Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (4 sloc) 551 Bytes
<p align="center"><b>Qualificació ràpida</b></p>
<p>Amb la qualificació ràpida habilitada podeu qualificar ràpidament diverses tasques en una pàgina.</p>
<p>Només heu de canviar les qualificacions i els comentaris i utilitzar el botó Desa, al capdavall de la pàgina, per desar tots els canvis de la pàgina d'una sola vegada.</p>
<p>Els botons de qualificació normals de la dreta continuen funcionant per si necessiteu més espai. La vostra preferència de qualificació ràpida es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.