Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

43 lines (39 sloc) 2.185 kB
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
$string['allowresubmit'] = "͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§";
$string['assignmentdetails'] = "à¹×éÍËҢͧ¡ÒúéÒ¹";
$string['assignmentname'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ";
$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['description'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
$string['duedate'] = "¡Ó˹´Êè§ ";
$string['early'] = "\$a ¡è͹¡Ó˹´";
$string['failedupdatefeedback'] = "äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» \$a";
$string['feedback'] = "feedback ";
$string['feedbackupdated'] = "Êè§ feedback ä» \$a ¤¹";
$string['late'] = "\$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´";
$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
$string['maximumsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´";
$string['modulename'] = "¡ÒúéÒ¹";
$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹";
$string['newsubmissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§áÅéÇ";
$string['notsubmittedyet'] = "ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹";
$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['saveallfeedback'] = "ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´";
$string['submissionfeedback'] = "feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§";
$string['submissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§";
$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹";
$string['submitted'] = "·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['typeoffline'] = "Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº";
$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì";
$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
$string['uploadedfiles'] = "ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ";
$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéͤèÐ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
$string['uploadnofilefound'] = "ËÒä¿ÅìäÁ辺¤èÐ ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ";
$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
$string['viewfeedback'] = "´Ù¤Ðá¹¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§áÅÐ feedback ¨Ò¡¼ÙéÊ͹";
$string['viewsubmissions'] = "´Ù \$a ¡ÒúéÒ¹·ÕèÊ觷Ñé§ËÁ´";
$string['yoursubmission'] = "¡ÒúéÒ¹·Õè¤Ø³Êè§";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.