Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

7 lines (4 sloc) 0.424 kb
<p align="center"><b>Definició d'un glossari global</b></p>
<p>Els administradors poden definir que un glossari sigui global.</p>
<p>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs (però particularment de la pàgina principal).</p>
<p>La diferència amb un glossari normal local és que les entrades s'utilitzen per crear enllaços automàtics a tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al qual pertany el glossari).</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.