Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

9 lines (8 sloc) 0.921 kb
<p align="center"><b>Escala alfabètica</b></p>
<p>Aquí podeu definir aquí la vostra escala alfabètica. Si voleu utilitzar l'escala que se us suggereix inicialment, només cal que feu clic en "Desa els canvis". Tanmateix, si no us agrada aquesta escala, només heu de canviar les entrades que vulgueu i tot seguit feu clic en "Desa els canvis". Després d'aquesta configuració inicial veureu l'escala seleccionada. Si no voleu incloure una entrada de l'escala de qualificació o voleu suprimir-la, només heu de deixar-la en blanc.
<br />
Errors que podeu veure en el butlletí de qualificacions:</p>
<ul>
<li>No s'ha definit l'escala: això vol dir que no heu completat la definició inicial de l'escala de qualificació. Tot el que cal fer (si us agrada l'escala suggerida) és fer clic en "Desa els canvis".</li>
<li>No s'ha definit cap lletra per a X: indica que no hi ha cap qualificació alfabètica adequada per a X.</li>
</ul
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.