Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
59 lines (51 sloc) 1.81 KB
<style type="text/css">
<!--
dd {font-size:0.8em; margin-top:0.5em;}
-->
</style>
<p align="center">
<b>Format ng Ulat</b>
</p>
<p>
Maaari kang magtakda ng iba-ibang format para sa ulat ng Hot Potatoes.
</p>
<dl>
<dt><b>Format ng Ulat</b></dt>
<dd><b>HTML</b><br />
ang ulat na malilikha ay nasa fomat na HTML na angkop sa pagpapakita sa isang web browser
</dd>
<dd><b>Excel</b><br>
ang ulat na malilikha ay nasa file na &quot;.xls&quot; na maaaring buksan sa pamamagitan ng program na spreadsheet, tulad ng Microsoft Excel
</dd>
<dd><b>Teksto</b><br />
ang ulat na malilikha ay nasa file na teksto na mabubuksan sa pamamgitan ng text editor
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><b>Encoding</b></dt>
<dd>
Maaaring may ialok na listahan ng mga encoding na makapagbibigay sa iyo ng kakayahang ipilit ang isang partikular na encoding sa mga halaga ng ulat, kung kailangan ng program na spreadsheet ninyo.
Halimbawa, kinakailangan ng Microsoft Excel ng &quot;SJIS&quot; encoding para sa Nihonggo.
Ang listahan ng mga posibleng encoding ay maiaadjust ng administrador ng site sa
pahina para sa &quot;Pagsasaayos&quot; paa sa modyul na HotPot
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><b>Iwrap ang datos</b></dt>
<dd><b>Oo</b><br />
ang mahahabang halaga ng datos ay irawrap upang magkasya sa mga cell ng teybol. Maaaring maging napakataas ng ilang row dahil dito.
</dd>
<dd><b>Hindi</b><br />
hindi irawap ang mga halaga ng datos
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><b>Ipakita ang mga simbolo</b></dt>
<dd><b>Oo</b><br />
sa punong ulat, ang mga tanong at sagot ay kakatawanin ng mga titik.
Ang talaan ng mga simbolo ay lilikhain na nagpapakita kung aling mga tanong at sagot ang kinakatawan ng aling titik
</dd>
<dd><b>Hindi</b><br />
ang mga tanong at sagot ay lilitaw nang buo sa ulat at walang talaan ng mga simbolo na lilikhain
</dd>
</dl>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.