Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

13 lines (8 sloc) 0.973 kb
<p align="center"><b>Baixada de l'anàlisi</b></p>
<p>És possible que vulgueu baixar la taula de dades que es visualitza en la pantalla per a anàlisis ulteriors. Podeu triar tres formats de fitxer possibles.<br />
En cada cas les dades es presentaran en una taula amb títols apropiats, tal com apareixen en la pantalla. Encara que en pantalla la taula es visualitzi paginada, el fitxer inclourà totes les dades corresponents a totes les pàgines.</p>
<p><b>Format de full de càlcul Excel:</b></p>
<p>Obtindreu un document de full de càlcul .xls.</p>
<p><b>Format OpenOffice Writer:</b></p> <p>Les dades es presentaran dins d'una taula en un document de text .sxw.
<br />Aquest format només estarà disponible si teniu instal·lat la biblioteca PHPWriter en el subdirectori /moodle/lib.</p>
<p><b>Format text</b></p> <p>En aquest cas, les dades s'emmagatzemaran en un fitxer de text normal, amb una línia per cada fila de la taula i les dades separades per tabulacions.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.