Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (21 sloc) 0.937 kB
LEESMIJ VOOR HET TAALPAKKET
---------------------------
Deze map bevat alle "strings" en teksten die nodig zijn
om een de Nederlandse taal voor een Moodle string te ge-
bruiken.
De standaardtaal is Engels. Als een Nederlandse "string"
om één of andere reden ontbreekt, dan zal de Engelse versie
worden gebruikt.
Naast het bestand "moodle.php" zou elke geïnstalleerde module
hier een bestand moeten hebben.
In de "help" map staan complete pagina's geschreven in HTML en
de "docs" map bevat de overige verscheidene soorten documenten.
De primaire vertaler van Moodle naar het Nederlands is Hans de
Zwart (moodle@hansdezwart.info). Er is ook veel werk verricht
(met name voor de help pagina's) door Koen Roggemans
(koen.roggemans@pandora.be).
Als je Moodle in een andere taal wilt vertalen, neem dan contact
op Martin Dougiamas (martin@dougiamas.com) zodat hij je kan
helpen!
Met vriendelijke groet, namens Martin,
Hans de Zwart
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.