Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

13 lines (8 sloc) 1.817 kB
<p align="center"><b>Ponderació</b></p>
<p>Aquí podeu definir la ponderació d'una categoria i també ometre del càlcul les X tasques amb la puntuació més baixa, afegir punts extra a una categoria i ocultar una categoria de la visualització i el càlcul de la qualificació.</p>
<ul>
<li>Ponderació: us permet ponderar les qualificacions per categoria. La ponderació és el percentatge que s'aplica a la categoria en calcular la qualificació total. El total es llistarà a la part inferior en text verd, si els percentatges de totes les categories sumen un total de 100, o en roig en cas contrari. </li>
<li>Omet els X més baixos: s'utilitza per ometre del càlcul de la qualificació de l'estudiantat un nombre X de puntuacions més baixes. Els totals de punts d'una categoria haurien de tenir el mateix valor o si no podríeu obtenir resultats imprevistos.</li>
<li>Punts extra: s'utilitza per donar punts de bonificació que no canviïn el total de punts d'una categoria. Es pot utilitzar per arreglar preguntes injustes o en casos semblants. Els punts extra s'apliquen de la mateixa manera a tots els estudiants. Si desitgeu proporcionar crèdit extra de manera selectiva, afegiu un nou element qualificat i definiu-lo com a crèdit extra en "Categories".</li>
<li>Oculta: si el quadre de verificació està activat, suprimirà una categoria de la visualització i també del càlcul de la qualificació. És una manera fàcil d'afegir elements al butlletí de qualificacions només després que han estat qualificats. Atès que els elements qualificats que no s'han categoritzat s'assignaran automàticament a "Sense categoria", podeu ocultar la categoria "Sense categoria" i, a mesura que aneu qualificant els elements, moure'ls a qualsevol categoria que vulgueu i l'estudiantat llavors podrà veure les seves qualificacions.</li>
</ul
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.