Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

314 lines (255 sloc) 13.886 kB
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Gabay sa pagsasalin ng Moodle</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
</head>
<body>
<h1>Gabay sa Pagsasalin ng Moodle</h1>
<p>Hindi mahirap ang pagsasalin ng Moodle, magkagayonman mabuti na ring
matutunan natin ang ilang bagay bago ka magsimula.
</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ang istruktura ng isang Moodle language pack</h2>
<p style="margin-left: 40px;">Ang lahat ng Moodle language pack ay nasa
<i>lang</i> na direktoryo. Sa loob ng direktoryong ito ang bawat wika
ay nasa isang direktoryo na ang pangalan ay katulad ng maikling pangalan
ng wika (tg, en, fr, nl, es ...). </p>
<p style="margin-left: 40px;">Lahat ng pangunahing file ay nasa folder
na ito, na ang mga pangalan ay may .php na extension
(eg moodle.php, resource.php atbp).
&nbsp; Naglalaman ng maiikling parirala ang bawat file na ito na ang
karaniwang tawag ay "<span style="font-style: italic;">string</span>".
</p>
<p style="margin-left: 40px;">Maaari ring may mga folder itong
naglalaman ng mga .html web pages:
</p>
<ul style="margin-left: 40px;">
<li><strong>help</strong>: naglalaman ng
mga context-sensitive help file na lumilitaw kapag ikinlik mo ang mga
help icon sa Moodle </li><li><strong>docs</strong>:
na naglalaman ng mga pahina ng batayang dokumentasyon (tulad nitong
binabasa mo!)<br />
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Paglikha ng isang ganap na bagong pakete ng wika</h2>
<p style="margin-left: 40px;">Kung hindi pa sinusuportahan ng Moodle ang
wika ninyo, o kung gusto mo lamang ng ilang pasadyang pagbabago sa
interface ng site mo, puwede kang magsimula ng bagong pagsasalin.
</p>
<p style="margin-left: 40px;">Ang kailangan mo lang gawin ay lumikha ng
isang bagong folder sa <i>lang</i> directory na ang pangalan ay ang 2-titik na
code ng wika mo. Makikita mo ang mga istandard na code na ito sa
lib/languages.php. Kung gumagawa ka ng lokal na variation ng isa pang
wika, gamitin mo ang code ng wikang yaon nang may underscore at isang
makabuluhang dalawang titik na extension (e.g. <span style="font-style:
italic;">pt </span>para sa Portuges at <span style="font-style:
italic;">pt_br</span> para sa Brasilian na variation ng Portuges na
pakete ng wika).&nbsp; Kung gumagawa ka ng Unicode na bersiyon idagdag
mo ang <span style="font-weight: bold;">_utf8</span> sa may dulo (eg
<span style="font-style: italic;">sr_utf8</span>).<br />
</p>
<p style="margin-left: 40px;">Pagkatapos, likhain mo sa bago mong folder ng wika ang file an
&quot;moodle.php&quot;, na naglalaman ng mga sumusunod na linya:<br /><br />
<code>
&lt;?PHP <br />
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';<br />
$string['thisdirection'] = 'ltr';<br />
$string['thislanguage'] = 'new language pack';<br />
?>
</code>
<br /><br />
o kopyahin mo ang moodle.php
mula sa ibang wika, sa bago mong direktoryo.&nbsp; Ang nasa "en" na
folder ang pinakamaigi pero hindi na ito mahalaga dahil babaguhin mo rin
naman. Ang paglikha ng sarili mong moodle.php ay may bentahe na magsisimula
ka sa isang kumpletong blangkong pakete ng wika.
<br />
</p>
<p style="margin-left: 40px;">Handa ka nang magsimulang maginsert ng mga
bagong string sa pamamagitan ng pag-edit ng wika mo...tingnan sa ibaba
ang mga detalye nito.
</p>
<p style="margin-left: 40px;">Para sa isang bagong pakete ng wika, ang
kauna-unahan mong kailangang gawin ay editin ang string na maypangalang
"thischarset" sa moodle.php. Kailangan nitong magkaroon ng balidong web
character set para sa wika mo. Matapos mong mabago ang string na ito,
isave mo ang moodle.php file, tapos ay
<span style="font-weight: bold;">ireload mo ang pahina</span>. Puwede
mo nang ituloy ang pagbabago sa iba pang string.
</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Pag-edit ng tapos nang gawin na pakete ng wika</h2>
<h3 style="margin-left: 40px;">Paggawa ng maliliit na pasadyang
pagbabago<br />
</h3>
<p style="margin-left: 80px;">Kung gusto mo lamang na magbago ng ilang
bagay sa interface para sumunod ito sa estilong gusto mo,
<span style="font-weight: bold;">huwag mong editin ang isa sa mga
istandard na pakete ng wika </span>.&nbsp; Dahil pag ginawa mo ito,
mapapalitan lamang ito kapag nag-upgrade ka na sa bagong Moodle.<br />
</p>
<p style="margin-left: 80px;">Sa halip ay gamitin mo ang mga
instruksiyon sa itaas para sa paggawa ng bagong pakete ng wika, at iset
ang pinagmulang wika (sa moodle.php) na wikang pinakahawig sa iyo.&nbsp;
Halimbawa, maaring gamitin ang pangalang "<span style="font-style:
italic;">en_local</span>" para sa isang lokal na ingles na bersiyon, at
ang pinagmulang wika ay "<span style="font-style: italic;">en</span>" o
"<span style="font-style: italic;">en_us</span>".
</p>
<p style="margin-left: 80px;">Tandaan na kung gusto mong makita ng lahat
sa site mo ang bagong paketeng ito, kailangan mong iselect ito na wika
ng site at irestrict ang mga wikang mapagpipilian sa
<span style="font-weight: bold;">Admin &gt;&gt; Pagsasaayos &gt;&gt;
Baryabol</span>.
<br />
<br />
</p>
<h3 style="margin-left: 40px;">
Pagsasalin ng mga interface language file ng Moodle (ang mga "string" na
file)<br />
</h3>
<ol>
<ol>
<li>Mag-log-on sa Moodle server mo bilang administrador.</li>
<li>Magpunta ka sa <span style="font-weight: bold;">Administrasyon
&gt;&gt; Pagsasaayos &gt;&gt; Wika</span>, na siyang pahina sa
pamamahala ng wika. </li>
<li>Sa pahinang ito mapipili mo ang wika mo mula sa menu, pagkatapos
ay piliin ang "Paghambingin at Iedit ang Wika".</li>
<li>Makakakita ka ng mga form na maeedit mo para sa bawat file.
Kung hindi ka makakita ng form, kailangan mong tiyakin na ang mga file
ay masusulatan - maaring kailangan mong magbago ng mga file permission.</li>
<li>Binubuo ang mga form ng tatlong column, ang una ay ang pangalan
ng bawat string, ang pangalawa ay ang string sa Ingles, at ang huli ay
ang pagkakasalin sa kasalukuyang wika.</li>
<li>I-edit ang mga nawawalang string sa bawat file (nakahighlight
ito na may kulay), huwag kalilimutan na pindutin ang "I-save ang mga
pagbabago" na buton sa dulo ng bawat form.</li>
<li>OK lang na mag-iwan ng mga blangkong string - gagamitin na
lamang ng Moodle ang pinagmulang wika para sa string na iyon. Puwede
mong i-define ang pinagmulang wika sa moodle.php, kung hindi ay Ingles
ang palaging ginagamit na default.</li>
<li>Ang mabilis na paraan para makita ang lahat ng nawawalang string
ay sa pamamagitan ng buton na "Tsekin ang mga nawawalang string".
<br />
<br />
</li>
</ol>
</ol>
<h3 style="margin-left: 40px;">Pagsasalin ng mga tulong at
dokumentasyong file
</h3>
<p style="margin-left: 80px;">Walang pang built-in na editor sa Moodle
para ipangsalin ng mga tulong na file, subalit hindi naman ito
kahirapan
(Tala ng nagsalin: Mayroon na noong isinusulat ang pagsasalin
na ito. Ang pangalan ng file ay langdoc.php na dapat ay nasa admin
na folder. Kung wala ka ng file na ito, kunin sa cvs ng
moodle. Maglog-in bilang admin sa site mo at pumunta sa
sitemo.org/admin/langdoc.php o sa bersiyon ng Moodle na 1.55 pataas;
Pumunta ka sa Pagsasaayos &gt;&gt; Wikà &gt;&gt; Iedit ang mga tulong na
dokumento. Makakakita ka ng isang pahina na may drop down na listahan
ng mga doks at tulong na file; at may dalawang form na textarea, ang
nasa itaas ay ang Ingles na bersiyon ng dokumento ang ang nasa ibaba ay
ang sa wika mo.--Roel).
Mahalaga na gamitin ang <span style="font-weight: bold;">en</span> na pakete ng wika
bilang sangguniang wika. Kopyahin ang tulong na file mula sa en na
pakete ng wika at i-paste ito sa katugma nitong lokasyon sa iyong pakete
ng wika. Tapos ay gumamit ng plain text na editor upang maisalin ang
file; tiyakin na wala kayong mababagong code sa file (kalimitan ay
walang code, mga HTML-tag lamang). (HUWAG GAGAMIT NG WORDPROCESSOR sa
pagsusulat ng mga tulong na file dahil nagdadag ng basura ang mga
program na ito sa file).
</p>
<p style="margin-left: 80px;">Pag-ingatan na isulat ang mga helpfile sa
anyong XHTML-compliant. Sa madaling salita ay:</p>
<ul style="margin-left: 80px;">
<li>Dapat ay sarado lahat ng tag: <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;p&gt;</span>lalala<span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;/p&gt;</span></li>
<li>Dapat ay nakanest ang lahat ng elemento: <span style="color:rgb(255, 0, 0);">&lt;p&gt;</span> lalala <span style="color:rgb(0, 0, 255);" >&lt;em&gt;</span>lalala<span style="color:rgb(0, 0, 255);" >&lt;/em&gt;</span> <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;/p&gt;</span></li>
<li>Dapat ay maliit ang mga titik ng lahat ng elemento at attribute</li>
<li>Dapat ay isulat ng buo at nasa loob ng panipi ang lahat ng attribute: <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;</span> lalala &lt;/p&gt;</li>
<li>Dapat ay magtapos ang mga walang laman na elemento sa /&gt;: <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;br /&gt; &lt;hr /&gt;</span>.
Dapat ay magdagdag ka ng ekstrang espasyo sa unahan ng &quot;/&quot; na simbolo.</li>
<li>Dapat ay may alt=&quot;&quot; (puwedeng walang laman) ang &lt;img at tulad ng iba pang walang laman na elemento ay dapat magtapos sa espasyo at /&gt; tulad ng <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;img alt="" src="picture.gif" /></span></li>
<li>Ang <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;?=</span> at <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;?</span> ay dapat na maging <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;?php</span></li>
<li>Dapat ay walang ANUMANG font tag. <span style="color:rgb(255, 0, 0);" > &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;h1&gt; &lt;h2&gt;</span> atbp. ay dapat sumapat na para sa mga pakete ng wika ...</li>
<li>Ang pangalan ng wika sa languagepack ($string['thislanguage'] sa moodle.php) ay dapat na gumamit ng Unicode Numeric Character References (NCR) hangga't maaari, dahil pinapahintulutan nitong mabasa ang pangalan sa ANUMANG encoding context (tingnan ang paketeng Tsino halimbawa).</li>
</ul>
<p style="margin-left: 80px;">Hindi nangangailangan ang mga file sa help
folder ng panimula at pangwakas na mga tag na doc type, html, body,
at head - ang mga tag na ito ay kasama na sa help.php. Bahala na ang
script sa pagsasaayos ng mga pahina. Nangangahulugan din na walang
gaanong puwang para sa pagiging malikhain sa HTML! Pilitin po ninyong
gumaya sa sa halimbawang Ingles.</p>
<p style="margin-left: 80px;">Dapat maging ganap na XHTML compliant ang mga file sa docs na folder, kasama ang doc type, header atbp.</p>
<p style="margin-left: 80px;">Ang pagklik ng "Magtsek ng mga nawawalang
string" sa language administration screen ay magpapakita rin sa iyo ng
mga file na wala ka. Kung may kulang kang file, gagamitin ng Moodle ang
pinagmulang wika, kaya walang dahilan para mag-iwan ka pa ng mga kopya
ng tulong na file na <strong>dinaisalin</strong> sa pakete mo ng
wika.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Pagpapasa ng pakete ng wika mo sa proyektong Moodle</h2>
<p style="margin-left: 40px;">Ang pagbabahagi mo ng pagsasalin mo ng
Moodle ay makakatulong sa ibang taong nagsasalita ng wika mo.
&nbsp;&nbsp;Masasama ang wika ng interface mo sa mga susunod na bersiyon
ng Moodle.<br />
</p>
<p style="margin-left: 40px;">I-archive lamang ang buo mong bagong
direktoryo ng wika bilang isang <span style="font-weight:
bold;">zip</span> file at i-email ito sa <a
href="m&#97&#105&#108&#116&#111:tra%6es%6ca%74%69o%6e%40%6d%6f%6f%64%6c%65.org">&#116&#114a&#110&#115&#108&#97t&#105on&#64&#109o&#111&#100&#108e&#46o&#114&#103</a>.<br /> </p>
<p style="margin-left: 40px;">Kokontakin ka namin para sa iba pang
detalye.<br />
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 40px;">Checklist na magagamit mo bago magcommit::</p>
<ul type="circle" style="margin-left: 80px;">
<li>Wala bang blangkong file?</li>
<li>Wala bang hindi naisasalin na file o string?</li>
<li>Hindi ba inedit ang mga help file sa pamamagitan ng wordprocessor?</li>
<li>Laman ba ng README file ang wika, pangalan at emailadress ng
nagsalin?</li>
<li>Tama ba ang language code ng foldername (tingnan ang
moodle\lib\languages.php)?</li>
<li>Tumatakbo ba ng walang error ang pakete ng wika sa isang
testsite?</li>
<li>Kapag naglalaman ang &quot;thislanguage&quot; ng iba pang titik
maliban sa latin na titik, nakasulat ba ito sa NCR notation?</li>
<li>XHTML compliant ba ang mga string at file?</li>
</ul>
<h2>Pagmementina ng isang istandard na pakete ng wika<br />
</h2>
<p style="margin-left: 40px;">Kung seryoso ka sa pagmementina ng isang
wika sa Moodle, pinakamabuting gumamit ng <a
href="?file=cvs.html">Moodle CVS</a> para magka-up-to-date na bersiyon
ka ng Moodle, at madali mong mai"check in" ang mga pagbabago mo nang
direkta sa proyektong Moodle. Pakikontak ang <a
href="m&#97&#105&#108&#116&#111:tra%6es%6ca%74%69o%6e%40%6d%6f%6f%64%6c%65.org">&#116&#114a&#110&#115&#108&#97t&#105on&#64&#109o&#111&#100&#108e&#46o&#114&#103</a>
kung kailangan mo ng tulong sa pagseset-up nito.<br />
</p>
<p style="margin-left: 40px;">Makabubuti ring sumali sa
<a target="_top"
href="http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=43">Languages Forum</a>
para sa mga balita at diskusyon hinggil sa mga isyung nakakaapekto sa
mga pagsasalin.<br \>
</p>
<p style="margin-left: 40px;">Bilang pangwakas, upang parati kang
nakakasunod sa mga pang-araw-araw na pagbabago sa proyekto, makabubuting
sumali sa <a href="http://sourceforge.net/mail/?group_id=30935"
target="_top">
CVS mailing list</a>.&nbsp; Mapapanatili nitong mas malapit ang
pagkakasalin mo sa Ingles na teksto.
<br />
</p>
<p style="margin-left: 40px;"><br />
</p>
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">
Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body></html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.