Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

12 lines (6 sloc) 0.851 kb
<p align="center"><b>Conjunts de dades de preguntes</b></p>
<p>Un conjunt de dades és una col·lecció de dades utilitzades per crear una pregunta (com ara una pregunta calculada) que s'insereix en lloc d'una variable dins de la pregunta.</p>
<p>Podeu crear un conjunt de dades "<i>privat</i>" per a una pregunta concreta, o un conjunt de dades "<i>reutilitzable</i>" que es podrà emprar en totes les preguntes d'una categoria.</p>
<p>Quan creeu una pregunta que utilitzi conjunts de dades, haureu de contestar dues pantalles successives. </p>
<p>La primera pantalla permet assignar un conjunt de dades concret per substituir cada variable. </p>
<p>La segona pantalla permet afegir i suprimir conjunts de nombres en el conjunt de dades. Els nombres utilitzats en preguntes individuals presentades als alumnes se seleccionaran d'aquest conjunt.</p
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.