Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (3 sloc) 286 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen kunnen items toevoegen.</B></P>
<P>Hiermee kun je kiezen of leerlingen ook definities en items kunnen toevoegen aan de woordenlijst.
<p>Als je deze optie kiest, dan zal het systeem hen eveneens toestaan hum eigen definities te wijzigen of te verwijderen.
Something went wrong with that request. Please try again.