Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

98 lines (93 sloc) 7.779 kb
<?PHP // $Id$
// resource.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['addresource'] = 'Pridať zdroj';
$string['chooseafile'] = 'Zmeniť alebo nahrať súbor';
$string['chooseparameter'] = 'Zmeniť parameter';
$string['configallowlocalfiles'] = 'Pri vytváraní nového zdroja povoliť odkazy na súbory, ktoré sa nachádzajú na pevnom disku alebo CD-ROM, na lokálnom počítači. Toto sa dá použiť v triede, kde majú všetci študenti prístup k spoločnému sieťovému disku, alebo keď je potrebné pristupovať k súborom, ktoré sú uložené na CD. Použitie tejto vlastnosti môže vyžadovať zmeny v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača.';
$string['configdefaulturl'] = 'Táto hodnota bude predvyplnená v poli URL, pri vytváraní nového, na URL založeného zdroja.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Pokiaľ bude aktivované toto nastavenie, budú sa na všetky vonkajšie zdroje (web stránky, či nahrané HTML súbory) aplikovať filtre definované v nastaveniach stránok (napríklad automatické prelinkovanie výrazov zo slovníka). Pokiaľ aktivujete túto voľbu, môže sa stať že web stránky kurzu sa významne spomalia - preto používajte toto nastavenie opatrne a len v prípade keď ho naozaj potrebujete. ';
$string['configframesize'] = 'Keď je webová stránka alebo súbor zobrazovaný v rámci, táto hodnota je veľkosť (v pixeloch) hlavného (najvyššieho) rámca (ktorý obsahuje navigačné tlačidlá).';
$string['configparametersettings'] = 'Táto voľba nastaví predvolené hodnoty pre nastavenia Parametrov, vo formulári, keď budete pridávať nové zdroje. Okrem prvého razu si toto môže nastaviť každý užívateľ individuálne.';
$string['configpopup'] = 'Keď pridávate nový zdroj ktorý má byť zobrazený v novom okne chcete aby bolo toto nastavenie implicitne aktivované?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Majú sa v novom okne implicitne zobrazovať adresáre z odkazmi?';
$string['configpopupheight'] = 'Na akú výšku má byť implicitne nastavené nové okno?';
$string['configpopuplocation'] = 'Má sa v novom okne implicitne zobrazovať panel s umiestnením (adresou)?';
$string['configpopupmenubar'] = 'Má sa v novom okne implicitne zobrazovať panel s ponukou (menu)?';
$string['configpopupresizable'] = 'Má byť v novom okne implicitne umožnená zmena jeho veľkosti?';
$string['configpopupscrollbars'] = 'Má byť v novom okne implicitne umožnené skrolovať obsahom?';
$string['configpopupstatus'] = 'Má sa v novom okne implicitne zobrazovať stavový riadok?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Má sa v novom okne implicitne zobrazovať panel nástrojov?';
$string['configpopupwidth'] = 'Na akú šírku má byť implicitne nastavené nové okno?';
$string['configsecretphrase'] = 'Toto tajné heslo bude použité pre zakódovanie hodnoty, ktorá je posielaná niektorými zdrojmi ako parameter. Tento kód je vytvorený ako MD5 hodnota IP adresy aktuálneho užívateľa spojenej z vašim tajným heslom. napr. kod = md5(IP.tajneheslo). Toto umožní cieľovému zdroju dôkladnejšie zabezpečiť spojenie.';
$string['configwebsearch'] = 'Keď pridávate URL webstránky, tento odkaz bude ponúknutý ako stránka pre vyhľadávanie na zadanom URL.';
$string['configwindowsettings'] = 'Táto voľba nastaví predvolené hodnoty pre nastavenia Okna, vo formulári, keď budete pridávať nové zdroje. Okrem prvého razu si toto môže nastaviť každý užívateľ individuálne.';
$string['directlink'] = 'Priamy odkaz na tento súbor';
$string['directoryinfo'] = 'Bude zobrazovať všetky súbory z vybraného adresára.';
$string['display'] = 'Okno';
$string['editingaresource'] = 'Upraviť zdroj ';
$string['encryptedcode'] = 'Zašifrovaný kód';
$string['example'] = 'Príklad';
$string['exampleurl'] = 'http://www.priklad.sk/priecinok/subor.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Bola zaznamenaná chyba pri pokuse zobraziť web stránku (pravdepodobne zlé URL).';
$string['fetcherror'] = 'Bola zaznamenaná chyba pri pokuse zobraziť web stránku.';
$string['fetchservererror'] = 'Bola zaznamenaná chyba pri pokuse zobraziť web stránku zo vzdialeného serveru (pravdepodobne nejaká chyba v programe).';
$string['filename'] = 'Názov súboru';
$string['filtername'] = 'Automatické prepojenie názvov zdrojov';
$string['frameifpossible'] = 'Pre zachovanie viditeľnosti navigácie web stránky, vložiť zdroj do rámu ';
$string['fulltext'] = 'Plný text';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
$string['localfile'] = 'Lokálny súbor';
$string['localfilechoose'] = 'Vyber lokálny súbor (CD-ROM)';
$string['localfilehelp'] = 'Pomoc so zobrazovaním lokálnych súborov';
$string['localfileinfo'] = '<p>Vyberte si lokálny súbor z vášho počítača. Tento súbor nebude nahraný na web stránku, ale Moodle bude neskôr hľadať taký istý súbor na počítači osoby, ktorá si neskôr bude prezerať tento zdroj.</p>
<p>Toto je použiteľné hlavne pre veľké multimediálne súbory, ktoré sú uložené na bežnom CD-ROM, ktoré dostane každý účastník kurzu. Každý účastník si môže nastaviť vlastnú cestu k lokálnym súborom, v <a href=\"$a\" target=\"_blank\">nastaveniach svojho užívateľského profilu</a>.</p>';
$string['localfilepath'] = 'Pre nastavenie vašej vlastnej cesty k tomuto zdroju vyberte niektorý so súborov ktoré sa nachádzajú na vašom disku (prípadne CD-ROM) vo vašom počítači kde je zdroj uložený. Tento súbor nebude nahraný ale údaje o ceste k súboru budú zaznamenané a použité pre všetky ostatné ';
$string['localfileselect'] = 'Vyber si cestu k súboru.';
$string['maindirectory'] = 'Hlavný adresár zo súbormi';
$string['modulename'] = 'Zdroj';
$string['modulenameplural'] = 'Zdroje';
$string['neverseen'] = 'Nikdy nevidené';
$string['newdirectories'] = 'Ukázať odkazy na priečinky';
$string['newfullscreen'] = 'Vyplniť celú obrazovku';
$string['newheight'] = 'Prednastavená výška okna (v pixeloch)';
$string['newlocation'] = 'Ukázať panel umiestnenia';
$string['newmenubar'] = 'Ukázať panel ponúk';
$string['newresizable'] = 'Umožniť zmenu veľkosti okna';
$string['newscrollbars'] = 'Umožniť posun v okne';
$string['newstatus'] = 'Ukázať stavový riadok';
$string['newtoolbar'] = 'Ukázať panel nástrojov';
$string['newwidth'] = 'Prednastavená šírka okna (v pixeloch)';
$string['newwindow'] = 'Nové okno';
$string['newwindowopen'] = 'Zobraziť tento zdroj v novom okne';
$string['notallowedlocalfileaccess'] = 'Prístup k lokálnym súborom je práve vypnutý a preto nie je možné zobraziť tento zdroj.';
$string['note'] = 'Poznámka';
$string['notefile'] = 'Na prenos ďalších súborov do kurzu (tak aby sa zobrazili v tomto zozname) použite
<a href=\"$a\">Manažér súborov</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Musíte si vybrať typ. Použite tlačidlo späť, vráťte sa a skúste znova.';
$string['pagedisplay'] = 'Zobraz tento zdroj v aktuálnom okne';
$string['pagewindow'] = 'To isté okno';
$string['pan'] = 'Sledovať';
$string['parameter'] = 'Parameter';
$string['parameters'] = 'Parametre';
$string['popupresource'] = 'Tento zdroj by sa mal otvoriť v novom okne';
$string['popupresourcelink'] = 'Pokiaľ sa to nestalo, kliknite tu: $a';
$string['resourcetype'] = 'Typ zdroja';
$string['resourcetype1'] = 'Odkaz';
$string['resourcetype2'] = 'Webová stránka';
$string['resourcetype3'] = 'Prenesený súbor';
$string['resourcetype4'] = 'Čistý text';
$string['resourcetype5'] = 'Webový odkaz';
$string['resourcetype6'] = 'HTML text';
$string['resourcetype7'] = 'Program';
$string['resourcetype8'] = 'Wiki text';
$string['resourcetype9'] = 'Adresár';
$string['resourcetypedirectory'] = 'Zobraz adresár';
$string['resourcetypefile'] = 'Odkaz na súbor alebo web stránku';
$string['resourcetypehtml'] = 'Vytvor web stránku';
$string['resourcetypelabel'] = 'Vlož nadpis';
$string['resourcetypetext'] = 'Vytvor textovú stránku';
$string['searchweb'] = 'Hladať na web stránke';
$string['serverurl'] = 'Server URL ($a->wwwroot)';
$string['variablename'] = 'Meno premennej';
$string['vol'] = 'Čís';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.