Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

138 lines (133 sloc) 6.546 kB
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
$string['addquestions'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁ";
$string['addquestionstoquiz'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁŧã¹áºº·´Êͺ»Ñ¨¨ØºÑ¹";
$string['addselectedtoquiz'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁ·ÕèàÅ×Í¡äÇéŧẺ·´Êͺ";
$string['allowreview'] = "͹حҵãËé·ÓẺ·´ÊͺãËÁè";
$string['alreadysubmitted'] = "à»ç¹ä»ä´éÇèҤسä´éÊ觤ӵͺä»áÅéÇ";
$string['alwaysavailable'] = "·Óä´éµÅÍ´";
$string['answer'] = "¤ÓµÍº";
$string['answerhowmany'] = "¤ÓµÍºà´ÕÂÇËÃ×ÍËÅÒ¤ӵͺ";
$string['answersingleno'] = "ÁÕËÅÒ¤ӵͺä´é";
$string['answersingleyes'] = "¤ÓµÍºà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹";
$string['attempt'] = "¤ÃÑ駷Õè \$a ";
$string['attemptfirst'] = "µÍº¤ÃÑé§áá";
$string['attemptlast'] = "µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
$string['attemptquiznow'] = "·ÓẺ·´ÊͺµÍ¹¹Õé ";
$string['attempts'] = "¤ÃÑé§";
$string['attemptsallowed'] = "¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèãËéµÍº";
$string['attemptsunlimited'] = "µÍºä´éäÁè¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§";
$string['backtoquiz'] = "¡ÅѺä»á¡éä¢áºº·´Êͺ";
$string['bestgrade'] = "¤Ðá¹¹´Õ·ÕèÊØ´";
$string['caseno'] = "äÁèà»ç¹äà µÑǾÔÁ¾ìãË­èµÑǾÔÁ¾ìàÅç¡ä´é·Ñ駹Ñé¹";
$string['casesensitive'] = "´Ù´éÇÂÇèÒà»ç¹µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅç¡";
$string['caseyes'] = "ãªè µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅ硵éͧ¶Ù¡µéͧ";
$string['categories'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['category'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['categoryinfo'] = "¢éÍÁÙŢͧ»ÃÐàÀ·¹Õé";
$string['categorymove'] = "»ÃÐàÀ· '\$a->name' contains \$a->count questions. ¡ÃسÒàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·Í×è¹·Õèµéͧ¡ÒÃÂéÒÂä»";
$string['categorymoveto'] = "ÂéÒÂä»Âѧ»ÃÐàÀ·¹Õé";
$string['choice'] = "µÑÇàÅ×Í¡";
$string['choices'] = "µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['correctanswer'] = "¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ";
$string['correctanswers'] = "¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ";
$string['createmultiple'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁ»Ã¹ÑÂ";
$string['createnewquestion'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁãËÁè";
$string['custom'] = "ÊÃéÒ§ÃٻẺãËÁè";
$string['daysavailable'] = "¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà»Ô´ãËéµÍº ";
$string['default'] = "¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé";
$string['defaultgrade'] = "¤Ðá¹¹·ÕèµÑé§äÇé";
$string['defaultinfo'] = "µÑ駤èÒ »ÃÐàÀ· ãËéà»ç¹ default ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ";
$string['deletequestioncheck'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź '\$a'?";
$string['editcategories'] = "á¡é䢻ÃÐàÀ·";
$string['editingmatch'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁẺÊØèÁ";
$string['editingmultichoice'] = "á¡é䢤ӶÒÁ»Ã¹ÑÂ";
$string['editingquestion'] = "á¡é䢤ӶÒÁ";
$string['editingquiz'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢áºº·´Êͺ";
$string['editingrandom'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁẺÊØèÁ";
$string['editingrandomsamatch'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁ¨Ñº¤ÙèẺÊØèÁ";
$string['editingshortanswer'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁàµÔÁ¤Ó";
$string['editingtruefalse'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢ ¤Ó¶ÒÁàÅ×Í¡ ¶Ù¡/¼Ô´";
$string['false'] = "¼Ô´";
$string['feedback'] = "Feedback";
$string['fileformat'] = "ÃٻẺä¿Åì";
$string['filloutoneanswer'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂ˹Ö觤ӵͺ ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['filloutthreequestions'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁÍÂèÒ§¹éÍÂÊÒÁ¤Ó¶ÒÁ ¤Ó¶ÒÁ·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['fillouttwochoices'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂÊͧ¤ÓµÍº ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['fractionsaddwrong'] = "¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ÃÇÁáÅéÇäÁèä´é 100 à»ÍÃìà«ç¹µì¤èÐ
<BR>ÃÇÁáÅéÇä´é \$a%%
<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ¤Ð?";
$string['fractionsnomax'] = "˹Öè§ã¹¤ÓµÍº ¤Çà ÁÕ¤Ðá¹¹ 100%% à¾×èÍ
<BR>¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é㹡ÒÃä´é¤Ðá¹¹àµçÁ ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ¢é͹Õé
<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ¤Ð?";
$string['gradeaverage'] = "¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ";
$string['gradehighest'] = "¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´";
$string['grademethod'] = "ÇԸյѴà¡Ã´";
$string['guestsno'] = "¢ÍÍÀѤèÐ guest äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é ";
$string['imagedisplay'] = "ÀÒ¾·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§";
$string['importquestions'] = "¹Óà¢éÒ¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡ä¿Åì";
$string['introduction'] = "¤Ó¹Ó";
$string['marks'] = "¤Ðá¹¹";
$string['match'] = "¤Ðá¹¹";
$string['matchanswer'] = "¨Ñº¤Ùè¤ÓµÍº";
$string['missingname'] = "¢Ò´ª×èͤӶÒÁ";
$string['missingquestiontext'] = "¢Ò´à¹×éÍËÒ¤Ó¶ÒÁ";
$string['missingword'] = "¢Ò´ÃٻẺ¤Ó";
$string['modulename'] = "Ẻ·´Êͺ";
$string['modulenameplural'] = "Ẻ·´Êͺ";
$string['multichoice'] = "»Ã¹ÑÂ";
$string['noanswers'] = "¤Ø³äÁèä´éàÅ×Í¡¤ÓµÍº";
$string['noattempts'] = "¤Ø³äÁèä´é·ÓẺ·´Êͺ";
$string['nomoreattempts'] = "ËÁ´ÊÔ·¸Ôì·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ";
$string['noquestions'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤Ó¶ÒÁã¹áºº·´Êͺ";
$string['noreview'] = "¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè";
$string['noreviewuntil'] = "¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè ¨¹¡ÇèÒ ";
$string['notenoughsubquestions'] = "¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¤Ó¶ÒÁÂèÍÂæ ÂѧäÁèÊÁºÙÃ³ì ¤Ø³µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×ÍäÁè";
$string['publish'] = "à¼Âá¾Ãè";
$string['qti'] = "ÃٻẺ IMS QTI ";
$string['question'] = "¤Ó¶ÒÁ";
$string['questioninuse'] = "¤Ó¶ÒÁ '\$a' ¡ÓÅѧ¶Ù¡ãªé";
$string['questionname'] = "ª×èͤӶÒÁ";
$string['questions'] = "¤Ó¶ÒÁ";
$string['quizavailable'] = "ÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¶Ö§: \$a";
$string['quizclose'] = "ËÁ´àÇÅÒ¡Ò÷ÓẺ·´Êͺ";
$string['quizclosed'] = "ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺẺ·´ÊͺàÁ×èÍ \$a";
$string['quiznotavailable'] = "äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¡ÇèÒ: \$a";
$string['quizopen'] = "àÃÔèÁ·ÓẺ·´Êͺä´é";
$string['random'] = "ẺÊØèÁ";
$string['randomcreate'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺÊØèÁ";
$string['randomsamatch'] = "ÊØèÁ¨Ñº¤Ùè¤ÓµÍºáººÊÑé¹æ";
$string['randomsamatchcreate'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺ¨Ñº¤Ùè â´ÂÁդӵͺÍѵ¹ÑÂÊÑé¹æ";
$string['randomsamatchintro'] = "ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁáµèÅТéÍ ãËéàÅ×Í¡¤ÓµÍº¨Ò¡àÁ¹Ù";
$string['randomsamatchnumber'] = "¨Ó¹Ç¹¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃàÅ×Í¡";
$string['readytosend'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐÊè§áºº·´Êͺ¤èÐ µéͧ¡ÒÃÊè§ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['regrade'] = "ãËé¤Ðá¹¹áµèÅФÃÑ駷Õè·ÓãËÁè";
$string['regradecomplete'] = "ãËé¤ÐṹẺ·´ÊͺáµèÅФÃÑé§ãËÁèáÅéǤèÐ";
$string['regradecount'] = "¤Ðá¹¹ \$a->changed out of \$a->attempt ä´éÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§áÅéÇ";
$string['rename'] = "à»ÅÕ蹪×èÍ";
$string['report'] = "ÃÒ§ҹ";
$string['save'] = "ºÑ¹·Ö¡";
$string['savegrades'] = "ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹";
$string['savemyanswers'] = "ºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº";
$string['savequiz'] = "ºÑ¹·Ö¡áºº·´Êͺ";
$string['score'] = "¤Ðá¹¹´Ôº";
$string['select'] = "àÅ×Í¡";
$string['selectall'] = "àÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´";
$string['selectcategoryabove'] = "àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¢éÒ§º¹";
$string['shortanswer'] = "àµÔÁ¤Ó";
$string['show'] = "áÊ´§";
$string['showcorrectanswer'] = "µéͧáÊ´§¤ÓµÍº ã¹ feedback ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['showfeedback'] = "µéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ feedback ËÅѧµÍº¤Ó¶ÒÁÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['shuffleanswers'] = "ÊÅѺ¤ÓµÍº";
$string['shufflequestions'] = "ÊÅѺ¤Ó¶ÒÁ";
$string['time'] = "àÇÅÒ";
$string['timecompleted'] = "·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍ";
$string['timetaken'] = "àÇÅÒ·Õèãªé";
$string['toomanyrandom'] = "¨Ó¹Ç¹¢Í§¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡Òà ÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ ¨Ó¹Ç¹·ÕèÁÕÍÂÙèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ (\$a)";
$string['true'] = "¶Ù¡";
$string['truefalse'] = "¶Ù¡/¼Ô´";
$string['type'] = "ª¹Ô´";
$string['viewallanswers'] = "´Ù \$a Ẻ·´Êͺ·ÕèàÊÃç¨áÅéÇ";
$string['webct'] = "ãªéÃٻẺ WebCT";
$string['yourfinalgradeis'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é¤×Í \$a";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.