Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

14 lines (10 sloc) 0.84 kB
<?PHP // $Id$
// admin.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['cachetext'] = 'Teksti välimuistin ikä';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a> href=\"$a\"> Lisätietoja</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
<br /><br />
Haluatko päivittää lokit nyt?';
$string['upgradinglogs'] = 'Päivitetään tapahtumalokeja';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.