Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

19 lines (13 sloc) 1.029 kB
<p align="center"><b>Restringeix adreces de xarxa</b></p>
<p>Aquest camp és opcional.</p>
<p>Podeu restringir l'accés d'un qüestionari a una subxarxa concreta de la xarxa local o d'Internet si especifiqueu una llista d'adreces IP numèriques, completes o parcials, separada per comes.</p>
<p>Això és especialment útil per a un qüestionari supervisat, quan voleu estar segurs que només es pot accedir al qüestionari des d'una certa aula.</p>
<p>Per exemple: <b>192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211</b></p>
<p>Podeu usar tres tipus de números (però no podeu usar noms de domini de text com ara exemple.com):
<ol>
<li>Adreces IP completes, com ara <b>192.168.10.1</b>, corresponents a un únic ordenador (o servidor intermediari).</li>
<li>Adreces parcials, com ara <b>192.168</b>, que equivalen a qualsevol ordinador l'adreça del qual comenci per aquests números. </li>
<li>Notació CIDR, com ara <b>231.54.211.0/20</b>, que permet especificar subxarxes amb més detall.</li>
</ol>
</p>
<p>Els espais en blanc s'ignoren.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.