Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

72 lines (67 sloc) 6.25 kb
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja ulkoisesta tietokannasta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanasarakkeen nimi';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnus-sarakkeen nimi';
$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
$string['auth_dbpass'] = 'Salasana käyttäjätunnukselle';
$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.';
$string['auth_dbtable'] = 'Taulun nimi';
$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan';
$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Käytä IMAP-palvelinta';
$string['auth_imaptype'] = 'IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyys attribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) .';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut \'auth_ldap_update_userinfo\'-option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Käytä LDAP-palvelinta';
$string['auth_manualdescription'] = 'Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Käsinluonti';
$string['auth_multiplehosts'] = 'Voit määritellä useita osoitteita ( joku.jossain.com;joku.toinen.com;... )';
$string['auth_nntpdescription'] = 'Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_nntpport'] = 'Palvelimen portti (119 , yleensä)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Käytä NNTP-palvelinta';
$string['auth_nonedescription'] = 'Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
Jos käytät tätä tapaa, mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
$string['auth_pop3host'] = 'POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_pop3port'] = 'Palvelimen portti (110 , yleensä)';
$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.';
$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
$string['auth_user_creation'] = 'Voivatko käyttäjät itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon , muista myös määritellä autentikointi-modulin muut asetukset tähän liittyen.';
$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
$string['authenticationoptions'] = 'Käyttäjätunnistuksen asetukset';
$string['authinstructions'] = 'Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.';
$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana -painike';
$string['instructions'] = 'Ohjeet';
$string['md5'] = 'MD5-salaus';
$string['plaintext'] = 'selväkielinen teksti';
$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa vieraskäyttäjä-painikkeen kirjautumissivulla.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.