Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

20 lines (18 sloc) 1.293 kb
<p align="center"><b>Ajuda referent a les qualificacions de l'estudiantat</b></p>
<p>En aquesta pantalla teniu un resum de les qualificacions que heu rebut en aquest curs.</p>
<ul>
<li>Enmig veureu tots els elements qualificats en aquest curs. Els noms i les qualificacions de cada element qualificat són enllaços que us porten a una informació més detallada de cada element.
</li>
<li>A la dreta de totes les tasques trobareu una columna amb el total.
</li>
<li>Sota la capçalera del total hi ha un enllaç 'Estad.' que visualitza una finestra emergent amb estadístiques basades en totes les tasques i/o qüestionaris dels participants en el curs. Us proporcionarà la informació següent:
<ul>
<li>Puntuació total més alta: la suma més alta de totes les puntuacions de l'estudiantat del curs</li>
<li>Puntuació total més baixa: la suma més baixa de totes les puntuacions de l'estudiantat del curs</li>
<li>Mitjana de la puntuació total: la suma de totes les puntuacions totals del curs, dividida pel nombre de participants</li>
<li>Punt mitjà: la puntuació que es troba al mig de totes les puntuacions totals del rang</li>
<li>Moda: la puntuació aconseguida pel nombre més alt de participants</li>
<li>Desviació típica: una mesura de la dispersió dels resultats</li>
</ul>
</li>
</ul>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.