Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4 lines (2 sloc) 171 Bytes
<p align="center"><b>Punts decimals</b></p>
<p>Utilitzant aquest paràmetre podeu seleccionar el nombre de decimals que es mostraran en la qualificació de cada intent.</p
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.