Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (8 sloc) 1.12 KB
<p align="center"><b>Voeg opmerkingen toe aan de databank</b></p>
<p>Veel gebruikte opmerkingen kunnen aan het beoordelingsfomulier toegevoegd worden, zodat het niet meer nodig is ze elke keer opnieuw in te typen. Deze &quot;voorraad&quot; opmerkingen verschijnt onderaan het feedback/opmerkingenvenster. Door op een opmerking te klikken wordt die toegevoegd aan het feedbackvenster. De stappen om een opmerking aan het beoordelingsfomulier toe te voegen zijn:</p>
<ol>
<li>Typ de commentaar in het feedback/opmerkingenvenster
<li>Klik op de &quot;Voeg opmerking to aan de databank&quot;-knop.
</ol>
<p>Het beoordelingsformulier wordt opnieuw getoond. De nieuwe opmerking is links in het feedback/opmerkingenvenster en het verschijnt ook (als link) onderaan in het feedback/opmerkingenvenster. In de volgende beoordelingen kan de opmerking toegevoegd worden door gewoon op de opmerking te klikken. Ze wordt dan toegevoegd in het feedback/opmerkingenvenster.</p>
<p>De voorraad opmerkingen worden altijd aan het einde van een bestaande tekst in het feedback/opmerkingenvenster geplaatst en worden daarvan geschijden door een spatie.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.