Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (5 sloc) 795 Bytes
<p align="center"><b>Habilitació dels enllaços automàtics a un glossari</b></p>
<p>Activar aquesta caracter&iacute;stica permet que es cre&iuml;n enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a les entrades del glossari sempre que aparegui el concepte en qualsevol punt del curs: en els missatges dels f&ograve;rums, en recursos interns, en els sumaris setmanals, etc.</p>
<p>Teniu en compte que habilita els enllaços al glossari no activa automàticament els enllaços a cada entrada individual, sinó que cal habilitar els enllaços en cada entrada.</p>
<p>Si no voleu que s'enlla&ccedil;i cert text (p. ex. en un missatge d'un f&ograve;rum), afegiu les etiquetes &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant d'aquest text.</p>
<p>Teniu en compte que els noms de les categories tamb&eacute; s'enllacen.</p
Something went wrong with that request. Please try again.