Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
206 lines (202 sloc) 11.6 KB
<?PHP // $Id$
// exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['absent'] = 'Chybí';
$string['accumulative'] = 'Nahromaděný';
$string['action'] = 'Akce';
$string['ago'] = 'Před $a';
$string['amend'] = 'Doplňte';
$string['amendassessmentelements'] = 'Doplňte položky hodnocení';
$string['amendtitle'] = 'Doplňte ';
$string['analysis'] = 'Rozbor';
$string['assess'] = 'Hodnotit';
$string['assessed'] = 'Hodnoceno';
$string['assessment'] = 'Hodnocení';
$string['assessmentby'] = 'Hodnoceno - $a';
$string['assessmentform'] = 'Hodnotící formulář';
$string['assessmentmadebythe'] = 'Hodnocení provedl(a) $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Hodnocení tohoto odevzdaného úkolu';
$string['assessments'] = 'Hodnocení';
$string['atthisstageyou'] = 'V tomto stádiu jste dokončili hodnocení.<br />
Na jeho základě můžete chtít svoji práci přepracovat.<br />
Pokud tak uděláte, nezapomeňte také upravit své hodnocení.<br />
To můžete provést kliknutím na odkaz Přehodnotit uvedený níže.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Čeká se na hodnocení od $a';
$string['clearlateflag'] = 'Smazat příznak Zpožděno';
$string['comment'] = 'Komentář';
$string['comparisonofassessments'] = 'Srovnání hodnocení';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Potvrďte odstranění tohoto $a';
$string['correct'] = 'Opravte';
$string['count'] = 'Počet';
$string['criterion'] = 'Kritérium';
$string['deadline'] = 'Uzávěrka';
$string['deadlineis'] = 'Uzávěrka je $a';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deletesubmissionwarning'] = 'Upozornění: toto řešení je již hodnoceno ($a-krát).<br />Rozhodně vám jej doporučujeme NEODSTRAŇOVAT. ';
$string['deleting'] = 'Odstraňuje se';
$string['description'] = 'Popis';
$string['descriptionofexercise'] = 'Při zadávání úkolu je popis cvičení
nebo úlohy, které mají $a splnit, zadán ve Wordovském dokumentu
nebo HTML souboru. Tento soubor se zkopíruje do cvičení dříve, než mají
$a cvičení zpřístupněno. Je také možno vytvořit sadu variant téhož cvičení
nebo úlohy, opět ve Wordu nebo v HTML a zkopírovat je do cvičení předtím, než
ho budou mít $a zpřístupněno.';
$string['detailsofassessment'] = 'Podrobnosti hodnocení';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazení konečných známek';
$string['doubleupload'] = 'Varování: toto řešení bylo pravděpodobně posláno
dvakrát. Běžte na stránku Správy a zjistěte, zda tento uživatel
podal dvě řešení v krátkém časovém intervalu. Dříve než budete pokračovat,
vymažte jedno z těchto řešení.';
$string['duedate'] = 'Datum uzávěrky';
$string['edit'] = 'Upravit';
$string['editingassessmentelements'] = 'Úprava položek hodnocení';
$string['element'] = 'Položka';
$string['elementweight'] = 'Váha položky';
$string['enterpassword'] = 'Vložte heslo';
$string['entriessaved'] = 'Záznamy uloženy';
$string['errorbanded'] = 'Množství chyb';
$string['excellent'] = 'Výborně';
$string['exerciseassessments'] = 'Hodnocení cvičení';
$string['exercisefeedback'] = 'Cvičení - zpětná vazba';
$string['exercisesubmissions'] = 'Řešení';
$string['fair'] = 'Uspokojivý';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentář';
$string['good'] = 'Dobrý';
$string['gradeassessment'] = 'Bodové ohodnocení';
$string['gradeforassessment'] = 'Body pro hodnocení';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za hodnocení, které dělají $a';
$string['gradeforsubmission'] = 'Body za řešení';
$string['gradetable'] = 'Bodová tabulka';
$string['gradinggrade'] = 'Body za bodování';
$string['gradingstrategy'] = 'Bodovací strategie';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Zpracování více řešení';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skrýt jména před studenty';
$string['incorrect'] = 'Nesprávně';
$string['late'] = 'Pozdě';
$string['lax'] = 'Nedbalý';
$string['leaguetable'] = 'Ligová tabulka odevzdaných prací';
$string['mail1'] = 'Vas ukol \'$a\' hodnotil ';
$string['mail2'] = 'Poznamky a body lze videt v zadani cviceni \'$a\'';
$string['mail3'] = 'Muzete jej videt v zadani ukolu vaseho cviceni';
$string['mail6'] = 'Vase hodnoceni ukolu \'$a\' bylo posouzeno';
$string['mail7'] = 'Komentare, které uvedl $a, lze videt v zadani tohoto cviceni';
$string['managingassignment'] = 'Správa cvičení';
$string['maximum'] = 'Maximum';
$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Největší možný počet bodů za hodnocení studenty: $a';
$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Největší možný počet bodů za řešení: $a';
$string['maximumsize'] = 'Největší možná velikost';
$string['mean'] = 'Průměr';
$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Cvičení';
$string['modulenameplural'] = 'Cvičení';
$string['movingtophase'] = 'Přechází se do fáze $a';
$string['multiplesubmissions'] = 'Vícenásobné řešení';
$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Nebyl podán žádný popis cvičení';
$string['nosubmissions'] = 'Žádná řešení';
$string['notassessedyet'] = 'Dosud nehodnoceno';
$string['notavailable'] = 'Není k dispozici';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Povšimněte si, že bodování je rozděleno do několika \"položek hodnocení\".<br />Tím se dosáhne toho, že bodování je snadnější a celistvější. Jako učitel musíte přidat tyto <br />položky ještě před zpřístupněním úkolu studentům. To uděláte tak,<br />že kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k přidání<br />těchto položek hodnocení. Jejich počet můžete měnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy položky mohou být upraveny na stránce \"Správa úkolů\".';
$string['noteongradinggrade'] = 'Tyto body jsou měřítkem, jak dobře vaše hodnocení souhlasí s hodnocením vaší práce, které vypracoval $a. Čím vyšší je počet bodů, tím jsou si hodnocení bližší.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od studenta/Body za bodování}';
$string['notgraded'] = 'Nebodováno';
$string['notitlegiven'] = 'Titulek neuveden';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Počet komentářů, položek hodnocení, bodů, kritérií nebo kategorií v oddílu';
$string['numberofcriterionelements'] = 'Počet kritérií musí být větší než jedno.';
$string['numberofentries'] = 'Počet položek';
$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Počet položek v ligové tabulce';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Počet záporných odpovědí';
$string['onesubmission'] = 'Jedno řešení';
$string['optionaladjustment'] = 'Volitelné nastavení';
$string['overallgrade'] = 'Celkový počet bodů';
$string['passwordprotectedexercise'] = 'Heslem chráněné cvičení';
$string['phase'] = 'Fáze';
$string['phase1'] = 'Nastavení cvičení';
$string['phase1short'] = 'Nastavit';
$string['phase2'] = 'Povolit hodnocení a odevzdávání pro $a';
$string['phase2short'] = 'Otevřít';
$string['phase3'] = 'Ukázat celkový počet bodů v ligové tabulce';
$string['phase3short'] = 'Zobrazit';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Prosím, obodujte hodnocení této části práce - zpracoval $a';
$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prosím, proveďte hodnocení řešení, které vypracoval $a. <br />Povšimněte si, že forma hodnocení je zpočátku zobrazována spolu s hodnocením studentů. <br />Měli byste vložit dle vašeho mínění nezbytné návrhy na změny a poté kliknout na jedno z tlačítek ve spodní části stránky.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Prosím, odevzdejte vaši práci za použití tohoto formuláře';
$string['pleaseusethisform'] = 'Prosím, vyplňte tento formulář, pokud jste<br />
dokončili instrukce v cvičení uvedeném níže.';
$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Prosím, zobrazte si cvičení uvedené níže kliknutím na jeho název.<br />
Postupujte podle instrukcí v tomto cvičení. Pokud si myslíte,<br />
že jste cvičení úspěšně dokončili, klikněte na odkaz Hodnotit (nebo Přehodnotit) <br />
napravo od názvu. Až provedete toto hodnocení, dostanete instrukce,<br />
jak dále postupovat.';
$string['poor'] = 'Slabý';
$string['present'] = 'Obsahuje';
$string['reasonforadjustment'] = 'Důvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Přehodnotit';
$string['regradestudentassessments'] = 'Přebodovat hodnocení studentů';
$string['resubmissionfor'] = 'Znovuodevzdání - $a';
$string['resubmitnote'] = '* znamená, že $a má povolené opakované podání.<br />
Tento příznak může být přidělen jakémukoli odevzdanému úkolu jeho přehodnocením a
kliknutím na tlačítko <b>Povolit pro $a znovuodevzdání</b>. <br />
Student může znovuodevzdat úkol, když je tento příznak přítomen na <b>jakémkoli</b> z jeho odevzdaných úkolů.';
$string['rubric'] = 'Oddíl';
$string['savedok'] = 'V pořádku uloženo';
$string['saveentries'] = 'Uložit položky';
$string['savemyassessment'] = 'Uložit mé hodnocení';
$string['saveweights'] = 'Uložit váhy';
$string['scale10'] = 'Počet bodů z 10';
$string['scale100'] = 'Počet bodů ze 100';
$string['scale20'] = 'Počet bodů z 20';
$string['scalecorrect'] = '2 bodová stupnice Správně/Nesprávně';
$string['scaleexcellent4'] = '4 bodová stupnice Výborně/Velmi slabě';
$string['scaleexcellent5'] = '5 bodová stupnice Výborně/Velmi slabě';
$string['scaleexcellent7'] = '7 bodová stupnice Výborně/Velmi slabě';
$string['scalegood3'] = '3 bodová stupnice Dobrý/Slabý';
$string['scalepresent'] = '2 bodová stupnice Obsahuje/Chybí';
$string['scaleyes'] = '2 bodová stupnice Ano/Ne';
$string['specimenassessmentform'] = 'Ukázkový formulář hodnocení';
$string['standarddeviation'] = 'Směrodatná odchylka';
$string['strict'] = 'Přesný';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a MŮŽE znovudevzdávat';
$string['studentassessments'] = '$a - hodnocení';
$string['studentnotallowed'] = '$a NEMŮŽE znovuodevzdávat';
$string['studentsubmissions'] = '$a Odevzdaných úkolů';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Studenty odevzdané úkoly k hodnocení';
$string['submission'] = 'Odevzdaný úkol';
$string['submissions'] = 'Odevzdané úkoly';
$string['submissionsnowclosed'] = 'Termín uzávěrky vypršel a odevzdávání vypracovaných úkolů je uzavřeno';
$string['submitexercisedescription'] = 'Odeslat popis cvičení';
$string['submitted'] = 'Odesláno';
$string['submittedby'] = 'Odeslal(a)';
$string['suggestedgrade'] = 'Navrhovaný počet bodů';
$string['teacherassessment'] = '$a - Hodnocení';
$string['teacherassessmenttable'] = '$a - Tabulka hodnocení';
$string['teacherscomment'] = 'Komentář učitele';
$string['theexercise'] = 'Cvičení';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Cvičení a odevzdané úkoly, které zpracoval $a';
$string['thegradeis'] = 'Počet bodů je $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Došla vyjádření od: $a';
$string['thisisaresubmission'] = 'Toto je znovu odevzdáný úkol, který vypracoval(a) $a.<br />
Je zobrazeno i vaše hodnocení předchozích odevzdání.<br />
Po prohlédnutí nového odevzdaného úkolu doplňte, prosím, toto hodnocení<br />
a klikněte na jedno z tlačítek na dolním okraji stránky.';
$string['title'] = 'Název';
$string['typeofscale'] = 'Typ škály';
$string['unassessed'] = '$a nehodnoceno';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Nebodovaných studentských hodnocení';
$string['usemaximum'] = 'Použít maximum';
$string['usemean'] = 'Použít průměr';
$string['usepassword'] = 'Použít heslo';
$string['verylax'] = 'Velmi nedbalý';
$string['verypoor'] = 'Velmi slabý';
$string['verystrict'] = 'Velmi přesný';
$string['view'] = 'Zobrazit';
$string['viewteacherassessment'] = 'Zobrazit $a hodnocení';
$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNĚNÍ: Bylo nalezeno odevzdané hodnocení<br />NEMĚŇTE počet položek hodnocení, typ škály nebo váhu jednotlivých položek.';
$string['weightederrorcount'] = 'Vážený počet chyb: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha pro bodování hodnocení';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha pro hodnocení od $a';
$string['weights'] = 'Váhy';
$string['weightssaved'] = 'Váhy uloženy';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Váhy použité pro celkové bodování';
$string['wrongpassword'] = 'Neplatné heslo k tomuto cvičení';
$string['yourassessment'] = 'Vaše hodnocení';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Vaše vyjádření přijde SEM';
$string['yoursubmission'] = 'Vaše odevzdané úkoly';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.