Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

9 lines (9 sloc) 0.484 kb
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Takdang
Aralin</b></p>
<div class="indent">
Binibigyan ng Takdang Aralin ang guro ng pagkakataong magtakda ng
gawain na kailangang maghanda ng digital na nilalaman (anumang format)
ang mag-aaral at ipasa ito sa pamamagitan ng pag-aplowd sa server. Ang
karaniwang takdang-aralin ay mga sanaysay, proyekto, ulat at iba pa.
Mayroon ding pasilidad para sa pagmamarka ang modyul na ito.
</div>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.