Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (4 sloc) 310 Bytes
<p align="center"><b>Resum del SCORM/AICC</b></p>
<p>El resum és una descripció molt breu del paquet. Podeu veure'l com unes metadades.</p>
<p>El resum es visualitza al capdamunt de l'estructura del curs en les pàgines de visualització i d'intents.</p>
<p>És millor que no escriviu res molt extens aquí.</p
Something went wrong with that request. Please try again.