Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

3 lines (2 sloc) 0.373 kb
<p align="center"><b>Preguntes remotes (RQP)</b></p>
<p>El Protocol de Preguntes Remotes (Remote Question Protocol) pot ser emprat per tal d'incloure preguntes en un qüestionari i que tot el processament es faci en un servidor remot. Es poden incloure preguntes en qualsevol format, sempre que hi hagi un servidor que pugui processar-lo, sense fer cap canvi en Moodle.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.