Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
105 lines (87 sloc) 4.82 KB
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Mga Moodle Dok: Kasaysayan</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
</head>
<body>
<h1>Kasaysayan</h1>
<p>Ang Moodle ay isang aktibo at patuloy na nageevolve na gawain. Ang
development nito ay sinimulan ni<a
href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1"
target="_top">Martin Dougiamas</a> na siyang patuloy na namumuno sa
proyekto: </p>
<blockquote>
<p><em> Matagal ko na itong dinidibelop, pahinto-hinto minsan.
Nagsimula ito noong dekada 90 nang webmaster pa ako sa <a target=_top
href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin University of Technology</a> at
isang system administrator ng WebCT installation nila. Marami akong
kinaiinisan sa halimaw na WebCt at naiisip ko na - may mas mabuting
paraan siguro (pero hindi Blackboard) :-) </em></p>
<p><em> Marami rin akong kakilala sa ibang paaralan at mas maliit na
institusyon (at ilang malalaki!) na nais ding magamit ng mas mabuti ang
Internet pero hindi alam kung saan magsisimula sa santambak na
teknolohiya at pedagogy na mayroon. Pinangarap ko na sana'y may
Malayang alternatibo na magagamit ng mga taong tulad nito, upang
matulungan silang magamit ang kanilang kasanayan sa pagtuturo sa isang
online na kapaligiran. </em></p>
<p><em> Bunga ng marubdob kong paniniwala sa hindi pa nasusubok na mga
posibilidad ng Internet-based na edukasyon ay nagtapos ako ng Master at
pagkatapos ay PhD sa Edukasyon, alipala'y pinagsanib ko ang dati kong
karera sa Siyensiya ng Kompyuter at mga bagong kaalaman hinggil sa
katangian ng pagkatuto at pagtutulungan. Higit sa lahat ay
naimpluwensiyahan ako ng epistomolohiya ng social constructionism - na
hindi lamang tinitingnan ang pagkatuto bilang aktibidad na panlipunan,
lalo pa ay binibibigyang diin ang pag-aaral na nangyayari habang
aktibong lumilikha ng mga artifact (tulad ng teksto) na pagmamasdan o
gagamitin ng iba. </em></p>
<p><em>Napakahalaga sa akin na ang program na ito ay maging
madaling gamitin - dapat nga ay magagamay nang kahit pauwido ito.
</em></p>
<p><em> Determinado ako na ipagpatuloy ang gawain ko sa Moodle at sa
pagpapanatili nitong Open at Malaya. May malalim akong paniniwala sa
kahalagahan ng walang balakid na edukasyon at empowered na pagtuturo, at
ang Moodle ang pangunahing paraan upang makapag-ambag ako sa katuparan
ng mga adhikaing ito. </em></p>
</blockquote>
<p>Maraming naunang prototype na nalikha at itinapon bago niya
inirelease ang bersiyon 1.0 sa isang walang malay na daigdig noong
Agosto 20, 2002. Ang bersiyong ito ay dinisenyo para sa mas maliit, mas
intimate na mga klase sa antas Unibersidad, at naging pagksa ng mga case
study na pananaliksik na binusisi ang pagsusuri sa katangian ng
kolaborasyon at repleksiyon na nagaganap sa mga maliliit na grupo ng
adult na kalahok.</p>
<p>Simula noon, nagkaroon na ng tuloy-tuloy na serye ng mga bagong
release na nagdagdag ng mga bagong feature, bagong scalability at mas
mahusay na paggana.</p>
<p>Habang lumalaganap ang Moodle at lumalaki ang komunidad, mas maraming
input ang nakukuha mula sa mas malawak na iba-ibang klase ng mga tao sa
sa iba't-ibang sitwasyon ng pagtuturo. Halimbawa, ang Moodle ay hindi
lamang ginagamit sa mga Unibersidad, ginagamit din ito sa mga high
school, primari school, mga non-profit organization, pribadong kumpanya,
ng mga independiyenteng guro at maging mga magulang na naghohomeschool.
Dumaraming bilang ng mga tao mula sa iba't-bang panig ng mundo ang
nag-aambag sa Moodle sa iba't-ibang paraan - para sa mas maraming
detalye tingnan ang pahina ng <a href="?file=credits.html">Pasasalamat
(Credits)</a></p>
<p>Isang importanteng feature ng proyektong Moodle ay ang <a
href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a> na web site, na
nagiging sentro ng impormasyon, talakayan at bayanihan ng mga user ng
Moodle, na kabilang ang mga system administrator, guro, mananaliksik,
designer ng instruksiyon at siyempre pa, mga developer. Tulad ng Moodle,
ang site na ito ay palaging nageevolve upang matugunan ang
pangangailangan ng komunidad, at tulad ng Moodle mananatili ito laging
Malaya.</p>
<p>Noong 2003, ang <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> ay
pinasinayaan bilang isang kumpanyang nagbibigay ng dagdag na komersiyal
na suporta para sa mga nangangailangan nito, gayundin ang pinamahalaang paghohost, konsultasyon at iba pang serbisyo.</p>
<p> Para sa mga binabalak na plano para sa Moodle, tingnan ang mapa ng
<a href="?file=future.html">Kinabukasan</a>.</p>
</blockquote>
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.