - det går inte att hitta någon installation av Moodle där. Värdet här nedan har återställts.';
$string['download'] = 'Ladda ner';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Det gick inte att kontrollera den nedladdade filen';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Ladda ner språkpaketet \"$a\"';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Ladda ner språkpaket';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Du kan fullfölja installationsprocessen samtidigt som Du använder standardpaketet för språk, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Du har nu möjligheten att ladda ner ett språkpaket och fortsätta installationen av det här språket.<br /><br />Om Du inte kan ladda ner språkpaketet så kommer installationen att fortsätta på engelska. Så snart installationen är klar så kan Du ladda ner och installera ytterligare språkpaket.';
$string['environmenterrortodo'] = 'Du måste lösa de problem som har med den tekniska miljön att göra innan Du fortsätter med att installera den här versionen av Moodle!';
$string['environmenthead'] = 'Undersöker Din miljö...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Om det här testet misslyckas så signalerar det ett möjligt fel.';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'rekommenderas att bli installerad/aktiverad';
$string['environmentrecommendversion'] = 'version $a->needed rekommenderas och Du använder $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'det här testet måste resultera i ett godkänt';
$string['environmentrequireinstall'] = 'är nödvändig att installera/aktivera';
$string['environmentrequireversion'] = 'version $a->needed är nödvändig och Du använder $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Vi kontrollerar om de olika komponenterna i Ditt system svarar upp mot systemkraven.';
$string['environmentxmlerror'] = 'Fel i samband med läsning av data angående den tekniska miljön ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Fel';
$string['fail'] = 'Misslyckas';
$string['fileuploads'] = 'Uppladdningar av filer';
$string['fileuploadserror'] = 'Detta bör vara aktiverat (on)';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Uppladdning av filer verkar vara avaktiverat på Din server.</p>
<p>Det kan fortfarande vara så att Moodle är installerat, men utan denna funktionalitet så kommer Du inte att kunna ladda upp kursfiler eller nya bilder till användarprofilerna. </p>
<p>För att aktivera uppladdning av filer så måste Du (eller Din systemadministratör) redigera den övergripande php.ini-filen på Ert system och ändra inställningen för <b>uppladdning av filer (file uploads)</b> till \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD version';
$string['gdversionerror'] = 'GD biblioteket bör vara tillgängligt för att Du ska kunna bearbeta och skapa bilder.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Det verkar som om GD inte är installerat på Din server. </p>
<p>GD är ett bibliotek som är nödvändigt i PHP om Moodle ska kunna bearbeta bilder (som t ex bilderna i användarprofilerna) eller skapa nya (som t ex graferna till loggarna). Moodle kommer fortfarande att fungera utan GD men dessa funktioner kommer alltså att saknas. </p>
<p>Om Du vill lägga till GD under UNIX, så får Du kompilera PHP genom att använda parametern --with-gd.</p>
<p>Under Windows kan Du vanligtvis redigera php.ini och ta bort kommentarmarkeringen för den rad som refererar till php_gd2.dll</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Inte säker hantering av globala variabler';
$string['globalsquoteserror'] = 'Ordna till Dina inställningar för PHP: avaktivera register_globals och/eller avaktivera magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kombinationen av avaktiverade Magic Quotes GPC och aktiverade Register Globals samtidigt rekommenderas inte.</p>
<p>Den rekommenderade inställningen är <b>magic_quotes_gpc = On</b> och <b>register_globals = Off</b> i Din php.ini</p>
<p>Om Du inte har tillgång till Din php.ini, så kanske Du kan placera följande rad i en fil som kallas .htaccess inne i Din Moodle-katalog:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>Säkerhetsvarning</strong>: för att fungera som det ska så kräver Moodle <br /> att du gör vissa ändringar i dina aktuella inställningar för PHP.</p><p>Du <em>måste</em> ställa in <code>register_globals=off</code>.</p><p>Den här inställningen kan du styra genom att redigera din <code>php.ini</code>, Apache/IIS <br />konfiguration eller <code>.htaccess</code> file.</p>';
$string['help'] = 'Hjälp';
$string['iconvrecommended'] = 'Du rekommenderas starkt att installera det valfria ICONV-biblioteket. Detta förbättrar webbplatsens prestanda, speciellt om Din webbplats stödjer icke-latinska språk.';
$string['info'] = 'Information';
$string['installation'] = 'Installation';
$string['invalidmd5'] = 'Ogiltig md5';
$string['langdownloaderror'] = 'Språket \"$a\" installerades tyvärr inte. Installationen kommer att fullföljas på engelska.';
$string['langdownloadok'] = 'Språket \"$a\" installerades framgångsrikt. Installationen kommer att fullföljas på detta språk.';
$string['language'] = 'Språk';
$string['magicquotesruntime'] = 'körtid för \'Magiska citat\'';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Det här bör vara \'off\'';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Körtid för \'Magiska citat\' (Magic quotes runtime) bör vara inställt till \'off\' för att Moodle ska fungera korrekt</p>
<p>Som förvald standard är det normalt sett inställt till \'off\'... Kontrollera inställningen för \'Magic quotes runtime\' i Din php.ini-fil.</p>
<p>Om Du inte har tillgång till Din php.ini-fil så kanske Du kan lägga in följande rad i en fil som heter .htaccess i Din katalog för Moodle:<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Du rekommenderas starkt att installera det valfria MBSTRING-biblioteket. Detta förbättrar webbplatsens prestanda, speciellt om Din webbplats stödjer icke-latinska språk.';
$string['memorylimit'] = 'Minnesbegränsning';
$string['memorylimiterror'] = 'Minnesbegränsningen för PHP på Din server är f n inställt till ett ganska lågt värde... Detta kan leda till problem senare.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Minnesbegränsningen för PHP på Din server är f n inställt till $a.</p>
<p>Detta kan förorsaka att Moodle får minnesproblem senare, särskilt om Du har aktiverat många moduler och/eller har många användare.</p>
<p>Vi rekommenderar att Du konfigurerar PHP med en högre begränsning, som t ex 16M. Det finns flera sätt att göra detta som Du kan pröva med:</p> <ol>
<li>Om Du har möjlighet till det så kan Du kompilera om PHP med<i>--enable-memory-limit </i>Detta gör det möjligt för Moodle att ställa in minnesbegränsningen själv. </li>
<li>Om Du har tillgång till Din php.ini-fil så kan Du ändra inställningen för <b>memory limit</b> till något i stil med 16M. Om Du inte har tillgång själv så kan Du kanske be Din systemadministratör att göra detta åt Dig.</li>
<li>På en del PHP-servrar kan Du skapa en .htaccess-fil i Moodle-katalogen som innehåller den här raden: <blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote>.<br />Detta kan dock på en del servrar leda till att <b>inga</b> PHP-sidor fungerar. (Du får Error-sidor istället för de riktiga) så då får Du ta bort .htaccess-filen.</li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle Docs för den här sidan.';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på rätt sätt med tillägget MSSQL. Därför kan det inte kommunicera med SQL*Server. Var snäll och kontrollera Din php.ini-fil eller kompilera om PHP.';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server med UTF-8 support (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL';
$string['mysql416bypassed'] = 'Om Du emellertid på Din webbplats använder BARA språk som är kodade enligt ISO-8859-1 så kan Du fortsätta att använda Din aktuella installation av MySQL 4.1.12 (eller högre).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 är den äldsta version som Du kan använda tillsammans med Moodle 1.6 om Du vill säkerställa att alla data kan konverteras till UTF-8 i framtiden.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på det sätt som måste i förhållande till MySQL-extensionen för att kunna kommunicera med MySQL. Var snäll och kontrollera Din php.ini-fil eller kompilera om PHP.';
$string['mysqli'] = 'Förbättrad MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på ettt korrekt sätt i förhållande till MySQLi extensionen så att den kan kommunicera med PHP. Det finns ingen MySQLi extension för PHP4.';
$string['name'] = 'Namn';
$string['next'] = 'Nästa';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på rätt sätt med tillägget OCI8. Därför kan det inte kommunicera med Oracle. Var snäll och kontrollera Din php.ini-fil eller kompilera om PHP.';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på rätt sätt med tillägget ODBC. Därför kan det inte kommunicera med SQL*Server. Var snäll och kontrollera Din php.ini-fil eller kompilera om PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server över ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Vi rekommenderar starkt att Du installerar det valfria OpenSSL-biblioteket - det möjliggör funktionaliteten för nätverk med Moodle.';
$string['pass'] = 'Pass';
$string['password'] = 'Lösenord';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på rätt sätt med tillägget PGSQL. Därför kan det inte kommunicera med PostgreSQL. Var snäll och kontrollera Din php.ini-fil eller kompilera om PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x har ett antal kända problem. Var snäll och uppgradera till 5.1.x eller nedgradera till 4.3.x eller 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP-version';
$string['phpversionerror'] = 'PHP-versionen måste vara minst 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kräver minst PHP 4.1.0</p>
<p>Du använder f n verion $a</p>
<p>Du måste uppgradera PHP eller flytta till en värd som har en nyare version av PHP!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Tidigare';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Under uppgraderingen kommer RQP-frågan att tas bort. Du använde inte den här typen av frågor så Du bör inte stöta på några problem.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Under uppgraderingen kommer RQP-frågan att tas bort. Du har några RQP-frågor i Din databas och de kommer att sluta att fungera om Du inte installerar om koden från http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 innan Du fortsätter med uppgraderingen.';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades, var snäll och verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href=\"$a->url\">$a->url</a> filen manuellt, kopiera den till \"$a->dest\" på din server och packa upp den där.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'De är inte tillåtet att ladda upp komponenter till Din server (allow_url_fopen är avaktiverad). Du måste ladda ner filen <a href=\"$a->url\">$a->url</a> manuellt, kopiera den till \"$a->dest\" på Din server och packa upp den där.';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['restricted'] = 'Begränsad';
$string['safemode'] = 'Säkert läge';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan få problem om \'säkert läge\' (safe mode) är aktiverat';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle kan få ett antal problem om \'säkert
läge\' är aktiverat. Systemet kommer t ex troligtvis inte att kunna skapa nya filer.</p>
<p>Säkert läge är normalt sett bara aktiverat hos mycket försiktiga webbvärdar(t ex webbhotell) så Du kanske helt enkelt måste hitta ett annat webbhotell för Din webbplats med Moodle.</p>
<p>Du kan försöka att fortsätta installationen om Du vill, men bli inte förvånad om det dyker upp ett och annat problem längre fram.</p>';
$string['serverchecks'] = 'Serverkontroller';
$string['sessionautostart'] = 'Automatisk start av session';
$string['sessionautostarterror'] = 'De här bör vara inställt till \'off\'.';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle kräver stöd för sessioner och kommer inte att fungera utan det.</p>
<p>Sessioner kan vara aktiverade i php.ini-filen... kontrollera parametern för session.auto_start. </p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Hoppa över Test av DB Encoding';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Svenska';
$string['unicoderecommended'] = 'Vi rekommenderar att Du lagrar alla Dina data i Unicode (UTF-8). Nya installationer bör genomföras i databaser som har Unicode som förvald standardinställning för teckenuppsättningar. Om Du uppgraderar så bör Du genomföra processen för migration till UTF-8 (se sidan för administration).';
$string['unicoderequired'] = 'Det är ett krav att Du lagrar alla Dina data i Unicode (UTF-8). Nya installationer måste genomföras i databaser som har Unicode som förvald standardinställning för teckenuppsättningar. Om Du uppgraderar så bör Du genomföra processen för migration till UTF-8 (se sidan för administration).';
$string['user'] = 'Användare';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Du ser detta eftersom Du framgångsrikt har installerat och börjat använda språkpaketet <strong>$a->packname $a->packversion</strong> på Din dator. Gratulerar!';
$string['welcomep30'] = 'I den här versionen av <strong>$a->installername</strong> ingår de applikationer som kan skapa en miljö som <strong>Moodle</strong> kan fungera i, nämligen:';
$string['welcomep40'] = 'I paketet ingår även <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Användningen av alla applikationerna i det här paketet regleras av deras respektive licenser. Det kompletta paketet <strong>$a->installername</strong> är <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">Öppen källkod </a> och distribueras
under <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licensen.';
$string['welcomep60'] = 'De följande sidorna leder Dig genom några enkla steg för att konfigurera och installera <strong>Moodle</strong> på Din dator, Du kan acceptera standardinställningarna eller, alternativt, modifiera dem som det passar Dina egna behov.';
$string['welcomep70'] = 'Klicka på knappen \"Nästa\" här nedan för att fortsätta installationen av <strong>Moodle</strong>';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel sökväg';
$string['wrongsourcebase'] = 'Fel bas-URL till källan';
$string['wrongzipfilename'] = 'Fel namn på ZIP-filen';
$string['wwwroot'] = 'Webbadress';
$string['wwwrooterror'] = 'Webbadressen verkar inte vara giltig - den här installationen av Moodle verkar inte att finnas där.
Värdet nedan har återställts.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Att installera den valfria xmlrpc är användbart med tanke på funktionaliteten i Moodle Nätverk.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.