Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (3 sloc) 0.239 kB
<p align="center"><b>Mida de la pàgina</b></p>
<p>Introduïu un nombre per tal d'especificar quantes trameses voleu veure en una pàgina.</p>
<p>Aquesta preferència es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.