Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

8 lines (4 sloc) 0.326 kB
<p align="center"><b>Tóm tắt SCORM/AICC </b></p>
<p>Tóm tắt là mô tả rất ngắn gọn về gói. Bạn có thể coi nó như siêu dữ liệu (metadata).</p>
<p>Tóm tắt được in ở đầu mỗi cua học trong trang hiển thị cua học.</p>
<p>Đừng tham vọng viết quá nhiều ở đây!</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.