Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

14 lines (11 sloc) 0.393 kB
<P ALIGN=CENTER><B>HTML Modus</B></P>
<P>Je kunt kiezen uit volgende mogelijkheden:
<dl>
<dt>Geen HTML</dt>
<dd>Laat alle HTML-code gewoon zien. De opmaak gebeurt alleen met WikiOpmaak.</dd>
<dt>Veilige HTML</dt>
<dd>Sommige tags zijn toegelaten en worden verwerkt.</dd>
<dt>Alleen HTML</dt>
<dd>Geen WikiWoorden, alleen HTML. Met deze optie kun je de HTML-Editor gebruiken.</dd>
</dl>
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.