Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
247 lines (243 sloc) 7.17 KB
<?PHP // $Id$
// countries.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
$string['AD'] = 'Àíäîððà';
$string['AE'] = 'Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû';
$string['AF'] = 'Àôãàíèñòàí';
$string['AG'] = 'Àíòèãóà è Áàðáóäà';
$string['AI'] = 'Àíãóèëëà';
$string['AL'] = 'Àëáàíèÿ';
$string['AM'] = 'Àðìåíèÿ';
$string['AN'] = 'Ãîëëàíäñêèå îñòðîâà';
$string['AO'] = 'Àíãîëà';
$string['AQ'] = 'Àíòàðêòèêà';
$string['AR'] = 'Àðãåíòèíà';
$string['AS'] = 'Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà';
$string['AT'] = 'Àâñòðèÿ';
$string['AU'] = 'Àâñòðàëèÿ';
$string['AW'] = 'Àðóáà';
$string['AZ'] = 'Àçåðáàéäæàí';
$string['BA'] = 'Áîñíèÿ è Ãåðöîãîâèíà';
$string['BB'] = 'Áàðáàäîñ';
$string['BD'] = 'Áàíãëàäåø';
$string['BE'] = 'Áåëüãèÿ';
$string['BF'] = 'Áóðêèíà Ôàñî';
$string['BG'] = 'Áîëãàðèÿ';
$string['BH'] = 'Áàõðåéí';
$string['BI'] = 'Áóðóíäè';
$string['BJ'] = 'Áåíèí';
$string['BM'] = 'Áåðìóäû';
$string['BN'] = 'Êíÿæåñòâî Áðóíåé';
$string['BO'] = 'Áîëèâèÿ';
$string['BR'] = 'Áðàçèëèÿ';
$string['BS'] = 'Áàãàìû';
$string['BT'] = 'Áóòàí';
$string['BV'] = 'Îñòðîâ Áóâåò';
$string['BW'] = 'Áîñòâàíà';
$string['BY'] = 'Áåëîðóññèÿ';
$string['BZ'] = 'Áåëèç';
$string['CA'] = 'Êàíàäà';
$string['CC'] = 'Êîêîñîâûå îñòðîâà';
$string['CF'] = 'Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
$string['CG'] = 'Êîíãî';
$string['CH'] = 'Ùâåéöàðèÿ';
$string['CI'] = 'Êîò Äèâóàð';
$string['CK'] = 'Îñòðîâà Êóêà';
$string['CL'] = '×èëè';
$string['CM'] = 'Êàìåðóí';
$string['CN'] = 'Êèòàé';
$string['CO'] = 'Êîëóìáèÿ';
$string['CR'] = 'Êîñòà Ðèêà';
$string['CS'] = 'Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ';
$string['CU'] = 'Êóáà';
$string['CV'] = 'Ìûñ Âåðäå ';
$string['CX'] = 'Îñòðîâ Ïàñõè';
$string['CY'] = 'Êèïð';
$string['CZ'] = '×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
$string['DE'] = 'Ãåðìàíèÿ';
$string['DJ'] = 'Äæèáóòè';
$string['DK'] = 'Ãîëëàíäèÿ';
$string['DM'] = 'Äîìèíèêà';
$string['DO'] = 'Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà';
$string['DZ'] = 'Àëãåðèÿ';
$string['EC'] = 'Ýêâàäîð';
$string['EE'] = 'Ýñòîíèÿ';
$string['EG'] = 'Åãèïåò';
$string['EH'] = 'Çàïàäíàÿ Ñàõàðà';
$string['ER'] = 'Ýðèòðåà';
$string['ES'] = 'Èñïàíèÿ';
$string['ET'] = 'Ýôèîïèÿ';
$string['FI'] = 'Ôèíëÿíäèÿ';
$string['FJ'] = 'Ôèäæè';
$string['FK'] = 'Ôîëêëåíñêèå îñòðîâà (Ìàëüäèâû)';
$string['FM'] = 'Ìèêðîíåçèÿ, Ôåäåðàëüíûå Øòàòû';
$string['FO'] = 'Ôàðîññêèå îñòðîâà';
$string['FR'] = 'Ôðàíöèÿ';
$string['FX'] = 'Ôðàíöèÿ, ìåòðîïîëèÿ';
$string['GA'] = 'Ãàáîí';
$string['GB'] = 'Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî';
$string['GD'] = 'Ãðåíàäà';
$string['GE'] = 'Ãðóçèÿ';
$string['GF'] = 'Ôðàíöóçñêàÿ Ãóèàíà';
$string['GH'] = 'Ãàíà';
$string['GI'] = 'Ãèáðàëòàð';
$string['GL'] = 'Ãðåíëàíäèÿ';
$string['GM'] = 'Ãàìáèÿ';
$string['GN'] = 'Ãâèíåÿ';
$string['GP'] = 'Ãâàäåëóïà';
$string['GQ'] = 'Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ';
$string['GR'] = 'Ãðåöèÿ';
$string['GT'] = 'Ãâàòåìàëà';
$string['GU'] = 'Ãóàì';
$string['GW'] = 'Ãâèíåÿ - Áèññàó';
$string['GY'] = 'Ãóàíà';
$string['HK'] = 'Ãîí-êîíã';
$string['HM'] = 'Îñòðîâà Õåàðä è Ìàê Äîíàëäà';
$string['HN'] = 'Ãîíäóðàñ';
$string['HR'] = 'Õîðâàòèÿ';
$string['HT'] = 'Ãàèòè';
$string['HU'] = 'Âåíãðèÿ';
$string['ID'] = 'Èíäîíåçèÿ';
$string['IE'] = 'Èðëàíäèÿ';
$string['IL'] = 'Èçðàèëü';
$string['IN'] = 'Èíäèÿ';
$string['IO'] = 'Òåððèòîðèÿ Áðèòàíñêî èíäèéñêîé Îêåàíèè';
$string['IQ'] = 'Èðàê';
$string['IR'] = 'Èðàí';
$string['IS'] = 'Èñëàíäèÿ';
$string['IT'] = 'Èòàëèÿ';
$string['JM'] = 'ßìàéêà';
$string['JO'] = 'Èîðäàíèÿ';
$string['JP'] = 'ßïîíèÿ';
$string['KE'] = 'Êåíèÿ';
$string['KG'] = 'Êèðãèçñòàí';
$string['KH'] = 'Êàìáîäæà';
$string['KI'] = 'Êèðèáàòè';
$string['KM'] = 'Êîìîðîñ';
$string['KN'] = 'Ñàéíò Êèòòñ è Íåâèñ';
$string['KO'] = 'Êîñîâî';
$string['KP'] = 'Êîðåÿ (ÊÍÄÐ)';
$string['KR'] = 'Êîðåÿ';
$string['KW'] = 'Êóâåéò';
$string['KY'] = 'Êàéìàíîâû îñòðîâà';
$string['KZ'] = 'Êàçàõñòàí';
$string['LA'] = 'Ëàî Íàðîäíî äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåñïóáëèêà';
$string['LB'] = 'Ëåáàíîí';
$string['LC'] = 'Ñàíò Ëóñèÿ';
$string['LI'] = 'Ëèõòåíøòåéí';
$string['LK'] = 'Øðè Ëàíêà';
$string['LR'] = 'Ëèáåðèÿ';
$string['LS'] = 'Ëåñîòî';
$string['LT'] = 'Ëèòâà';
$string['LU'] = 'Ëþêñåìáóðã';
$string['LV'] = 'Ëàòâèÿ';
$string['LY'] = 'Ëèâèéñêàÿ Àðàá Äæàìàõèðèÿ';
$string['MA'] = 'Ìîðîêêî';
$string['MC'] = 'Ìîíàêî';
$string['MD'] = 'Ìîëäàâèÿ';
$string['MG'] = 'Ìàäàãàñêàð';
$string['MH'] = 'Ìàðøàëëîâû îñòðîâà';
$string['MK'] = 'Ìàêåäîíèÿ (áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ)';
$string['ML'] = 'Ìàëè';
$string['MM'] = 'Ìÿíìàð';
$string['MN'] = 'Ìîíãîëèÿ';
$string['MO'] = 'Ìàêàó';
$string['MP'] = 'Îñòðîâà Ñåâåðíîé Ìàðèàìû';
$string['MQ'] = 'Ìàðòèíèêà';
$string['MR'] = 'Ìàâðèòàíèÿ';
$string['MS'] = 'Ìîíòñåððàò';
$string['MT'] = 'Ìàëüòà';
$string['MU'] = 'Ìàâðèêèÿ';
$string['MV'] = 'Ìàëüäèâû';
$string['MW'] = 'Ìàëàâè';
$string['MX'] = 'Ìåêñèêà';
$string['MY'] = 'Ìàëàçèéÿ';
$string['MZ'] = 'Ìîçàìáèê';
$string['NA'] = 'Íàìèáèÿ';
$string['NC'] = 'Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ';
$string['NE'] = 'Íèãåðèÿ';
$string['NF'] = 'Îñòðîâ Íîðôîëê';
$string['NG'] = 'Íèãåðèÿ';
$string['NI'] = 'Íèêàðàãóà';
$string['NL'] = 'Íèäåðëàíäû';
$string['NO'] = 'Íîðâåãèÿ';
$string['NP'] = 'Íåïàë';
$string['NR'] = 'Íàóðó';
$string['NU'] = 'Íèåó';
$string['NZ'] = 'Íîâàÿ Çåëàíäèÿ';
$string['OM'] = 'Îìàí';
$string['PA'] = 'Ïàíàìà';
$string['PE'] = 'Ïåðó';
$string['PF'] = 'Ôðàíöóñêàÿ Ïîëèíåçèÿ';
$string['PG'] = 'Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ';
$string['PH'] = 'Ôèëèïèííû';
$string['PK'] = 'Ïàêèñòàí';
$string['PL'] = 'Ïîëüøà';
$string['PM'] = 'Ñâ. Ïåòð è Ìèãóåëîí';
$string['PN'] = 'Ïèòêàðí';
$string['PR'] = 'Ïóýðòî Ðèêî';
$string['PS'] = 'Ïàëåñòèíà';
$string['PT'] = 'Ïîðòóãàëèÿ';
$string['PW'] = 'Ïàëàó';
$string['PY'] = 'Ïàðàãâàé';
$string['QA'] = 'Êâàòàð';
$string['RE'] = 'Ðåóíèîí';
$string['RO'] = 'Ðóìûíèÿ';
$string['RU'] = 'Ðîññèÿ';
$string['RW'] = 'Ðâàíäà';
$string['SA'] = 'Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ';
$string['SB'] = 'Ñîëîìîíîâû Îñòðîâà';
$string['SC'] = 'Ñåéøåëû';
$string['SD'] = 'Ñóäàí';
$string['SE'] = 'Øâåöèÿ';
$string['SG'] = 'Ñèíãàïóð';
$string['SH'] = 'Ñâ. Åëåíà';
$string['SI'] = 'Ñëîâåíèÿ';
$string['SJ'] = 'Îñòðîâà Ñâàëáàðä è ßí Ìàéåí';
$string['SK'] = 'Ñëîâàêèÿ ';
$string['SL'] = 'Ñüåððà Ëåîíå';
$string['SM'] = 'Ñàí Ìàðèíî';
$string['SN'] = 'Ñåíåãàë ';
$string['SO'] = 'Ñîìàëè';
$string['SR'] = 'Ñóðèíàì';
$string['ST'] = 'Ñàî Òîìå è Ïðèíöèï';
$string['SV'] = 'Ýë Ñàëüâàäîð';
$string['SY'] = 'Ñóðèàí Àðàá Ðåñïóáëèêà';
$string['SZ'] = 'Ñâàçèëåíä';
$string['TC'] = 'Òóðåöêèå è Êàéêîñîâû îñòðîâà';
$string['TD'] = '×àä';
$string['TF'] = 'Ôðàíöóçñêèå Þæíàå Òåððèòîðèè';
$string['TG'] = 'Òîãî';
$string['TH'] = 'Òàèëàíä';
$string['TJ'] = 'Òàäæèêèñòàí';
$string['TK'] = 'Òîêåëàé';
$string['TM'] = 'Òóðêìåíèñòàí';
$string['TN'] = 'Òóíèñ';
$string['TO'] = 'Òîíãà';
$string['TP'] = 'Âîñòî÷íûé Òèìîð';
$string['TR'] = 'Òóðöèÿ';
$string['TT'] = 'Òðèíèäàä è Òîáàãî';
$string['TV'] = 'Òóâàëó';
$string['TW'] = 'Òàéâàíü';
$string['TZ'] = 'Òàíçàíèÿ';
$string['UA'] = 'Óêðàèíà';
$string['UG'] = 'Óãàíäà';
$string['US'] = 'ÑØÀ';
$string['UY'] = 'Óðóãâàé';
$string['UZ'] = 'Óçáåêèñòàí';
$string['VA'] = 'Âàòèêàí';
$string['VC'] = 'Ñàíò Âèíñåíò è Ãðåíàäèíñ';
$string['VE'] = 'Âåíåñóýëëà';
$string['VG'] = 'Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíèÿ)';
$string['VI'] = 'Âèðãèíñêèå îñòðîâà (ÑØÀ)';
$string['VN'] = 'Âüåòíàì';
$string['VU'] = 'Âàíóàòó';
$string['WA'] = 'Óýëëñ';
$string['WF'] = 'Âàëëèéñêèå è Ôóòóíà îñòðîâà';
$string['WS'] = 'Ñàìîà';
$string['YE'] = 'Éåìåí';
$string['YT'] = 'Ìàéîòòå';
$string['ZA'] = 'Þæíàÿ Àôðèêà';
$string['ZM'] = 'Çàìáèÿ';
$string['ZR'] = 'Çàèð';
$string['ZW'] = 'Çèìáàáâå';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.