Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (3 sloc) 279 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Woord meerdere keren invoegen toelaten.</B></P>
<P>Hiermee kun je het systeem toelaten om meerdere definities per item te accepteren.</p>
<p>Als dit wenst, dan kun je een item meerdere keren laten voorkomen in de lijst, telkens met een andere definitie.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.