Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 511c8a2510
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 9 lines (8 sloc) 0.655 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9
<P ALIGN=CENTER><B>Hou rekening met het cijfer van de leraar</B></P>

<p>Deze optie maakt het mogelijk om de beoordelingen van de leraar op de inzendingen mee te
verrekenen alsof het beoordelingen door klasgenoten waren. Als deze optie op JA
gezet is, dan wordt de beoordeling van de leraar eigenlijk twee keer gebruikt, eerst als
gewone lerarenbeoordeling en verder door ze mee te rekenen in de pool van de beoordelingen
door klasgenoten. De leraar kan er voor kiezen om dit te doen als (a) het aantal beoordelingen
door klasgenoten laag is of (b) om te proberen de beoordelingen door klasgenoten af te vlakken
als ze onbetrouwbaar of vervormd zijn.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.