Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

15 lines (10 sloc) 0.982 kb
<p align="center"><b>Activiteitenrapporten</b></p>
<p>Elke deelnemer van een vak kan zijn activiteitenrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
het huidige vak, net als lijsten van al zijn bijdragen. In deze rapporten zie je gedetailleerde logs.</p>
<p>Leraren hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel
van elke deelnemer.</p>
<p>De toegang van leerlingen tot hun eigen rapporten wordt gecontroleerd door de leraar via de vakinstellingen. Voor
sommige vakken kunnen deze rapporten nuttig zijn om de leerlingen te laten terugblikken op hun eigen inzet en
aanwezigheid binnen de elektronische leeromgeving, voor andere vakken kan dit overbodig zijn.</p>
<p>Een andere reden waarom je activiteitenrapporten zou af zetten, is dat het genereren van het rapport een grote serverbelasting kan
veroorzaken. Voor grote klassen en langlopende cursussen kan het beter zijn om de optie te laten afstaan.<p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.