Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4 lines (3 sloc) 0.412 kB
<p align="center"><b>Preguntes per pàgina</b></p>
<p>En qüestionaris molt llargs té sentit limitar el nombre de preguntes per pàgina i partir el qüestionari en diverses pàgines. Quan afegiu preguntes al qüestionari els salts de pàgina s'introduiran automàticament d'acord amb els paràmetres que hageu triat aquí. Tanmateix, després podreu canviar de lloc aquests salts de pàgina a mà en la pàgina d'edició.
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.