Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

191 lines (187 sloc) 10.214 kb
<?PHP // $Id$
// wiki.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['action'] = '-- Akce --';
$string['administration'] = 'Správa';
$string['allowremovepages'] = 'Povolit \'odstranit stránky\'';
$string['allowrevertchanges'] = 'Povolit \'hromadné vracení zmìn\'';
$string['allowsetpage'] = 'Povolit \'nastavení pøíznakù stránky\'';
$string['allowstrippages'] = 'Povolit \'oøezat stránky\'';
$string['attachments'] = 'Pøílohy stránky';
$string['author'] = 'Autor';
$string['authorfieldpattern'] = 'Maska pole Autor';
$string['authorfieldpatternerror'] = 'Prosím, vlo¾te autora';
$string['backlinks'] = 'Sem vedoucí odkazy';
$string['binimgtoolarge'] = 'Soubor s obrázkem je pøíli¹ velký!';
$string['binnoimg'] = 'Nelze pou¾ít tento formát souboru!';
$string['browse'] = 'Procházet';
$string['canceledit'] = 'Storno';
$string['cannotchangepage'] = 'Tuto stránku nelze mìnit';
$string['changes'] = 'Zmìn: $a';
$string['changesfield'] = 'Bìhem kolika hodin od poslední zmìny';
$string['changesfielderror'] = 'Prosím, vlo¾te správnì poèet hodin';
$string['checklinks'] = 'Zkontrolovat odkazy';
$string['checklinkscheck'] = 'Jste si jistí, ¾e chcete zkontrolovat odkazy na této stránce:';
$string['checklinksnotice'] = 'Prosím o trpìlivost, na této stránce se pracuje';
$string['chooseadministration'] = '-- Správa --';
$string['chooseafile'] = 'Vybrat/nahrát úvodní stránku';
$string['choosewikilinks'] = '-- Vyberte wiki odkazy --';
$string['comment'] = 'Komentáø';
$string['contentsize'] = 'Velikost obsahu';
$string['created'] = 'Vytvoøeno';
$string['deletemewikiword'] = 'OdstranitMne';
$string['deletemewikiwordfound'] = 'Na stránce nalezeno $a';
$string['deletepage'] = 'Odstranit stránku';
$string['deleteversions'] = 'Kolik posledních verzí odstranit?';
$string['deleteversionserror'] = 'Prosím, vlo¾te správnì poèet verzí.';
$string['diff'] = 'Rozdíly';
$string['differences'] = 'Rozdíly na stránce $a->pagename mezi verzí $a->new_ver a $a->old_ver.';
$string['disablecamel'] = 'Zakázat vytváøení odkazù z WikiSlov';
$string['disabledpage'] = 'Tato stránka není momentálnì dostupná.';
$string['doesnotexist'] = 'Tato stránka dosud neexistuje. Prosím, kliknìte na tlaèítko úprav, pokud si ji pøejete vytvoøit.';
$string['downloadaszip'] = 'Stáhnutelný ZIP archív.';
$string['downloadtimes'] = 'Sta¾eno $a-krát';
$string['dwnlnofiles'] = 'Dosud nebyly nahrány ¾ádné soubory';
$string['dwnlsection'] = 'Sekce pro stahování';
$string['editform1'] = 'Pokuste se nemyslet pøíli¹ na formátování textu -- to mù¾ete kdykoliv vylep¹it pozdìji.';
$string['editform2'] = 'Prosím, pi¹te rozumnì a citlivì. Pamatujte, v¹echny úpravy se zaznamenávají.';
$string['editthispage'] = 'Upravit tuto stránku';
$string['emptypage'] = 'Prázdná stránka';
$string['errorbinandtxt'] = 'Chyba v pøíznaku: Stránka typu BIN i TXT';
$string['errorhtml'] = 'Stránka typu HTML';
$string['errornotype'] = 'Chyba v pøíznaku: Ani BIN, ani TXT';
$string['errororreason'] = 'Chyba nebo dùvod';
$string['errorroandwr'] = 'Chyba v pøíznaku: Stránka Upravitelná i Jen pro ètení';
$string['errorsize'] = 'Velikost stránky vìt¹í ne¾ 64k';
$string['errversionsave'] = 'Je mi líto, zatímco jste upravovali tuto stránku, nìkdo jiný ulo¾il její pozmìnìnou verzi. Prosím, jdìte zpìt na pøedchozí obrazovku a zkopírujte si va¹e zmìny do schránky na va¹em poèítaèi. Znovu si otevøete stránku pro úpravy a vlo¾te va¹e zmìny ze schránky.';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Povolit binární soubory';
$string['ewikiprinttitle'] = 'Zobrazovat wiki název na ka¾dé stránce.';
$string['export'] = 'Exportovat';
$string['exportformats'] = 'Formáty exportu';
$string['exportsuccessful'] = 'Export úspì¹ný';
$string['exportto'] = 'Exportovat do';
$string['fetchback'] = 'VrátitSeKTétoVerzi';
$string['file'] = 'Soubor';
$string['filedownload'] = 'Stahování souboru';
$string['fileisoftype'] = 'Soubor je typu';
$string['filtername'] = 'Automatické propojování wiki stránek';
$string['flagbin'] = 'BIN';
$string['flaghtm'] = 'HTM';
$string['flagoff'] = 'VYP';
$string['flagro'] = 'ÈTE';
$string['flags'] = 'Pøíznaky';
$string['flagsset'] = 'Pøíznaky zmìnìny';
$string['flagtxt'] = 'TXT';
$string['flagwr'] = 'UPR';
$string['for'] = ':';
$string['forbidden'] = 'Nemáte oprávnìní pro pøístup k této stránce';
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['hits'] = 'zobrazena $a-krát';
$string['howtooperate'] = 'Jak zpracovat';
$string['howtowiki'] = 'Jak pou¾ívat wiki';
$string['html'] = 'HTML formát';
$string['htmlmode'] = 'HTML re¾im';
$string['htmlonly'] = 'Pouze HTML';
$string['index'] = 'Obsah';
$string['infoaboutpage'] = 'Informace o stránce';
$string['initialcontent'] = 'Vyberte si úvodní stránku';
$string['invalidroot'] = 'Nemáte oprávnìní pro pøístup ke stávající koøenové stránce, tak¾e mapa stránek nemù¾e být vytvoøena.';
$string['lastchanged'] = 'Naposledy zmìnìno $a';
$string['lastmodified'] = 'Poslední úprava';
$string['linkdead'] = 'MRTVÝ';
$string['linkok'] = 'OK';
$string['linkschecked'] = 'Odkazy zkontrolovány';
$string['listall'] = 'Zobrazit v¹e';
$string['listcandidates'] = 'Zobrazit kandidáty';
$string['meta'] = 'Meta-data';
$string['moduledirectory'] = 'Adresáø modulu';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wiki';
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Nejèastìji upravované stránky';
$string['mostvisitedpages'] = 'Nenav¹tìvovanìj¹í stránky';
$string['newestpages'] = 'Nejnovìj¹í stránky';
$string['noadministrationaction'] = 'Nebyla zvolena akce správy';
$string['nocandidatestoremove'] = 'Nenalezeni ¾ádní kandidáti k odstranìní, vyberte \'$a\' k zobrazení v¹ech stránek.';
$string['nochangestorevert'] = 'Nejsou ¾ádné zmìny k vrácení';
$string['nohtml'] = 'Bez HTML';
$string['nolinksfound'] = 'Na stránce nenalezen ¾ádný odkaz';
$string['noregexp'] = 'Toto musí být fixní øetìzec, nelze pou¾ívat * ani regulární výrazy. Doporuèujeme pou¾ít IP adresy nebo názvy poèítaèù útoèníkù, ov¹em bez èísla portu (to se zvìt¹uje s ka¾dým HTTP pøístupem).';
$string['notadministratewiki'] = 'Nemáte oprávnìní spravovat toto wiki!';
$string['nothingtostrip'] = 'Nejsou zde ¾ádné stránky s více ne¾ jednou verzí.';
$string['nowikicreated'] = 'V tomto wiki nebyly vytvoøeny ¾ádné polo¾ky.';
$string['of'] = 'z';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
$string['optional'] = 'Volitelné';
$string['orphanedpage'] = 'Osamocená stránka';
$string['orphanedpages'] = 'Osamocené stránky';
$string['otherwikis'] = 'Dal¹í wiki';
$string['ownerunknown'] = 'neznámý';
$string['pageactions'] = 'Akce stránky';
$string['pageindex'] = 'Obsah stránek';
$string['pageinfo'] = 'Informace o stránce';
$string['pagename'] = 'Název stránky';
$string['pagenamechoice'] = '- nebo -';
$string['pageslinkingto'] = 'Stránky odkazující na tuto stránku';
$string['pagesremoved'] = 'Stránky odstranìny.';
$string['pagesreverted'] = 'Zmìny vráceny';
$string['pagesstripped'] = 'Stránky oøezány';
$string['plaintext'] = 'Èistý text';
$string['preview'] = 'Náhled';
$string['readonly'] = 'Stránka jen pro ètení';
$string['refs'] = 'Odkazy';
$string['removenotice'] = 'Pov¹imnìte si, ¾e zde jsou uvedeny pouze stránky, na které nevede ¾ádný odkaz. Mechanismus wiki sám o sobì provádí pouze omezené testy odkazovaných stránek, tak¾e zde mohou nìkteré chybìt.<br />Pokud jste stránku vyprázdnili, bude zde uvedena taky. Vedle toho je v databázi provedena øada dal¹ích diagnostik.';
$string['removepagecheck'] = 'Jste si jisti, ¾e chcete odstranit tyto stránky?';
$string['removepages'] = 'Odstranit stránky';
$string['removeselectedpages'] = 'Odstranit vybrané stránky';
$string['revertallsince'] = 'I dal¹í verze a odstraò i v¹echny pozdìj¹í zmìny';
$string['revertchanges'] = 'Vrátit zmìny';
$string['revertlastonly'] = 'Pouze pokud to byla poslední zmìna';
$string['revertpages'] = 'Hromadné vracení zmìn';
$string['revertpagescheck'] = 'Opravdu chcete vrátit následující zmìny?';
$string['revertthe'] = 'I dal¹í verze, ale odstraò pouze ovlivnìné stránky';
$string['safehtml'] = 'Bezpeèné HTML';
$string['save'] = 'Ulo¾it';
$string['searchwiki'] = 'Prohledat wiki';
$string['setpageflags'] = 'Nastavit pøíznaky';
$string['sitemap'] = 'MapaStránek';
$string['smfor'] = 'MapaStránek pro';
$string['status'] = 'Stav';
$string['strippagecheck'] = 'Jste si jisti, ¾e chcete odøíznout staré verze od tìchto stránek?';
$string['strippages'] = 'Oøezat stránky';
$string['studentadminoptions'] = 'Práva studentù';
$string['submit'] = 'Odeslat';
$string['tabattachments'] = 'Pøílohy';
$string['tabedit'] = 'Upravit';
$string['tabinfo'] = 'Historie';
$string['tablinks'] = 'Odkazy';
$string['tabview'] = 'Èíst';
$string['thanksforcontribution'] = 'Díky za vá¹ pøíspìvek!';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tato stránka není odnikud odkazována.';
$string['updatedpages'] = 'Aktualizované stránky';
$string['updatedwikipages'] = 'Aktualizované wiki stránky';
$string['uplerror'] = 'Omlouvám se, ale pøi nahrávání souboru se nìco pokazilo...';
$string['uplinsect'] = 'Nahrát do';
$string['uplnewnam'] = 'Ulo¾it s jiným názvem souboru';
$string['upload0'] = 'Pomocí tohoto formuláøe mù¾ete do wiki nahrát libovolný binární soubor.';
$string['uploadedon'] = 'Nahráno';
$string['uploadpicturebutton'] = 'Nahrát';
$string['uplok'] = 'Vá¹ soubor se uspì¹nì nahrál';
$string['version'] = 'Verze';
$string['versionrangetoobig'] = 'Nemù¾ete odstranit v¹echny verze stránky! Poslední verze by mìla zùstat.';
$string['versions'] = 'Verze';
$string['versionstodelete'] = 'Verze k odstranìní';
$string['viewpage'] = 'Zobrazit stránku';
$string['viewsmfor'] = 'Zobrazit mapu stránek pro';
$string['wantedpages'] = '®ádané stránky';
$string['wikidefaultpagename'] = 'WikiObsah';
$string['wikiexport'] = 'Exportovat stránky';
$string['wikiexportcomment'] = 'Zde mù¾ete nastavit export podle va¹ich potøeb';
$string['wikilinkoptions'] = 'Nastavení automatického wiki propojování';
$string['wikilinks'] = 'Wiki odkazy';
$string['wikiname'] = 'Název stránky';
$string['wikistartederror'] = 'Wiki u¾ obsahuje polo¾ky - nelze mìnit';
$string['wikitype'] = 'Druh';
$string['wikiusage'] = 'Pou¾ití wiki';
$string['withbinaries'] = 'Zahrnout binární obsah';
$string['withvirtualpages'] = 'Zahrnout wiki odkazy';
$string['wrongversionrange'] = '$a není platný rozsah!';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.