Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (9 sloc) 492 Bytes
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Pagpipilian</b></p>
<div class="indent">
Ang aktibidad na may pagpipilian ay napakasimple - magtatanong ang
guro at magtatakda ng maraming pagpipilian na posibleng tugon. Maaari
ito maging kapakipakinabang bilang mabilis na poll upang maganyak ang
pag-iisip hinggil sa isang paksa; upang mabigyan ng pagkakataon ang
klaseng bumoto kung saan pupunta ang kurso; o mangalap ng research
consent.
</div>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.