Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (4 sloc) 0.805 kb
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif" />&nbsp;<b>Ehersisyo</b></p>
<div class="indent">
Ang Ehersisyo ay simple nguni't makapangyarihang takdang-aralin. Sa isang ehersisyo, hinihiling ng guro ang mag-aaral na gumawa ng isang praktikal na gawain. Maaari itong pagsusulat ng sanaysay o isang ulat, paghahanda ng presentasyon, atbp. Pagkatapos magawa ng mag-aaral ang gawain niya, kailangan muna niyang tasahin ang sarili niyang gawa bago niya ito ipasa sa guro. Pagkatapos maipasa, tatasahin ng guro ang gawa. Maaaring magbigay ng mga puna ang guro sa mag-aaral at maaari niyang hilingin dito na paunlarin ang gawa at ipasa itong mulî o hindî. Ang huling marka ay nakabatay sa kung gaano kagaling tinasa ng mag-aaral ang sarili niyang gawa at sa gawa mismo.
</div>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.