Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (3 sloc) 0.631 kB
<p align="center"><b>Factor de penalització</b></p>
<p>Podeu especificar quina fracció de la puntuació aconseguida cal restar per cada resposta incorrecta. Això només és rellevant si el qüestionari funciona en mode adaptatiu, de manera que l'estudiant pugui donar respostes repetides a una pregunta. El factor de penalització ha de ser un número entre 0 i 1. Un factor de penalització d'1 vol dir que l'estudiant ha d'aconseguir la resposta correcta la primera vegada per tal d'obtenir-hi crèdit. Un factor de penalització de 0 vol dir que l'estudiant pot provar tantes vegades com vulgui i encara obté la puntuació completa.
</p
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.