Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (138 sloc) 7.037 kB
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Pilosopiya</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head> <body>
<h1>Pilosopiya</h1>
<blockquote>
<p> Ginabayan ang pagkadisenyo at pagdebelop ng Moodle ng isang
partikular na pilosopiya ng pag-aaral, isang paraan ng pag-iisip na
tinatawag na &quot;<em>social constructionist pedagogy</em>&quot;.
(Marahil ay iniisip na kaagad ng ilang siyentipikong nagbabasa na walang
kuwentang termino lamang ito sa edukasyon, at inaabot na ninyo ang mouse
ninyo para lumipat ng babasahin, pero pakituloy lamang ang pagbasa -
mahalaga ito sa bawat paksa!)
</p>
<p>Tinatangkang ipaliwanag sa pahinang ito ang kahulugan ng parapong
iyan sa simpleng pananalita, sa pamamagitan ng paglalatag ng
<strong>apat na pangunahing konseptong</strong> nasa likod nito. Ang
bawat isa nito ay lumalagom sa isang pananaw ng napakaraming
magkakaibang pananaliksik, kaya't maaaring mababaw ang mga depinisyong
ito kung may mga nabasa na kayo sa mga bagay na ito.
</p>
<p>Kung bago ang mga konseptong ito sa iyo, posibleng mahihirapan kayong
maunawaan ang mga ideyang ito sa simula - ang maipapayo ko lamang ay
basahin ninyo itong mabuti, habang inaaalala ang mga karanasan ninyo sa
pag-aaral ng isang bagay.<br />
</p>
<h3>1. Constructivism</h3>
<blockquote>
<p>Sa pananaw na ito, pinaniniwalaan na aktibong <strong>lumilikha
</strong> ng bagong kaalaman ang mga tao habang nakikipag-ugnayan sila
sa kanilang kapaligiran.</p>
<p>Ihinahambing ang lahat ng mabasa, makita, marinig, maramdaman, at
madama mo sa dati mo nang alam, at kung makabuluhan ito sa iyong
pangkaisipang daigdig (diwa?), ay maaaring bumuo ng bagong kaalaman sa
iyong kaisipan. Mapapatatag (ang katotohanan o ang paniniwala mo?) ang
kaalaman kung matagumpay mo itong magagamit sa mas malawak mong
kapaligiran. Hindi ka lamang bangko ng mga alaala na pasibong
sumisipsip ng impormasyon, at hindi rin &quot;naipapasa&quot; ang
kaalaman sa iyo sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng isang bagay o
pakikinig sa isang tao.
</p>
<p>Hindi naman sinasabi na wala kang matututunan sa pagbabasa ng
isang web page o pakikinig sa isang lektura, siyempre mayroon,
binibigyang diin lamang nito na mas marami pang nangyayaring
pagpapakahulugan kaysa sa simpleng pagsasalin ng impormasyon mula sa
isang utak papunta sa isa pa.
<br />
</p>
</blockquote>
<h3>2. Constructionism</h3>
<blockquote>
<p>Sinasabi sa constructionism na ang pag-aaral ay epektibo kapag
lumilikha ka ng isang bagay para maranasan ng iba. Maari itong maging
kahit ano, halimbawa ay binigkas na pangungusap o post sa internet, o
lalo pang masalimuot na artifact ay painting, bahay kaya o maging isang
software package.
</p>
<p>Halimbawa, kahit basahin mo nang ilang beses ang pahinang ito ay
maaari mo rin itong makalimutan bukas - pero kung ipaliwanag mo ang mga
ideyang ito sa isa pang tao sa sarili mong mga salita, o lumikha ng
isang slideshow na magpapaliwanag sa mga konseptong ito, matitiyak ko sa
iyo na magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa, alalaong baga'y mas
naka-ugnay sa mga sarili mong ideya. Ito ang dahilan kung bakit
nagtatala ang mga tao sa mga lektura, kahit hindi naman nila babasahing
muli ang mga tala .<br />
</p>
</blockquote>
<h3>3. Social Constructivism</h3>
<blockquote>
<p>Pinalalawig nito ang mga ideya sa itaas sa isang panlipunang pangkat
na lumilikha ng mga bagay para sa isa't-isa, tulong-tulong na lumilikha
ng isang maliit na kultura ng mga pinagsasaluhang artifact na may
pinagsasaluhang kahulugan. Kapag nakalubog ang isang tao sa ganitong
kultura, palaging natututo ang taong iyon nang kung paano maging bahagi
ng kulturang iyon, sa iba't-ibang antas.
</p>
<p>Ang isang napakapayak na halimbawa ay isang bagay tulad ng isang
tasa. Maaaring gamitin sa iba't-ibang bagay ang bagay na ito, pero
ipinapahiwatig ng hugis nito ang isang &quot;kaalaman&quot; hinggil sa
pagdadala ng mga likido. Ang isang mas masalimuot na halimbawa ay isang
online na kurso - hindi lamang ang &quot;hugis&quot; ng mga software
tool ang nagsasabi ng ilang bagay kung paano tatakbo ang mga online na
kurso, kundi pati ang mga aktibidad at tekstong nilikha ng buong pangkat
ay makakatulong na humubog sa asal ng isang tao sa loob ng pangkat na
iyon.<br />
</p>
</blockquote>
<h3>4. Connected at Separate</h3>
<blockquote>
<p>Sinusuri ng ideyang ito nang mas malalim ang mga motibasyon ng
mga indibidwal na kalahok sa isang diskusyon. Ang
<strong>separate</strong> na asal ay kapag tinatangka ng isang tao na
manatiling 'obhetibo' at 'factual', at mas makiling sa pagtatagol ng
kanilang mga ideya sa pamamagitan ng lohika upang makakita ng mga butas
sa mga ideya ng kanilang katunggali. Ang <strong>Connected</strong>
na asal ay mas "emphatic" na dulog na tumatanggap sa pagkasuhetibo,
tinatangkang makinig at magtanong upang maunawaan ang pananaw ng ibang
tao. Ang <strong>Constructed</strong> na asal ay kapag ang isang tao ay
sensitibo sa dalawang dulog at may kakayanang pumili ng alinman sa
dalawa alinsunod sa kung alin ang naaangkop sa sitwasyon.</p>
<p>Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng masiglang "connected" na
asal sa isang komunidad ng pag-aaral ay isang makapangyarihang
pampasigla sa pag-aaral, di lamang nito lalong pinagbubuklod ang mga tao
kundi nagpapaunlad din ito ng mas malalim na pagre-reflect at
muling pagsusuri ng mga kasalukuyan nilang paniniwala.
</p>
</blockquote>
<hr />
<p>Kapag pinag-iisipan mo na ang mga isyung ito, makatutulong ito sa
iyong magfocus sa mga karanasang mas makabubuti sa pag-aaral mula sa
pananaw ng mag-aaral, sa halip na paglalathala at pagsusuri lamang ng
mga impormasyon na inaakala mong kailangan nila. Makakatulong din ito
sa iyong maunawaan kung paano ang bawat kalahok sa isang kurso ay
maaaring maging guro at mag-aaral din. Maaaring magbago ang tungkulin
mo bilang 'guro' mula sa pagiging 'balon ng kaalaman' sa pagiging
taga-impluwensiya at modelo ng kultura ng klase, na nakikipag-ugnayan sa
mga mag-aaral sa isang paraang personal na tumutugon sa kanilang
pangangailangan sa pag-aaral, at lakandiwa ng mga talakayan at aktibidad
sa isang paraan na kolektibong gumagabay sa mga estudyante patungo sa
layuning pang-edukasyon ng klase.
</p>
<p>Siyempre pa, hindi ipinipilit ng Moodle ang ganitong estilo ng
pag-aasal, sa halip ay sinasabi namin na ito ang pinakamagaling na gamit
ng Moodle. Sa kinabukasan, kapag tumatag na ang teknikal na
imprastraktura ng Moodle, magiging adhikain ang marami pang
pagpapaunlad sa suportang panturo sa pagdebelop ng Moodle.
</p>
</blockquote>
<hr />
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.