Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

258 lines (221 sloc) 11 KB
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Pag-iinstol ng PHP at MySQL</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
</head>
<body>
<h1>Pag-instol ng Apache, MySQL at PHP</h1>
<blockquote>
<p>Nakasulat ang Moodle sa isang scripting language na tinatawag na
PHP, at iniimbak ang karamihan sa mga datos nito sa isang database. Ang
inirerekomenda naming database ay MySQL. Bago mo iinstol ang Moodle
kailangan mo munang magkaroon ng tumatakbong instalasyon ng PHP at isang
tumatakbong database upang gawing tumatakbong platapormang web server
ang kompyuter mo. Medyo mahirap iset-up ang mga paketeng ito para sa
pangkaraniwang user ng kompyuter, kaya isinulat ang pahinang ito upang
tangkaing magawang simple ang prosesong ito para sa iba't-ibang
plataporma:
</p>
<ul>
<li><a href="#host" class="questionlink">Hosting Service</a></li>
<li><a href="#mac" class="questionlink">Mac OS X</a></li>
<li><a href="#redhat" class="questionlink">Redhat Linux</a></li>
<li><a href="#windows" class="questionlink">Windows</a></li>
</ul>
<p class="questionlink">&nbsp;</p>
<h3 class="sectionheading"><a name="host" id="host"></a>Hosting Service</h3>
<blockquote>
<p>Malaki ang pagkakaiba ng mga hosting service sa kung paano sila
gumana. May mag-iintol pa ng Moodle para sa inyo.
</p>
<p>Karamihan ay magbibigay sa inyo ng nakaweb na control panel
para makontrol ang site ninyo, lumikha ng database at iset-up ang cron.
Ang iba ay magbibigay ng terminal na access sa pamamagitan ng ssh, upang
magamit mo ang command shell para sa paggawa ng mga bagay-bagay.
</p>
<p>Dapat mong basahin ang
<a href="./?file=install.html">Gabay sa pag-iinstol
</a> at sundin ang bawat hakbang ng paisa-isa. Tanungin ninyo ang
hosting provider ninyo kung may nahihirapan kayong problema.
</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading"><a name="mac" id="mac"></a>Mac OS X</h3>
<blockquote>
<p>Ang pinakamadaling paraan para magawa ito ay gamitin ang Apache
server na ihinahandog ng Apple, tapos ay idagdag ang PHP at MySQL gamit
ang mga pakete ni Marc Liyanage. Ang dalawang pahina sa ibaba ay may
magagandang instruksiyon na hindi na natin uulitin dito:
</p>
<blockquote>
<p><strong>PHP</strong>: Idownload galing dito: <a
href="http://www.entropy.ch/software/macosx/php/" target="_top">http://www.entropy.ch/software/macosx/php/</a></p>
<p><strong>MySQL</strong>: Idowload galing dito: <a
href="http://www.entropy.ch/software/macosx/mysql/" target="_top">http://www.entropy.ch/software/macosx/mysql/</a></p>
</blockquote>
<p>Kapag naiinstol na ang mga ito, madali na ang istandard na <a
href="./?file=install.html">Gabay sa Pagiinstol </a>.</p>
<p>Ang mas detalyadong instruksiyon ng sunod-sunod na gagawin ay
narito : <a
href="http://moodle.org/wiki/index.php/InstallingMoodle">http://moodle.org/wiki/index.php/InstallingMoodle</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading"><a name="redhat"></a>Redhat Linux</h3>
<blockquote>
<p>Dapat mong iinstol ang lahat ng RPM na pakete para sa Apache, PHP
at MySQL. Ang pakete na kadalasang nakakalimutan ng mga tao ay ang
paketeng php-mysql na kailangan para makipagtalastasan ang PHP sa MySQL.
</p>
<p>Kapag naiinstol na ang mga ito, madali na ang istandard na <a
href="./?file=install.html">Gabay sa Pagiinstol </a>.</p>
</p>
<p>Ang mas detalyadong instruksiyon ng sunod-sunod na gagawin ay
narito
<a href="http://moodle.org/wiki/index.php/InstallingMoodle">http://moodle.org/wiki/index.php/InstallingMoodle</a></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="sectionheading"><a name="windows" id="windows"></a>Windows</h3>
<blockquote>
<p>Ang pinakamadaling paraan para magawa ito ay gamitin ang <a
href="http://www.easyphp.org/" target="_blank">EasyPHP</a>,
isang pakete na pinagsasamasama ang lahat ng software na kailangan mo s
isang aplikasyon ng Windows
Narito ang mga hakbang mula simula hanggang katapusan:
</p>
<ol>
<li> Una, kung nakapag-instol ka na ng MySQL (kahit na bahagi ng
ibang pakete), alisin mo lahat ito, burahin ang lahat ng MySQL file t
tiyakin na burahin ang <strong>c:\my.cnf</strong> at
<strong>c:\windows\my.ini</strong>. Maigi sigurong mag-search ka at
burahin ang ANUMANG file na may pangalang <strong>my.cnf</strong> o
<strong>my.ini</strong>.</li>
<li> Kung may ininstol ka nang PHP, burahin mo ang anumang file na
may pangalang <strong>php4ts.dll</strong> sa palibot ng direktoryong
Windows mo, gayundin ang anumang file na may pangalang
<strong>php.ini</strong>.
</li>
<li> Idownload ang EasyPHP galing dito: <a
href="http://www.easyphp.org/telechargements/dn.php?F=easyphp1-7">http://www.easyphp.org/telechargements/dn.php?F=easyphp1-7</a>
(humigit-kumulang 10 Mb)</li>
<li> Patakbuhin ang dinownload na file :
<strong>easyphp1-7_setup.exe</strong>. Ang proseso ng pag-instol ay nasa
wikang Pranses pero para din itong pag-iinstol ng anumang program ng
Windows - iminumungkahi ko na tanggapin lahat ng default at bayaan itong
mag-instol lahat. Tandaan na ang ibig sabihin ng &quot;Suivant&quot; ay
Susunod at &quot;Oui&quot; ay Oo.
</li>
<li>Sa dulo ng instol pabayaan ang checkbox na nakaselect ang
&quot;Lancer EasyPHP&quot; (Start EasyPHP) at pindutin ang
'Terminer&quot; na buton. Maaaring gusto mong ipasa ka sa pahinang web
na impormasyon na puwede mo na ring balewalain. </li>
<li>Kung maayos naman lahat -
- binabati namin kayo! Ang Apache, PHP at MySQL ay naka-instol na at
tumatakbo na! Dapat ay makakita ka ng isang itim na E sa toolbar tray.
Maira-right-click mo it upang makapagbukas ng menu na pagkokontrolan mo
ng mga tumatakbong program.
</li>
<li>Ang ilang bagay ay maaaring nasa Pranses at maaaring mas gusto
mo ng Ingles. Maaari mong idownload ang file na ito <a
href="http://www.easyphp.org/telechargements/dn.php?F=indexUS_1.7">http://www.easyphp.org/telechargements/dn.php?F=indexUS_1.7</a>
na naglalaman ng Ingles na bersiyon ng www at home folder sa EasyPHP1-7
folder. Maipapalit ito sa mga default na file .</li>
<li> Ang susunod mong kailangang gawin ay mag-set-up ng database
na gagamitin ng Moodle. Iright-click ang itim na E sa toolbar tray at
piliin ang Administration, pagkatapos ay iklik ang DB Management (katabi
ng PHPMyAdmin).</li>
<li>Kapag hiningan ka ng username, gamitin ang
&quot;<strong>root</strong>&quot; na may <strong>blangkong
password</strong>. Makakakita ka dapat ng phpMyAdmin web interface na
magpapahintulot sa iyong lumikha ng mga bagong databe at account ng
user. </li>
<li>Lumikha ng bagong database sa pamamagitan ng pag-type ng
&quot;moodle&quot; sa puwang at pagpindot ng &quot;Lumikha&quot; na
buton. Kaydali ano! </li>
<li>Makakalikha ka rin ng bagong user para mapasok ang database mo
kung iyong nais. Medyo mahirap ito para sa isang baguhan, kaya't baka
mas gugustuhin mong gamitin ang kasalukuyang user na
&quot;root&quot; nang walang password sa Moodle config mo, kahit
pansamantala; ayusin mo na lamang ito mamaya.
</li>
<li>Ngayon handa ka nang mag-instol ng Moodle! Idownload ang
pinakabagong release ng Moodle mula sa <a
href="http://moodle.org/download"
target="_blank">http://moodle.org/download</a>, tapos ay i-unzip ang
archive. </li>
<li>Kopyahin ang mga moodle file mo sa <strong>C:\Program
Files\EasyPHP\www. </strong> Maaari mong kopyahin ang buong direktoryo
ng moodle (a.b. C:\Program Files\EasyPHP\www\moodle) o kopyahin ang
lahat ng <em>nilalaman</em> ng direktoryo ng moodle. Kapag pinili mo
ang pangalawang opsiyon, mapapasok mo na ang Moodle home page sa
pamamagitan ng http://localhost/ instead of http://localhost/moodle/.
</li>
<li> Gumawa ka ng folder na walang laman sa ibang lugar para
paglagyan ng inapload na files ng Moodle, hal:
<strong>C:\moodledata</strong> </li>
<li>Puntahan mo ang Moodle folder mo. Gumawa ka ng kopya ng
config-dist.php, at pangalanan mo itong config.php </li>
<li> Editin ang config.php sa pamamagitan ng text editor (Puwede
ang Notepad, tiyakin lamang na hindi ito magdadagdag ng mga di
kailangang space sa dulo).
</li>
<li>Ipasok ang lahat ng bagong database info mo: <br />
$CFG-&gt;dbtype = 'mysql';<br />
$CFG-&gt;dbhost = 'localhost';<br />
$CFG-&gt;dbname = 'moodle';<br />
$CFG-&gt;dbuser = 'root'; <br />
$CFG-&gt;dbpass = '';<br />
$CFG-&gt;dbpersist = true;<br />
$CFG-&gt;prefix = 'mdl_';</li>
<li>At ilagay ang lahat ng file path mo: <br />
$CFG-&gt;wwwroot = 'http://localhost/moodle'; // Gumamit ng panlabas na address kung alam ang paggawa nito. <br />
$CFG-&gt;dirroot = 'C:\Program Files\EasyPHP\www\moodle'; <br />
$CFG-&gt;dataroot = 'C:\moodledata';</li>
<li>I-save ang config.php - puwede mo nang balewalain ang iba pang
setting kung mayroon man. </li>
<li>Malapit-lapit ka nang makatapos! Ang nalalabi pang bahagi ng
pagseset-up ay sa web na gagawin. Puntahan ang <a
href="http://localhost/moodle/admin/"
target="_blank">http://localhost/moodle/admin/</a> sa pamamagitan ng
browser mo upang maipagpatuloy ang setup sa pamamagitn ng browser. </li>
<li>Para magamit ang zip file sa Moodle (halimbawa, gumagamit ng
zip ang backup), maaaring kailanganin mong buhayin ang &quot;zlib&quot;.
Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpunta sa direktoryong EasyPHP
(<strong>C:\Program Files\EasyPHP</strong>), at pagpapatakbo ng program
na phpini.exe doon. Lagyan ng marka ang checkbox na malapit sa
&quot;zlib.dll&quot;. Isara na ang window na iyon, pagkatapos ay tumungo
sa itim na E sa toolbar mo at i-right-click ito para mapalabas ang menu
- piliin ang &quot;Restart&quot; mula sa menu.
</li>
<li> Bilang panghuli, kailangan mong mag-set-up ng isang uri ng
cron. Sumangguni sa <a href="./?file=install.html">Gabay sa pag-iinstol
</a> para sa mga detalye nito.</li>
</ol>
<p>Kung hindi mo magamit o hindi ka gumagamit ng EasyPHP, narito ang
ilang tip para matiyak na wasto ang set-up ng PHP mo at upang maiwasan
ang mga karaniwang problema:</p>
<ul>
<li>Tiyakin na binuhay mo ang GD module para maproseso ng Moodle
ang mga larawan - maaaring kailanganin mong iedit ang php.ini at
tanggalin ang comment (;) sa linyang ito :
'extension=php_gd2.dll'.
</li>
<li>Tiyakin na binuhay mo ang Zlib module upang makalikha at
makapag-unpack ka ng zip file sa loob ng Moodle.</li>
<li>Tiyakin na buhay ang sessions - maaaring kailanganin mong
iedit ang php.ini at ayusin ang direktoryo para sa
<strong>session.save_path</strong> - sa halip na ang default
"/tmp" gumamit ng direktoryong Windows tulad ng "c:/temp".
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</blockquote>
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.