Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (5 sloc) 392 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Kies opmaak</B></P>
<P>Met deze instelling kun je kiezen op welke manier de woordenlijst aan de leerlingen getoond wordt.</p>
<p>Als de leerlingen definities kunnen toevoegen aan de woordenlijst, dan is het misschien interessant te
tonen wie de definitie gemaakt heeft. Als alleen de leraren woorden toevoegen aan de lijst, dan heeft
het weinig zin de auteur te tonen.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.