Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

79 lines (73 sloc) 6.089 kb
<?php
// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['admindirname'] = 'Adresár pre správu (admin)';
$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvoľte si jazyk pre inštaláciu. Tento jazyk bude tiež použitý ako východzí jazyk portálu, ale môže byť neskôr zmenený.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Súbor config.php už existuje. Použite admin/cli/upgrade.php ak chcete aktualizovať váš portál.';
$string['cliinstallheader'] = 'Mooodle ($a) inštalačný program z príkazového riadku';
$string['databasehost'] = 'Databázový server';
$string['databasename'] = 'Názov databázy';
$string['databasetypehead'] = 'Vyberte driver pre databázu';
$string['dataroot'] = 'Adresár pre údaje';
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabuliek';
$string['dirroot'] = 'Adresár Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostredia...';
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola programového prostredia zlyhala!';
$string['installation'] = 'Inštalácia';
$string['langdownloaderror'] = 'Bohužiaľ, jazyk "{$a}" sa nepodarilo nainštalovať. Inštalácia bude pokračovať v angličtine.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP limit pamäte pre Váš server je momentálne nastavený na {$a}.</p>
<p>Toto môže neskôr spôsobiť problémy v Moodle, najmä ak máte veľa modulov a/alebo veľa používateľov.</p>
<p>Odporúčame Vám, aby ste nastavili PHP s vyšším limitom pamäte, ak je to možné, napr. 40M. Na to existuje veľa spôsobov, ktoré môžete vyskúšať:</p>
<ol>
<li>Ak je to možné, znovu vytvorte PHP s <i>--enable-memory-limit</i>. Toto umožní Moodle samonastavenie limitu pamäte.</li>
<li>Ak máte prístup k Vášmu php.ini súboru, môžete zmeniť <b>memory_limit</b> nastavenie, napr. na 40M. Ak nemáte prístup k súboru, môžete sa na to spýtať Vášho administrátora.</li>
Na niektorých PHP serveroch, si môžete vytvoriť súbor .htaccess v Adresári Moodle, ktorý bude obsahovať tento riadok: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Avšak, na niektorých serveroch bude toto brániť <b>všetkým</b> PHP stránkam v práci (budete vidieť chyby, keď sa pozriete na stránky), takže budete musieť odstrániť súbor .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Cesty';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Adresár súborov ({$a->dataroot}) nie je možné vytvoriť. ';
$string['pathshead'] = 'Vytvoriť cesty';
$string['pathsrodataroot'] = 'Kmeňový adresár nie je zapisovateľný';
$string['pathssubdataroot'] = 'Potrebujete adresár, kam Moodle bude ukladať nahrané súbory. Adresár by mal povoliť čítanie a zapisovanie údajov používateľom web serveru, ale nesmie byť prístupný priamo cez web rozhranie. Pokiaľ ešte neexistuje, inštalácia sa pokúsi o jeho vytvorenie. ';
$string['pathssubdirroot'] = 'Plná cesta adresára moodle inštalácie';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umiestnenie dátového adresára nie je bezpečné';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Administrátorský adresár neexistuje';
$string['phpextension'] = 'Rozšírenie PHP {$a}';
$string['phpversion'] = 'Verzia PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle si vyžaduje verziu PHP aspoň 4.3.0 alebo 5.1.0 (5.0.x obsahuje veľa známych chýb).</p>
<p>Vy máte momentálne nainštalovanú túto verziu {$a}.</p>
<p>Musíte aktualizovať PHP alebo sa presunúť na hostiteľský počítač s novšou verziou PHP!<br />(V prípade 5.0.X môžete tiež prejsť na verziu 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Podarilo so vám úspešne nainštalovať a spustiť balíček <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Gratulujeme!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> obsahuje aplikáciu k vytvoreniu prostredia, v ktorom bude prevádzkovaný váš <strong>Moodle</strong>. Menovite sa jedná o:';
$string['welcomep40'] = 'Balíček tiež obsahuje <strong>Moodle vo verzii {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Použitie všetkých aplikácií v tomto balíčku je viazané ich príslušnými licenciami. Kompletný balíček <strong>{$a->installername}</strong> je software s <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> otvoreným kódom (open source)</a> a je šírený pod licenciou <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Nasledujúce stránky vás povedú v nekoľkých jednoduchých krokoch nastavením <strong>Moodle</strong> na vašom počítači. Môžete prijať východzie nastavenie, alebo si ich upraviť podľa svojich potrieb.';
$string['welcomep70'] = 'Stlačením nižšie uvedeného tlačidla "Ďalší" pokračujte v nastavení vašej inštalácie Moodle.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.