Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 79 lines (70 sloc) 4.779 kB
<h2>Preguntes</h2>
<p>Una bona manera d'ajudar la gent a pensar sobre un tema &eacute;s fer-los una pregunta sobre aquest tema. Una bona pregunta realment ens pot ajudar a reunir la informaci&oacute;, avaluar les nostres idees i formar idees noves.</p>
<p>Fer preguntes amb la intenci&oacute; espec&iacute;fica d'ajudar els altres a aprendre es coneix com <i>fer preguntes socr&agrave;tiques</i>, en honor del vell fil&ograve;sof grec.</p>
<p>Fer preguntes socr&agrave;tiques t'exigeix escoltar molt atentament l'altra persona per mirar d'expressar-te d'una manera &uacute;til, constructiva i si hi ha sort sense entrar en conflicte.</p>
<p>Ac&iacute; davall teniu alguns exemples d'aquest tipus de preguntes:</p>
<H3>Preguntes de clarificaci&oacute;</H3>
<UL>
<LI>Qu&egrave; vols dir quan dius ____?</LI>
<LI>Quin punt destacaries com a principal?</LI>
<LI>Quina relaci&oacute; t&eacute; _____ amb _____?</LI>
<LI>Pots expressar-ho d'una altra forma?</LI>
<li>Deixa'm veure si t'he ent&egrave;s; vols dir _____ o _____?</li>
<li>Quina relaci&oacute; t&eacute; a&ccedil;&ograve; amb el nostre problema/discussi&oacute;/idea?</li>
<LI>Marta, pots resumir amb paraules teues el que ha dit Pau? ... Pau, &eacute;s aix&ograve; el que volies dir?</LI>
<LI>Pots donar-me un exemple?</LI>
<li>Seria _____ un bon exemple d'aix&ograve;?</li>
</UL>
<h3>Preguntes que sondegen pressuposicions</h3>
<ul>
<li>Qu&egrave; est&agrave;s pressuposant?</li>
<li>Qu&egrave; est&agrave; pressuposant Laura?</li>
<li>Qu&egrave; podr&iacute;em assumir en lloc d'aix&ograve;?</li>
<li>Pareix que estigues assumint que _____. T'he ent&egrave;s correctament?</li>
<li>Tot el teu raonament dep&eacute;n de la idea que _____. Per qu&egrave; has basat el teu raonament en _____ en lloc de _____?</li>
<li>Pareix que estigues pressuposant _____. Com justifiques donar aix&ograve; per segur?</li>
<li>Sempre &eacute;s aix&iacute;? Per qu&egrave; penses que podem assumir aix&ograve; en aquest cas?</li>
<li>Per qu&egrave; haur&iacute;em de pressuposar aix&ograve;?</li>
</ul>
<h3>Preguntes que sondegen raons i proves</h3>
<ul>
<li>Ens pots explicar les teues raons?</li>
<li>Com s'aplica aix&ograve; a aquest cas?</li>
<li>Hi ha alguna ra&oacute; per a dubtar d'aquesta prova?</li>
<li>Qui est&agrave; en situaci&oacute; de saber si aix&ograve; &eacute;s veritat?</li>
<li>Qu&egrave; diries a alg&uacute; que diguera que ____?</li>
<li>Alg&uacute; m&eacute;s pot donar dades que recolzen aquest punt de vista?</li>
<li>Per mitj&agrave; de quin raonament vas arribar a aquesta conclusi&oacute;?</li>
<li>Com podr&iacute;em descobrir si aix&ograve; &eacute;s veritat?</li>
</ul>
<h3>Preguntes sobre punts de vista o perspectives</h3>
<ul>
<li>Qu&egrave; estas implicant amb aix&ograve;?</li>
<li>Quan dius que _____, est&agrave;s implicant que _____?</li>
<li>Per&ograve;, si f&oacute;ra aix&iacute;, qu&egrave; m&eacute;s s'esdevendria en conseq&uuml;&egrave;ncia? Per qu&egrave;?</li>
<li>Quin efecte tindria aix&ograve;?</li>
<li>Aix&ograve; s'esdevindria necess&agrave;riament o nom&eacute;s possiblement/probablement?</li>
<li>Hi ha alguna alternativa?</li>
<li>Si s'esdevenen _____ i _____, qu&egrave; m&eacute;s podria ser tamb&eacute; veritat?</li>
<li>Si diem que ____ &eacute;s &egrave;tic, qu&egrave; tal _____? </li>
</ul>
<h3>Preguntes que sondegen implicacions i conseq&uuml;&egrave;ncies</h3>
<ul>
<li>Com ho podem descobrir?</li>
<li>Qu&egrave; pressuposa aquesta pregunta?</li>
<li>Expressaries aquesta pregunta d'una altra forma?</li>
<li>Com es podria respondre aquesta pregunta?</li>
<li>Podem descompondre aquesta pregunta?</li>
<li>Est&agrave; clara aquesta pregunta? L'entenem?</li>
<li>Aquesta pregunta, &eacute;s f&agrave;cil o dif&iacute;cil de contestar? Per qu&egrave;?</li>
<li>Estem tots i totes d'acord que la pregunta &eacute;s aquesta?</li>
<li>Per a contestar aquesta pregunta, quines altres preguntes hem de contestar abans?</li>
<li>Com enunciaries aquesta idea?</li>
<li>Per qu&egrave; &eacute;s important aquesta idea?</li>
<li>&Eacute;s aquesta la pregunta m&eacute;s important, o n'hi ha una altra de subjacent que &eacute;s la realment important? </li>
<li>Pots veure com es podria relacionar aix&ograve; amb _____?
</ul>
<HR>
<FONT SIZE=1><I>Preguntes adaptades de Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("escriure", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("llegir", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.