Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1115 lines (1094 sloc) 65.2 KB
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['action'] = 'Akce';
$string['actions'] = 'Akce';
$string['active'] = 'Aktivní';
$string['activities'] = 'Činnosti';
$string['activity'] = 'Činnost';
$string['activityclipboard'] = 'Přesun činnosti: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Je mi líto, tato činnost je momentálně skrytá';
$string['activitymodule'] = 'Modul činností';
$string['activityreport'] = 'Záznam činností';
$string['activityreports'] = 'Záznamy činností';
$string['activityselect'] = 'Vybrat tuto činnost k přesunu';
$string['activitysince'] = 'Činnost od';
$string['add'] = 'Přidat';
$string['addactivity'] = 'Přidat činnost...';
$string['addadmin'] = 'Přidat správce';
$string['addcreator'] = 'Přidat tvůrce kurzů';
$string['added'] = 'Přidán $a';
$string['addedtogroup'] = 'Přidán do skupiny $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Nepřidán do skupiny $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Nepřidán do skupiny $a, protože není zapsán do kurzu';
$string['addinganew'] = 'Přidání nové činnosti $a';
$string['addinganewto'] = 'Přidání nové činnosti $a->what v $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Přidání údajů ke stávajícím';
$string['addnewcategory'] = 'Přidat novou kategorii';
$string['addnewcourse'] = 'Přidat nový kurz';
$string['addnewuser'] = 'Přidat nového uživatele';
$string['addresource'] = 'Přidat studijní materiál...';
$string['address'] = 'Adresa';
$string['addstudent'] = 'Přidat studenta';
$string['addteacher'] = 'Přidat učitele';
$string['admin'] = 'Správce';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Ruční tvorba nového uživatelského účtu';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Správci mohou dělat cokoli a mají přístup kamkoli na těchto stránkách';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Tvůrci mohou vytvářet nové kurzy a vyučovat v nich';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Jděte do kurzu a přidejte studenta z nabídky správce';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Najděte nějaký kurz a přidejte učitele pomocí ikony ';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Můžete použít interní uživatelské účty nebo externí databázi';
$string['adminhelpbackup'] = 'Nastavte automatické zálohy a jejich časový plán';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Nastavte, jak budou stránky vypadat a pracovat';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Nastavte proměnné, které ovlivňují obecné fungování těchto stránek';
$string['adminhelpcourses'] = 'Nadefinujte kurzy a jejich kategorie a přiřaďte k nim učitele.';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definujte základní nastavení HTML editoru';
$string['adminhelpedituser'] = 'Projděte seznam uživatelských účtů a kterýkoliv z nich upravte';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Vyberte interní nebo externí způsob řízení zápisů do kurzů';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Procházet záznamy neúspěšných přihlášení';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kontrola a úprava stávajícího jazyka';
$string['adminhelplogs'] = 'Procházet protokoly činností na těchto stránkách';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Správa instalovaných bloků a jejich nastavení';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Přímý přístup do databáze (hlavně opatrně!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vyberte textový filtr a příslušné nastavení';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Správa nainstalovaných modulů a jejich nastavení';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Pro zveřejňování souborů nebo nahrání externích záloh';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Určete, jak bude vypadat titulní stránka';
$string['adminhelpthemes'] = 'Vyberte, jak budou stránky vypadat (barvy, fonty apod.)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importovat uživatelské účty z textového souboru';
$string['adminhelpusers'] = 'Definujte vaše uživatele a nastavte jejich ověřování';
$string['administration'] = 'Správa';
$string['administrator'] = 'Správce';
$string['administrators'] = 'Správci';
$string['administratorsall'] = 'Všichni správci';
$string['administratorsandteachers'] = 'Správci a učitelé';
$string['advanced'] = 'Pokročilé';
$string['advancedfilter'] = 'Pokročilé hledání';
$string['advancedsettings'] = 'Pokročilá nastavení';
$string['again'] = 'znovu';
$string['aimid'] = 'AIM ID';
$string['all'] = 'Vše';
$string['allactivities'] = 'Všechny činnosti';
$string['alldays'] = 'Všechny dny';
$string['allfieldsrequired'] = 'Všechna pole jsou požadována';
$string['allgroups'] = 'Všechny skupiny';
$string['alllogs'] = 'Všechny protokoly';
$string['allow'] = 'Povolit';
$string['allowguests'] = 'Tento kurz je otevřen i pro hosty';
$string['allowinternal'] = 'Povolit také interní metody';
$string['allownot'] = 'Nepovolit';
$string['allparticipants'] = 'Všichni účastníci';
$string['allteachers'] = 'Všichni učitelé';
$string['alphabet'] = 'A,Á,B,C,Č,D,Ď,E,É,Ě,F,G,H,I,Í,J,K,L,M,N,Ň,O,Ó,P,Q,R,Ř,S,Š,T,Ť,U,Ú,Ů,V,W,X,Y,Ý,Z,Ž';
$string['alphanumerical'] = 'Může obsahovat jen znaky abecedy a číslice';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrace již byla potvrzena';
$string['always'] = 'Vždy';
$string['answer'] = 'Odpověď';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Přejete si pokračovat?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Budete moci přidat tuto zálohu k již existujícímu kurzu nebo z ní vytvořit nový kurz.';
$string['assessment'] = 'Hodnocení';
$string['assignadmins'] = 'Přiřadit správce';
$string['assigncreators'] = 'Přiřadit tvůrce kurzů';
$string['assignstudents'] = 'Zapsat studenty do kurzu';
$string['assignstudentsnote'] = 'Poznámka: použití této stránky možná není nutné, protože studenti se mohou zapisovat do kurzů sami.';
$string['assignstudentspass'] = 'Možná stačí sdělit vašim studentům klíč k zápisu do tohoto kurzu. Klíč je momentálně nastaven na: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Přiřadit učitele';
$string['authentication'] = 'Metoda ověřování';
$string['autosubscribe'] = 'Automatické odebírání příspěvků emailem';
$string['autosubscribeno'] = 'Ne: nenastavovat automaticky odebírání';
$string['autosubscribeyes'] = 'Ano: pokud pošlu příspěvek, chci automaticky odebírat příspěvky';
$string['availability'] = 'Dostupnost';
$string['availablecourses'] = 'Dostupné kurzy';
$string['backup'] = 'Záloha';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Je-li povoleno, budou do automatických záloh zahrnuty i soubory z kurzu';
$string['backupdate'] = 'Datum zálohy';
$string['backupdetails'] = 'Podrobnosti zálohy';
$string['backupfailed'] = 'Některé z vašich kurzů nebyly uloženy!!!';
$string['backupfilename'] = 'zaloha';
$string['backupfinished'] = 'Záloha úspěšně ukončena';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Vyberte, zda chcete do automatických záloh zahrnout moduly kurzu, s daty uživatelů nebo bez nich';
$string['backupkeephelp'] = 'Kolik posledních záloh každého kurzu chcete uchovat? (všechny starší budou automaticky odstraňovány)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Podrobný protokol';
$string['backuploglaststatus'] = 'Poslední protokol';
$string['backuplogshelp'] = 'Je-li povoleno, budou do automatických záloh zahrnuty i protokoly kurzu.';
$string['backupmetacoursehelp'] = 'Je-li povoleno, bude do automatických záloh zahrnuta informace o metakurzech (zděděné zápisy do kurzů)';
$string['backupnameformat'] = '%%Y-%%m-%%d-%%H-%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Poznámka: Zvolili jste, že nechcete zálohovat žádné uživatele. Všechny zálohy modulů byly proto přepnuty do režimu \"bez dat uživatelů\". Prosím, povšimněte si, že moduly \"cvičení\" a \"workshop\" nejsou s tímto režimem kompatibilní, takže jejich zálohování bylo vypnuto úplně.';
$string['backuporiginalname'] = 'Název zálohy';
$string['backupsavetohelp'] = 'Úplná cesta k adresáři, do něhož chcete ukládat soubory záloh<br />(ponecháte-li pole prázdné, budou se soubory ukládat do vlastního adresáře daného kurzu)';
$string['backuptakealook'] = 'Prosím, zkontrolujte protokoly záloh: $a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Vyberte, zda mají být soubory uživatele (např. jeho fotografie) zahrnuty do automatických záloh.';
$string['backupusershelp'] = 'Vyberte si, zda chcete zahrnout všechny uživatele na serveru, nebo jen potřebné uživatele pro ';
$string['backupversion'] = 'Verze zálohy';
$string['blockconfiga'] = 'Konfigurace bloku $a';
$string['blockconfigbad'] = 'Tento blok nebyl korektně implementován a nemá proto konfigurační rozhraní';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Chystáte se kompletně odstranit blok \'$a\'. Tím odstraníte z databáze vše, co se vztahuje k tomuto bloku. Jste si ÚPLNĚ JISTI, že chcete pokračovat?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Všechna data související s blokem \'$a->block\' byla odstraněna z databáze. Nyní byste měli odstranit adresář \'$a->directory\' na vašem serveru, abyste zabránili opětovné instalaci odstraněného bloku.';
$string['blocks'] = 'Bloky';
$string['blocksaddedit'] = 'Přidat/Upravit bloky';
$string['blockseditoff'] = 'Vypnout úpravu bloků';
$string['blocksediton'] = 'Zapnout úpravu bloků';
$string['blocksetup'] = 'Nastavení bloků';
$string['blocksuccess'] = '$a tabulek bylo korektně nastaveno';
$string['bycourseorder'] = 'Dle pořadí kurzů';
$string['byname'] = 'od $a';
$string['cancel'] = 'Zrušit';
$string['categories'] = 'Kategorie kurzů';
$string['category'] = 'Kategorie';
$string['categoryadded'] = 'Kategorie \'$a\' byla přidána';
$string['categorydeleted'] = 'Kategorie \'$a\' byla odstraněna';
$string['categoryduplicate'] = 'Kategorie \'$a\' již existuje!';
$string['changedpassword'] = 'Heslo změněno';
$string['changepassword'] = 'Změnit heslo';
$string['changessaved'] = 'Změny uloženy';
$string['checkingbackup'] = 'Kontroluji zálohu';
$string['checkingcourse'] = 'Kontroluji kurzy';
$string['checkingforbbexport'] = 'Kontroluji BlackBoard export';
$string['checkinginstances'] = 'Kontroluji instance';
$string['checkingsections'] = 'Kontroluji sekce';
$string['checklanguage'] = 'Zkontrolovat jazyk';
$string['childcoursenotfound'] = 'Podřazený kurz nenalezen!';
$string['choose'] = 'Vybrat';
$string['choosecourse'] = 'Vyberte kurz';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Primární metoda zápisů';
$string['chooselivelogs'] = 'Nebo sledovat probíhající činnosti';
$string['chooselogs'] = 'Vyberte, které protokoly chcete vidět';
$string['choosereportfilter'] = 'Vyberte filtr zprávy';
$string['choosetheme'] = 'Vyberte motiv';
$string['chooseuser'] = 'Vyberte uživatele';
$string['city'] = 'Město/obec';
$string['clambroken'] = 'Váš správce povolil na serveru kontrolu virů u nahrávaných souborů, ale její nastavení není v pořádku.<br />Nahrání vašeho souboru NEBYLO ÚSPĚŠNÉ! Váš správce byl na problém upozorněn emailem.<br />Pokuste se nahrát soubor později.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Tento soubor byl odstraněn';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Tento soubor nemůže být odstraněn';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV upozornění';
$string['clamfailed'] = 'Nepodařilo se spustit Clan AV. Návrácená chybová zprava zněla: $a. Zde je výstup:';
$string['clamlost'] = 'Moodle je nastaven tak, aby spouštěl antivirový program Clam AV při nahrávání souborů. Uvedená cesta ale není platná: $a';
$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Navíc je v konfiguraci řečeno, že pokud se clam nepodaří spustit, jsou všechny nahrávané soubory považovány za viry. To v důsledku znamená, že dokud tento problém neopravíte, nebudou moci uživatelé nahrávat žádné soubory (např. studenti jejich úkoly apod.)';
$string['clammovedfile'] = 'Tento soubor byl přesunut do vámi určené karantény. Nové umístění je $a';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Tento soubor byl přesunut do karantény.';
$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Nelze přesunout soubor do vámi určené karantény $a. Toto byste měli rychle napravit, protože infikované soubory jsou jinak odstraňovány.';
$string['clamunknownerror'] = 'Vyskytla se neznámá chyba v programu clam.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Odstraňování dočasných údajů';
$string['clicktochange'] = 'klikněte pro změnu';
$string['closewindow'] = 'Zavřít toto okno';
$string['comparelanguage'] = 'Porovnat a upravit současný jazyk';
$string['complete'] = 'Podrobný';
$string['completereport'] = 'Podrobná zpráva';
$string['configuration'] = 'Nastavení';
$string['confirm'] = 'Potvrdit';
$string['confirmed'] = 'Vaše registrace byla potvrzena';
$string['confirmednot'] = 'Vaše registrace ještě nebyla potvrzena!';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
$string['continuetocourse'] = 'Klikněte zde pro vstup do kurzu';
$string['convertingwikitomarkdown'] = 'Převádím Wiki na Markdown';
$string['cookiesenabled'] = 'Musíte povolit \'cookies\' ve vašem prohlížeči';
$string['cookiesnotenabled'] = 'Bohužel, na vašem prohlížeči nejsou momentálně povoleny \'cookies\'';
$string['copy'] = 'kopie';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopíruji soubory kurzu';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopíruji soubory uživatele';
$string['copyingzipfile'] = 'Kopíruji ZIP soubor';
$string['copyrightnotice'] = 'Autorská práva';
$string['cost'] = 'Cena';
$string['costdefault'] = 'Výchozí cena';
$string['counteditems'] = '$a->items: $a->count ';
$string['country'] = 'Země';
$string['course'] = 'Kurz';
$string['courseavailable'] = 'Tento kurz je studentům dostupný';
$string['courseavailablenot'] = 'Tento kurz není studentům dostupný';
$string['coursebackup'] = 'Zálohovat kurz';
$string['coursecategories'] = 'Kategorie kurzu';
$string['coursecategory'] = 'Kategorie kurzu';
$string['coursecreators'] = 'Tvůrci kurzu';
$string['coursefiles'] = 'Soubory kurzu';
$string['courseformats'] = 'Uspořádání kurzu';
$string['coursegrades'] = 'Body kurzu';
$string['coursehidden'] = 'Tento kurz není momentálně studentům dostupný';
$string['courseinfo'] = 'Informace o kurzu';
$string['courserestore'] = 'Obnova kurzu';
$string['courses'] = 'Kurzy';
$string['coursescategory'] = 'Kurzy ve stejné kategorii';
$string['coursestaught'] = 'Kurzy, v nichž učím';
$string['courseupdates'] = 'Aktualizace kurzu';
$string['courseuploadlimit'] = 'Limit velikosti nahrávaných souborů v kurzu';
$string['create'] = 'Vytvořit';
$string['createaccount'] = 'Vytvořit můj nový účet';
$string['createfolder'] = 'Vytvořit složku v \'$a\'';
$string['createuserandpass'] = 'Vytvořit nové uživatelské jméno a heslo pro přihlášení';
$string['createziparchive'] = 'Vytvořit ZIP archív';
$string['creatingblocks'] = 'Vytvářím bloky';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Vytvářím kategorie a otázky';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Vytvářím moduly kurzu';
$string['creatingevents'] = 'Vytvářím události';
$string['creatinggradebook'] = 'Vytvářím knihu bodů';
$string['creatinggroups'] = 'Vytvářím skupiny';
$string['creatinglogentries'] = 'Vytvářím položky protokolu';
$string['creatingmessagesinfo'] = 'Vytvářím informace o zprávách';
$string['creatingmetacoursedata'] = 'Vytvářím informace o metakurzu';
$string['creatingnewcourse'] = 'Vytvářím nový kurz';
$string['creatingscales'] = 'Vytvářím škály';
$string['creatingsections'] = 'Vytvářím sekce';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Vytvářím dočasné struktury';
$string['creatingusers'] = 'Vytvářím uživatele';
$string['creatingxmlfile'] = 'Vytvářím XML soubor';
$string['currency'] = 'Měna';
$string['currentcourseadding'] = 'Tento kurz, přidávám data do něj';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Tento kurz, nejprve jej odstraňuju';
$string['currentlanguage'] = 'Současný jazyk';
$string['currentlocaltime'] = 'váš momentální místní čas';
$string['currentpicture'] = 'Stávající obrázek';
$string['currentrelease'] = 'Údaje o stávajícím vydání';
$string['currentversion'] = 'Stávající verze';
$string['databasechecking'] = 'Upgraduju Moodle databáze z verze $a->oldversion na $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Výkon databáze';
$string['databasesetup'] = 'Nastavování databáze';
$string['databasesuccess'] = 'Databáze úspěšně upgradována';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Verze zálohy je nyní $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Verze bloků je nyní $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Upgraduji databáze';
$string['date'] = 'Datum';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Datum - nejnovější první';
$string['datemostrecentlast'] = 'Datum - nejnovější poslední';
$string['day'] = 'den';
$string['days'] = 'dny';
$string['decodinginternallinks'] = 'Dekódování interních odkazů';
$string['default'] = 'Výchozí';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Název kurzu 001';
$string['defaultcourseshortname'] = 'K001';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Student';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Studenti';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Učitel';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Učitelé';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleteall'] = 'Odstranit všechny';
$string['deletecategorycheck'] = 'Jste si úplně jisti, že chcete kompletně odstranit kategorii <b>\'$a\'</b>?<br />Kurzy budou přesunuty do nadřazené kategorie, případně do kategorie Různé.';
$string['deletecheck'] = 'Odstranit $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Jste si absolutně jistí, že chcete odstranit tyto soubory?';
$string['deletecheckfull'] = 'Jste si absolutni jisti, že chcete kompletně odstranit $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Chystáte se odstranit tyto soubory';
$string['deletecompletely'] = 'Kompletně odstranit';
$string['deletecourse'] = 'Odstranit kurz';
$string['deletecoursecheck'] = 'Jste si absolutně jisti, že chcete kompletně odstranit tento kurz a všechna data, která obsahuje?';
$string['deleted'] = 'Odstraněno';
$string['deletedactivity'] = 'Odstraněno $a';
$string['deletedcourse'] = '$a byl kompletně odstraněn';
$string['deletednot'] = 'Nelze odstranit $a !';
$string['deleteselected'] = 'Odstranit vybrané';
$string['deletingcourse'] = 'Odstraňuji $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Odstraňování stávajících údajů v kurzu';
$string['deletingolddata'] = 'Odstraňování starých údajů';
$string['department'] = 'Oddělení';
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailedless'] = 'Méně podrobností';
$string['detailedmore'] = 'Více podrobností';
$string['directorypaths'] = 'Cesty k adresářům';
$string['disable'] = 'Zakázat';
$string['displayingfirst'] = 'Pouze prvních $a->count $a->things je zobrazeno';
$string['displayingrecords'] = 'Zobrazení $a záznamů';
$string['displayingusers'] = 'Zobrazení uživatelů $a->start až $a->end';
$string['documentation'] = 'Moodle dokumentace';
$string['donotask'] = 'Neptat se';
$string['down'] = 'Dolů';
$string['downloadexcel'] = 'Stáhnout ve formátu Excel';
$string['downloadtext'] = 'Stáhnout v textovém formátu';
$string['doyouagree'] = 'Přečetli jste si tyto podmínky a rozuměli jim?';
$string['duplicate'] = 'Duplikovat';
$string['duplicatinga'] = 'Duplikuje se: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Duplikuje se $a->what v $a->in';
$string['edhelpaspellpath'] = 'Chcete-li používat kontrolu pravopisu v rámci editoru, MUSÍTE mit na vašem serveru nainstalován <strong>aspell 0.50</strong> nebo vyšší a musíte korektně nastavit cestu ke spustitelnému souboru aspell. Na systémech Unix /Linux tato cestá často bývá <strong>/usr/bin/aspell</strong>, ale nemusí to platit vždy.';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Definujte barvu pozadí editačního okýnka.<br />Validní hodnoty jsou např. #ffffff nebo white';
$string['edhelpcleanword'] = 'Toto nastavení zapíná nebo vypíná filtrování formátu dokumentu Word';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Povoluje nebo zakazuje kontrolu pravopisu. Chcete-li povolit, musíte mít nainstalován <strong>aspell</strong>.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Vlastnost font-family je seznam názvů skupin (rodin) fontů a/nebo obecných skupin. Názvy skupin musí být odděleny čárkou. ';
$string['edhelpfontlist'] = 'Definujte fonty použité při zobrazování dropdown nabídky';
$string['edhelpfontsize'] = 'Výchozí font-size definuje velikost fontu.<br />Validní hodnoty jsou např. medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Upravit $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Upravit nastavení kurzu';
$string['editfiles'] = 'Upravit soubory';
$string['editgroupprofile'] = 'Upravit profil skupiny';
$string['editinga'] = 'Úprava $a';
$string['editingteachershort'] = 'Editor';
$string['editlock'] = 'Tato hodnota nemůže být upravována!';
$string['editmyprofile'] = 'Upravit profil';
$string['editorbgcolor'] = 'Barva pozadí (background-color)';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Vyčistit HTML při vložení z Wordu';
$string['editorcommonsettings'] = 'Společné nastavení';
$string['editordefaultfont'] = 'Výchozí font';
$string['editorenablespelling'] = 'Povolit kontrolu pravopisu';
$string['editorfontlist'] = 'Seznam fontů (font-family)';
$string['editorfontsize'] = 'Výchozí velikost font (font-size)';
$string['editorresettodefaults'] = 'Resetovat na výchozí hodnoty';
$string['editorsettings'] = 'Nastavení editoru';
$string['editsummary'] = 'Upravit souhrn';
$string['editthisactivity'] = 'Upravit tuto činnost';
$string['editthiscategory'] = 'Upravit tuto kategorii';
$string['edituser'] = 'Upravit uživatelské účty';
$string['email'] = 'Emailová adresa';
$string['emailactive'] = 'Email aktivován';
$string['emailagain'] = 'Email (znovu)';
$string['emailconfirm'] = 'Potvrďte váš účet';
$string['emailconfirmation'] = 'Zdravicko, vy budete asi $a->firstname, ze?
Na strance \'$a->sitename\' je pozadovano zrizeni noveho uzivatelskeho uctu s vasi adresou.
Potvrdte prosim tuto zadost na teto webove adrese: $a->link
Toto je automaticky generovany email. Neni nutne na nej odpovidat jeho odesilateli. Potrebujete-li pomoc, spojte se se spravcem stranek $a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: potvrzeni uctu';
$string['emailconfirmsent'] = '<p>Na vaši adresu <b>$a</b> byl odeslán email s jednoduchými pokyny k dokončení vaší registrace.</p><p>Narazíte-li na nějaké obtíže, spojte se se správcem těchto stránek.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Typ souhrnných emailů';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Kompletní (denně email s plným textem příspěvků)';
$string['emaildigestoff'] = 'Nepoužívat souhrny (jeden email na každý příspěvek)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Předměty (denně email pouze s předměty příspěvků)';
$string['emaildisable'] = 'Emailová adresa zakázána';
$string['emaildisableclick'] = 'Chcete-li zamezit odesílání všech emailů na tuto adresu, klikněte sem';
$string['emaildisplay'] = 'Zobrazit email';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Zobrazovat mou emailovou adresu pouze dalším účastníkům kurzu';
$string['emaildisplayno'] = 'Skrýt mou emailovou adresu před kýmkoliv';
$string['emaildisplayyes'] = 'Zobrazovat mou emailovou adresu komukoliv';
$string['emailenable'] = 'Emailová adresa povolena';
$string['emailenableclick'] = 'Chcete-li znovu povolit odesílání všech emailů na tuto adresu, klikněte sem';
$string['emailexists'] = 'Tato emailová adresa je již registrovaná.';
$string['emailformat'] = 'Formát emailu';
$string['emailmustbereal'] = 'Poznámka: vaše emailová adresa nesmí být fiktivní.';
$string['emailnotallowed'] = 'Emailové adresy v těchto doménách nejsou povoleny ($a)';
$string['emailonlyallowed'] = 'Tento email nepatří k těm, které jsou povoleny ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Zdravicko, vy budete asi $a->firstname, ze?
Nekdo (pravdepodobne vy) pozaduje zmenu hesla k vasemu uctu na strankach \'$a->sitename\'.
Prejete-li si tuto zmenu potvrdit a obdrzet nove heslo emailem, navstivte nasledujici stranku: $a->link
Ve vetsine emailovych programu se vam tato adresa zobrazuje jako odkaz, na ktery staci kliknout. Pokud toto vas postovni klient neumoznuje, zkopirujte si adresu do schranky a vlozte ji do pole adresa ve vasem webovem prohlizeci. Pri problemech se spojte se spravcem techto stranek: $a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: potvrzeni zmeny hesla';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Na vaši adresu <b>$a</b> byl odeslán email obsahující jednoduché pokyny k potvrzení a dokončení změny vašeho hesla. <br />Při problémech se spojte se správcem těchto stránek.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Děkujeme za potvrzení změny vašeho hesla.<p>Vaše nové heslo bylo odesláno na adresu <br /><b>$a->email</b>.<p><br />Toto heslo bylo vygenerováno automaticky, možná si jej budete chtít <a href=\"$a->link\">změnit</a> na nějaké snadněji zapamatovatelné.';
$string['enable'] = 'Povolit';
$string['encryptedcode'] = 'Šifrovaný kód';
$string['enrolledincourse'] = 'Zapsán do kurzu ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Nezapsán do kurzu ';
$string['enrollfirst'] = 'Před použitím těchto činností se musíte zapsat alespoň do jednoho kurzu';
$string['enrolme'] = 'Zapsat se do tohoto kurzu';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Chystáte zapsat sebe sama jako člena tohoto kurzu.<br />Jste si jistí, že to opravdu chcete?';
$string['enrolmentkey'] = 'Klíč k zápisu';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tento kurz vyžaduje \'klíč k zápisu\' - vstupní<br />heslo, které můžete obdržet od $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tento klíč k zápisu nebyl správný, zkuste to ještě jednou<br />(Napovím vám - klíč začíná na \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nový zápis v $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user je zapsán do kurzu \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Ruční zápisy nejsou momentálně umožněny.';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Je mi líto, k tomuto kurzu nemůžete přistoupit až do <br /> $a ';
$string['enrolments'] = 'Zápisy';
$string['enrolperiod'] = 'Vyškrtnout studenty po';
$string['entercourse'] = 'Klikněte pro vstup do kurzu';
$string['enteremailaddress'] = 'Zadejte svou emailovou adresu, na kterou vám bude zasláno nové heslo.';
$string['entries'] = 'Položky';
$string['error'] = 'Chyba';
$string['errortoomanylogins'] = 'Je mi líto, překročili jste povolený počet pokusů o přihlášení. Restartujte váš prohlížeč.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Omlouváme se, ale objevila se chyba a vaše registrace nebyla dokončena. Pokud jste kliknuli na odkaz ve vaší poště a objevili se na této stránce, ujistěte se, že řádek s HTTP odkazem ve vaší poště nebyl zalomen nebo zkrácen. Možná budete muset použít Kopírovat/Vložit a dát odkaz dohromady.';
$string['everybody'] = 'Všichni';
$string['executeat'] = 'Spustit v';
$string['existing'] = 'Stávající';
$string['existingadmins'] = 'Stávající správci';
$string['existingcourse'] = 'Stávající kurz';
$string['existingcourseadding'] = 'Stávající kurz, přidávám do něj údaje';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Stávající kurz, nejprve jej odstraňuji';
$string['existingcreators'] = 'Stávající tvůrci kurzů';
$string['existingstudents'] = 'Zapsaní studenti';
$string['existingteachers'] = 'Stávající učitelé';
$string['explanation'] = 'Vysvětlení';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts neúspěšných pokusů o přihlášení od posledního přihlášení';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts neúspěšných pokusů o přihlášení u $a->accounts uživatelských účtů';
$string['feedback'] = 'Vysvětlení';
$string['file'] = 'Soubor';
$string['filemissing'] = '$a chybí';
$string['files'] = 'Soubory';
$string['filesfolders'] = 'Soubory/složky';
$string['filloutallfields'] = 'Prosím vyplňte všechna pole v tomto formuláři';
$string['findmorecourses'] = 'Najít více kurzů ...';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Křestní jméno';
$string['firsttime'] = 'Jste tady poprvé?';
$string['followingoptional'] = 'Následující položky jsou volitelné';
$string['followingrequired'] = 'Následující položky jsou povinné';
$string['force'] = 'Vnucovat';
$string['forcedmode'] = 'vnucený režim';
$string['forcelanguage'] = 'Vnutit jazyk';
$string['forceno'] = 'Nevnucovat';
$string['forcepasswordchange'] = 'Vnutit změnu hesla';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Vyzve užiavatele ke změně hesla při příštím přihlášení';
$string['forcetheme'] = 'Vnutit motiv';
$string['forgotaccount'] = 'Zapomněli jste heslo?';
$string['forgotten'] = 'Zapomněli jste vaše uživatelské jméno či heslo?';
$string['format'] = 'Uspořádání';
$string['formathtml'] = 'HTML formát';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown formát ';
$string['formatplain'] = 'Čistě textový formát';
$string['formatsocial'] = 'Diskusní uspořádání';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-formát';
$string['formattexttype'] = 'Formátování';
$string['formattopics'] = 'Tématické uspořádání';
$string['formatweeks'] = 'Týdenní uspořádání';
$string['formatwiki'] = 'Wiki formát';
$string['from'] = 'Od';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Zobrazovat seznam kategorií';
$string['frontpagecourselist'] = 'Zobrazovat seznam kurzů';
$string['frontpagedescription'] = 'Popis titulní strany';
$string['frontpageformat'] = 'Uspořádání titulní strany';
$string['frontpagenews'] = 'Zobrazovat novinky';
$string['frontpagetopiconly'] = 'Zobrazovat libovolné HTML nebo činnosti (tematická sekce)';
$string['fulllistofcourses'] = 'Všechny kurzy';
$string['fullname'] = 'Celý název';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Celý profil';
$string['fullsitename'] = 'Celý název stránek';
$string['functiondisabled'] = 'Tato funkce je momentálně vypnutá';
$string['gd1'] = 'GD 1.x nainstalována';
$string['gd2'] = 'GD 2.x nainstalována';
$string['gdneed'] = 'GD musí být nainstalována k zobrazení tohoto grafu';
$string['gdnot'] = 'GD není nainstalována';
$string['go'] = 'Jdi';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 1999-2005 Martin Dougiamas (http://moodle.com)
<p>
Tento program je volný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.
<p>
Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné veřejné licenci GNU:
<p>
http://www.gnu.cz
<br />
http://staff.cesnet.cz/~lhotka/gnugpl-cz.html
<br />
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Body';
$string['grades'] = 'Body';
$string['group'] = 'Skupina';
$string['groupadd'] = 'Přidat novou skupinu';
$string['groupaddusers'] = 'Přidat vybrané do skupiny';
$string['groupfor'] = 'pro skupinu';
$string['groupinfo'] = 'Informace o vybrané skupině';
$string['groupinfoedit'] = 'Upravit nastavení skupiny';
$string['groupinfomembers'] = 'Informace o vybraných členech';
$string['groupinfopeople'] = 'Informace o vybraných lidech';
$string['groupmembers'] = 'Členové skupiny';
$string['groupmemberssee'] = 'Zobrazit seznam členů skupiny';
$string['groupmembersselected'] = 'Členové vybrané skupiny';
$string['groupmode'] = 'Režim skupiny';
$string['groupmodeforce'] = 'Vnutit režim skupiny';
$string['groupmy'] = 'Moje skupina';
$string['groupnonmembers'] = 'Lidé mimo skupinu';
$string['groupnotamember'] = 'Je mi líto, ale nejste členy této skupiny';
$string['grouprandomassign'] = 'Náhodně rozdělit do skupin';
$string['groupremove'] = 'Odstranit vybrané skupiny';
$string['groupremovemembers'] = 'Odstranit vybrané členy';
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['groupsnone'] = 'Žádné skupiny';
$string['groupsseparate'] = 'Oddělené skupiny';
$string['groupsvisible'] = 'Viditelné skupiny';
$string['guestskey'] = 'Povolit hostům s klíčem';
$string['guestsno'] = 'Zakázat hostům';
$string['guestsnotallowed'] = 'Je mi líto, \'$a\' neumožňuje vstup pro hosty.';
$string['guestsyes'] = 'Povolit hostům i bez klíče';
$string['guestuser'] = 'Host';
$string['guestuserinfo'] = 'Tomuto zvláštnímu uživateli je umožněno vstupovat do některých kurzů s přístupovými právy čtenáře.';
$string['help'] = 'Nápověda';
$string['helpemoticons'] = 'Používat emotikony';
$string['helpformatting'] = 'O formátování textu';
$string['helphtml'] = 'Jak psát HTML';
$string['helpindex'] = 'Rejstřík všech souborů nápovědy';
$string['helppicture'] = 'Jak připojit obrázek';
$string['helpquestions'] = 'Pokládejte správné dotazy';
$string['helpreading'] = 'Čtěte pozorně';
$string['helprichtext'] = 'O HTML editoru';
$string['helpsummaries'] = 'O těchto souhrnech';
$string['helptext'] = 'Jak psát text';
$string['helpwiki'] = 'Jak psát Wiki text';
$string['helpwriting'] = 'Pište pozorně';
$string['hiddensections'] = 'Skryté sekce';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Skryté sekce se zobrazují ve sbalené formě';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skryté sekce se nezobrazují vůbec';
$string['hide'] = 'Skrýt';
$string['hideadvancedsettings'] = 'Skrýt pokročilá nastavení';
$string['hidepicture'] = 'Skrýt obrázek';
$string['hidesettings'] = 'Skrýt nastavení';
$string['hits'] = 'Četnost přístupů';
$string['hitsoncourse'] = 'Četnost přístupů k $a->coursename - $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Dnešní četnost přístupů k $a->coursename - $a->username';
$string['home'] = 'Titulní stránka';
$string['hour'] = 'hodina';
$string['hours'] = 'hodin';
$string['howtomakethemes'] = 'Jak vytvářet nové motivy';
$string['htmleditor'] = 'Použít HTML editor (pouze na některých prohlížečích)';
$string['htmleditoravailable'] = 'HTML editor je k dispozici';
$string['htmleditordisabled'] = 'Používání HTML editoru máte zakázáno ve vašem uživatelkém profilu';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Správce zakázal používání HTML editoru na těchto stránkách';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'HTML editor není k dispozici, protože nepoužíváte podporovaný prohlížeč';
$string['htmlformat'] = 'HTML formát';
$string['icqnumber'] = 'ICQ';
$string['idnumber'] = 'ID';
$string['importdata'] = 'Importovat data kurzu';
$string['importdataexported'] = 'Data úspěšně exportována z kurzu \'Z\'.<br />Pokračujte importem do vašeho kurzu \'DO\'.';
$string['importdatafinished'] = 'Import dokončen! Přejděte do vašeho kurzu';
$string['importdatafrom'] = 'Najděte kurz, Z kterého chcete importovat data:';
$string['importmetacoursenote'] = 'Použijte tento formulář k připdání kurzů do vašeho metakurzu (tím naimportujete zápisy do kurzů)';
$string['inactive'] = 'Neaktivní';
$string['include'] = 'Zahrnout';
$string['includeallusers'] = 'Zahrnout všechny uživatele';
$string['includecoursefiles'] = 'Zahrnout soubory v kurzu';
$string['includecourseusers'] = 'Zahrnout uživatele v kurzu';
$string['included'] = 'Zahrnuto';
$string['includelogentries'] = 'Zahrnout protokoly';
$string['includemodules'] = 'Zahrnout Moduly';
$string['includeneededusers'] = 'Zahrnout nezbytné uživatele';
$string['includenoneusers'] = 'Nezahrnout žádné uživatele';
$string['includeuserfiles'] = 'Zahrnout soubory uživatelů';
$string['info'] = 'Informace';
$string['institution'] = 'Instituce';
$string['invalidemail'] = 'Neplatná emailová adresa';
$string['invalidlogin'] = 'Neplatné přihlášení, zkuste znovu';
$string['ip_address'] = 'IP adresa';
$string['jump'] = 'Přejít';
$string['jumpto'] = 'Přejít na...';
$string['keep'] = 'Uchovat';
$string['langltr'] = 'Psát zleva doprava';
$string['langrtl'] = 'Psát zprava doleva';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['languagegood'] = 'Nezjištěna potřeba aktualizace překladu';
$string['lastaccess'] = 'Poslední přístup';
$string['lastedited'] = 'Naposledy upraveno';
$string['lastlogin'] = 'Poslední přihlášení';
$string['lastmodified'] = 'Naposledy změněno';
$string['lastname'] = 'Příjmení';
$string['latestlanguagepack'] = 'Zkontrolovat poslední verzi jazyka na moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Poslední novinky';
$string['leavetokeep'] = 'Ponechte prázdné, chcete-li zachovat dosavadní heslo';
$string['license'] = 'GPL licence';
$string['liketologin'] = 'Chcete se nyní přihlásit jako plnohodnotný uživatel?';
$string['list'] = 'Seznam';
$string['listfiles'] = 'Seznam souborů v $a';
$string['listofallpeople'] = 'Seznam všech osob';
$string['livelogs'] = 'Protokol činností za uplynulou hodinu';
$string['locale'] = 'cs_CZ';
$string['location'] = 'Umístění';
$string['loggedinas'] = 'Jste přihlášeni jako $a ';
$string['loggedinasguest'] = 'Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta';
$string['loggedinnot'] = 'Nejste přihlášeni';
$string['login'] = 'Přihlásit se';
$string['login_failure_logs'] = 'Protokoly o neúspěšných pokusech o přihlášení';
$string['loginas'] = 'Přihlásit se jako';
$string['loginguest'] = 'Přihlásit se jako host';
$string['loginsite'] = 'Přihlásit se na stránky';
$string['loginsteps'] = 'Zdravíčko! K plnému přístupu do kurzů budete muset strávit minutku vytvořením si svého uživatelského účtu k těmto stránkám. Jednotlivé kurzy mohou rovněž požadovat tzv. \"klíč k zápisu\", ale ten budete potřebovat až později. Postupujte podle následujících kroků:
<ol>
<li>Vyplňte formulář <a href=\"$a\">Nový účet</a>.</li>
<li>Na vaši adresu bude zaslán email s vygenerovaným webovým odkazem.</li>
<li>Navštivte webovou adresu, která je vám zaslána.</li>
<li>Váš účet tím bude potvrzen a vy budete přihlášeni.</li>
<li>Poté si vyberte kurz, jehož se chcete účastnit.</li>
<li>Pokud budete vyzváni k vložení \"klíče k zápisu\", zadejte text, který obdržíte od vašeho učitele. Tím se \"zapíšete\" do kurzu.</li>
<li>Pak již máte přístup k celému kurzu. Od té chvíle již budete zadávat pouze vaše uživatelské jméno a heslo (do formuláře na této stránce) k přihlášení a přístupu do všech kurzů, v nichž jste zapsáni.</li>
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = '<p>Zdravíčko!</p>
<p>K plnému přístupu do kurzů si budete muset vytvořit uživatelský účet.</p>
<p>Stačí vám pouze vymyslet si uživatelské jméno a heslo a zadat jej do formuláře na této stránce!</p>
<p>Pokud vás někdo předběhl a vaše uživatelské jméno si již zaregistroval, budete to muset zkusit znovu s jiným jménem.</p>';
$string['loginto'] = 'Přihlásit se k $a';
$string['loginusing'] = 'Přihlašte se zde pomocí vašeho uživatelského jména a hesla';
$string['logout'] = 'Odhlásit se';
$string['logs'] = 'Protokoly';
$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">více</a> ]';
$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">více</a> ]';
$string['mailadmins'] = 'Informuj správce';
$string['mailstudents'] = 'Informuj studenty';
$string['mailteachers'] = 'Informuj učitele';
$string['mainmenu'] = 'Hlavní menu';
$string['makeafolder'] = 'Vytvořit složku';
$string['makeeditable'] = 'Nastavíte-li práva k \'$a\' tak, aby do něj mohl zapisovat proces webového serveru (např. apache), budete moci upravovat tento soubor přímo na této stránce.';
$string['manageblocks'] = 'Bloky';
$string['managedatabase'] = 'Správa databáze';
$string['managefilters'] = 'Filtry';
$string['managemeta'] = 'Je toto metakurz?';
$string['managemetadisabled'] = 'Tato volba není k dispozici, protože tento kurz je již v nějakém metakurzu';
$string['managemetaexplan'] = '(To znamená, že zápisy studentů do tohoto kurzu se dědí z jiného nadřezeného kurzu, tzv. metakurzu)';
$string['managemodules'] = 'Moduly';
$string['markedthistopic'] = 'Toto téma je zvýrazněno jako aktuální';
$string['markthistopic'] = 'Označit toto téma jako aktuální';
$string['maximumchars'] = 'Maximálně $a znaků';
$string['maximumgrade'] = 'Nejlepší známka';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maximální velikost nahrávaných souborů';
$string['maxsize'] = 'Maximální velikost: $a';
$string['metaaddcourse'] = 'Přidat tento kurz';
$string['metaalreadycourses'] = 'Kurzy jsou již přiřazeny';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'Tento metakurz již má podřízené kurzy';
$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Tento kurz již je v režimu normálních zápisů';
$string['metaalreadyinmeta'] = 'Tento kurz je již součástí nějakého metakurzu';
$string['metaassigncourses'] = 'Přiřadit kurzy';
$string['metacourse'] = 'Metakurz';
$string['metanoalreadycourses'] = 'Již nejsou přiřazeny žádné kurzy';
$string['metanopotentialcourses'] = 'Žádný kurz není k dispozici';
$string['metapotentialcourses'] = 'Kurzy k dispozici';
$string['metaremovecourse'] = 'Odebrat tento kurz';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'min';
$string['minutes'] = 'minuty';
$string['miscellaneous'] = 'Různé';
$string['missingcategory'] = 'Musíte vybrat kategorii';
$string['missingcity'] = 'Chybí město/obec';
$string['missingcountry'] = 'Chybí země';
$string['missingdescription'] = 'Chybí popis';
$string['missingemail'] = 'Chybí emailová adresa';
$string['missingfirstname'] = 'Chybí křestní jméno';
$string['missingfullname'] = 'Chybí celý název';
$string['missinglastname'] = 'Chybí příjmení';
$string['missingname'] = 'Chybí název';
$string['missingnewpassword'] = 'Chybí nové heslo';
$string['missingpassword'] = 'Chybí heslo';
$string['missingshortname'] = 'Chybí krátký název';
$string['missingshortsitename'] = 'Chybí krátký název stránek';
$string['missingsitedescription'] = 'Chybí popis stránek';
$string['missingsitename'] = 'Chybí název stránek';
$string['missingstrings'] = 'Najít nepřeložené texty';
$string['missingstudent'] = 'Musíte někoho vybrat';
$string['missingsummary'] = 'Chybí souhrn';
$string['missingteacher'] = 'Musíte někoho vybrat';
$string['missingurl'] = 'Chybí URL';
$string['missingusername'] = 'Chybí uživatelské jméno';
$string['modified'] = 'Změněno';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Chystáte se úplně odstranit modul \'$a\'. Odstraníte tím z databáze vše, co se týká tohoto modulu činností. Jste si OPRAVDU JISTÍ, že chcete pokračovat?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Všechna data související s modulem \'$a->module\' byla z databáze odstraněna. Nyní zbývá odstranit z vašeho serveru adresář $a->directory. Zabráníte tak reinstalaci odstraněného modulu.';
$string['modulesetup'] = 'Nastavování tabulek modulů';
$string['modulesuccess'] = '$a tabulky byly korektně nastaveny';
$string['moodleversion'] = 'Moodle verze';
$string['more'] = 'více';
$string['mostrecently'] = 'nejnovější';
$string['move'] = 'Přesunout';
$string['movecategoryto'] = 'Přesunout kategorii do:';
$string['movecourseto'] = 'Přesunout kurz do:';
$string['movedown'] = 'Přesunout dolů';
$string['movefilestohere'] = 'Přesunout soubory sem';
$string['movefull'] = 'Přesunout $a do tohoto umístění';
$string['movehere'] = 'Přesunout sem';
$string['moveleft'] = 'Přesunout doleva';
$string['moveright'] = 'Přesunout doprava';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Přesunout vybrané kurzy do ...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Přesunout do jiné složky';
$string['moveup'] = 'Přesunout nahoru';
$string['msnid'] = 'MSN ID';
$string['mustchangepassword'] = 'Nové heslo musí být odlišné od stávajícího';
$string['mustconfirm'] = 'Musíte potvrdit vaše přihlášení';
$string['mycourses'] = 'Moje kurzy';
$string['name'] = 'Název';
$string['namesocial'] = 'sekce';
$string['nametopics'] = 'téma';
$string['nameweeks'] = 'týden';
$string['needed'] = 'Potřebné';
$string['never'] = 'Nikdy';
$string['neverdeletelogs'] = 'Nikdy nemazat protokoly';
$string['new'] = 'Nový';
$string['newaccount'] = 'Nový účet';
$string['newcourse'] = 'Nový kurz';
$string['newpassword'] = 'Nové heslo';
$string['newpasswordtext'] = 'Zdravicko, vy budete asi $a->firstname, ze?
Vase stare heslo na strankach \'$a->sitename\' bylo vymazano a bylo vam pridelelno nove docasne heslo.
Pri prihlaseni nyni zadejte
jmeno: $a->username
heslo: $a->newpassword
Na teto strance si muzete heslo zmenit:
$a->link
S pozdravem od spravce \'$a->sitename\', $a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nový obrázek';
$string['newsitem'] = 'novinka';
$string['newsitems'] = 'novinky';
$string['newsitemsnumber'] = 'Kolik novinek ukazovat';
$string['newuser'] = 'Nový uživatel';
$string['newusers'] = 'Noví uživatelé';
$string['next'] = 'Další';
$string['no'] = 'Ne';
$string['nobody'] = 'Nikdo';
$string['nocoursesfound'] = 'Nebyly nalezeny žádné kurzy se slovy \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Žádný kurz v této kategorii';
$string['nodstpresets'] = 'Správce nepovolil podporu letního a zimního času (DST).';
$string['noexistingadmins'] = 'Žádní stávající správci! Toto je vážná chyba a tato zpráva by nikdy neměla spatřit světlo světa.';
$string['noexistingcreators'] = 'Žádní stávající tvůrci';
$string['noexistingstudents'] = 'Žádní stávající studenti';
$string['noexistingteachers'] = 'Žádní stávající učitelé';
$string['nofilesselected'] = 'Nebyly vybrány žádné soubory k obnově';
$string['nofilesyet'] = 'Ještě žádné soubory nebyly připojeny k tomuto kurzu';
$string['nograde'] = 'Žádné body';
$string['noimagesyet'] = 'Ještě žádné obrázky nebyly připojeny k tomuto kurzu';
$string['nomorecourses'] = 'Nebylo možno najít více odpovídajících kurzů';
$string['nomoreidnumber'] = 'Z důvodu předcházení kolizí se již nepoužívá idnumber';
$string['none'] = 'Žádný';
$string['nopotentialadmins'] = 'Žádní správci k dispozici';
$string['nopotentialcreators'] = 'Žádní tvůrci kurzů k dispozici';
$string['nopotentialstudents'] = 'Žádní studenti k dispozici';
$string['nopotentialteachers'] = 'Žádní učitelé k dispozici';
$string['noreplybouncemessage'] = 'Odpovedeli jste na adresu, na kterou nelze zasílat emaily. Pokud jste se pokouseli odpovidat na prispevek v diskusnim foru, zaslete vas prispevek pomoci: $a
Nasleduje obsah vaseho emailu:';
$string['noreplybouncesubject'] = '$a - vraceny email';
$string['noreplyname'] = 'Nedpovidejte na tento email';
$string['noresults'] = 'Bez výsledků';
$string['normal'] = 'Normalní';
$string['normalfilter'] = 'Normální filtr';
$string['nostudentsfound'] = '$a nenalezeno';
$string['nostudentsingroup'] = 'V této skupině dosud nejsou žádní studenti';
$string['nostudentsyet'] = 'Ještě žádní studenti nejsou zapsáni v tomto kurzu';
$string['nosuchemail'] = 'To není emailová adresa';
$string['notavailable'] = 'Není dostupné';
$string['noteachersyet'] = 'Ještě žádní učitelé nejsou v tomto kurzu';
$string['notenrolled'] = '$a není zapsán v tomto kurzu.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Poznámka: pokud obnovujete uživatelské údaje, je nutné obnovit též uživatele kurzu. Toto nastavení bylo za vás změněno.';
$string['nothingnew'] = 'Nic nového od vašeho posledního přihlášení';
$string['nothingtodisplay'] = 'Nic k zobrazení';
$string['noticenewerbackup'] = 'Tato záloha byla vytvořena v Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) a je novější, než vaše stávající instalace Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Toto může způsobovat problémy s konzistencí, protože u záloh nelze garantovat zpětnou kompatibilitu.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Uzivatel: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Tyto protokoly si muzete prohlednout na $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors ';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Zde je seznam neuspesnych pokusu o prihlaseni na $a od doby posledniho zaslani takovehoto upozorneni';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Upozorneni na neuspesna prihlaseni';
$string['notincluded'] = 'Nezahrnuto';
$string['notingroup'] = 'Je mi líto, ale musíte být členem skupiny pro prohlížení této činnosti.';
$string['notpublic'] = 'Neveřejné!';
$string['nousersmatching'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel odpovídající \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Ještě nejsou žádní uživatelé';
$string['now'] = 'nyní';
$string['numattempts'] = '$a neúspěšných pokusů o přihlášení';
$string['numberweeks'] = 'Počet týdnů/témat';
$string['numdays'] = '$a dnů';
$string['numhours'] = '$a hodin';
$string['numminutes'] = '$a minut';
$string['numseconds'] = '$a sekund';
$string['numviews'] = '$a prohlédnutí';
$string['numweeks'] = '$a týdnů';
$string['numwords'] = '$a slov';
$string['numyears'] = '$a roků';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Přístup pro hosty';
$string['optional'] = 'volitelné';
$string['order'] = 'Pořadí';
$string['other'] = 'Jiný';
$string['outline'] = 'Stručný';
$string['outlinereport'] = 'Stručná zpráva';
$string['page'] = 'Stránka';
$string['pageheaderconfigablock'] = 'Konfigurace bloku v %%fullname%%';
$string['parentcoursenotfound'] = 'Nadřazený kurz nenalezen!';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Nadřazený kurz není metakurz!';
$string['parentfolder'] = 'Nadřazená složka';
$string['participants'] = 'Účastníci';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['passwordchanged'] = 'Heslo bylo změněno';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Potvrďte změnu hesla';
$string['passwordrecovery'] = 'Ano, pomoz mi se přihlásit';
$string['passwordsdiffer'] = 'Tato hesla se od sebe liší';
$string['passwordsent'] = 'Heslo bylo zasláno';
$string['passwordsenttext'] = '<p>
Na vaši adresu $a->email byl odeslán email
<p>
<b>s vaším novým heslem.</b>
<p>
Nové heslo bylo vygenerováno automaticky, takže si jej možná budete chtít <a href=$a->link>změnit</a>.';
$string['pathnotexists'] = 'Tato cesta na vašem serveru neexistuje!!';
$string['pathslasherror'] = 'Cesta nesmí končit lomítkem!!';
$string['paymentinstant'] = 'Pomocí následujícího tlačítka můžete provést platbu a během několika minut se zapsat do kurzu!';
$string['paymentrequired'] = 'Tento kurz je placený';
$string['paymentsorry'] = 'Díky za vaši platbu! Naneštěstí však ještě úplně neproběhla a dosud nejste registrováni pro vstup do kurzu \"$a->fullname\". Zkuste ještě chvíli počkat a vstupte do kurzu znovu. Pokud problémy přetrvají, kontaktujte vašeho $a->teacher nebo správce těchto stránek';
$string['paymentthanks'] = 'Díky za vaši platbu! Nyní jste zapsáni do kurzu:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Osoby';
$string['personalprofile'] = 'Osobní profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'PHP info';
$string['policyagree'] = 'Před dalším používáním této stránky musíte souhlasit s těmito pravidly. Souhlasíte s nimi?';
$string['policyagreement'] = 'Souhlas s pravidly používání stránek';
$string['policyagreementclick'] = 'Klikněte zde, pokud si chcete přečíst Souhlas s pravidly používání těchto stránek';
$string['popupwindow'] = 'Otevřít soubor v novém okně';
$string['potentialadmins'] = 'Správci k dispozici';
$string['potentialcreators'] = 'Tvůrci k dispozici';
$string['potentialstudents'] = 'Studenti k dispozici';
$string['potentialteachers'] = 'Učitelé k dispozici';
$string['preferredlanguage'] = 'Upřednostňovaný jazyk';
$string['preferredtheme'] = 'Upřednostňovaný motiv';
$string['preview'] = 'Náhled';
$string['previeworchoose'] = 'Vybrat motiv';
$string['previous'] = 'Předchozí';
$string['profile'] = 'Profil';
$string['publicdirectory'] = 'Veřejný adresář';
$string['publicdirectory0'] = 'Nezveřejňovat tuto stránku';
$string['publicdirectory1'] = 'Zveřejnit pouze název stránky';
$string['publicdirectory2'] = 'Zveřejnit název stránky a odkaz';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Poznámka: sem umístěné soubory jsou přístupné komukoliv';
$string['question'] = 'Otázka';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Čtení informací ze zálohy';
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Nedávná činnost';
$string['recentactivityreport'] = 'Úplná zpráva o nedávné činnosti...';
$string['recreatedcategory'] = 'Přetvořená kategorie $a';
$string['refreshingevents'] = 'Obnovování událostí';
$string['registration'] = 'Registrace Moodle';
$string['registrationcontact'] = 'Kontakt';
$string['registrationcontactno'] = 'Ne, nechci kontaktní formulář na seznamu stránek';
$string['registrationcontactyes'] = 'Ano, poskytněte formulář pro případné zájemce o Moodle, kteří se se mnou budou chtít kontaktovat';
$string['registrationemail'] = 'Upozorňování emailem';
$string['registrationinfo'] = '<p>Zde si můžete zaregistrovat vaše stránky na moodle.org. Registrace je zdarma. Hlavní výhodou registrace je vaše přidání na seznam odběratelů občasných důležitých upozornění (varování týkající se bezpečnosti či informace o nových verzích Moodle).<p>Poskytnuté informace jsou považovány za důvěrné a nebudou nikdy a nikomu prodány nebo předány. Jediným důvodem pro jejich shromažďování je snaha o podporu uživatelů. Tyto informace pomohou udělat si obrázek o komunitě uživatelů Moodle jako celku.<p>Budete-li si to přát, mohou být název vaší stránky, země a URL umístěny na veřejný seznam stránek používajících Moodle.<p>Před umístěním na tento seznam je vaše nová registrace ručně ověřena. Jste-li však jednou na seznam zařazeni, můžete jak registraci, tak i zveřejněné údaje kdykoliv sami aktualizovat prostým znovuodesláním tohoto formuláře.';
$string['registrationno'] = 'Ne, nechci dostávat email';
$string['registrationsend'] = 'Odeslat údaje o registraci na moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Ano, chci být upozorňován emailem';
$string['removeadmin'] = 'Odstranit správce';
$string['removecreator'] = 'Odstranit tvůrce kurzů';
$string['removestudent'] = 'Odstranit studenta';
$string['removeteacher'] = 'Odstranit učitele';
$string['rename'] = 'Přejmenovat';
$string['renamefileto'] = 'Přejmenovat <b>$a</b> na';
$string['required'] = 'Vyžadováno';
$string['requireskey'] = 'Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu';
$string['requirespayment'] = 'Tento kurz vyžaduje placený přístup';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Přeuspořádat kurzy podle názvu';
$string['resources'] = 'Zdroje';
$string['restore'] = 'Obnovit';
$string['restorecancelled'] = 'Obnova přerušena';
$string['restorecoursenow'] = 'Obnovit tento kurz!';
$string['restorefinished'] = 'Obnova úspěšně dokončena';
$string['restoreto'] = 'Obnovit do';
$string['returningtosite'] = 'Vracíte se na tyto stránky?';
$string['revert'] = 'Vrátit se';
$string['role'] = 'Role';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Počet posledních RSS článků';
$string['rsserror'] = 'Chyba při čtení RSS údajů';
$string['rsstype'] = 'RSS kanál pro nedávnou činnost';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['saveto'] = 'Ukládat do';
$string['scale'] = 'Škála';
$string['scales'] = 'Škály';
$string['scalescustom'] = 'Vlastní škály';
$string['scalescustomcreate'] = 'Přidat novou škálu';
$string['scalescustomno'] = 'Zatím nebyly vytvořeny žádné škály';
$string['scalesstandard'] = 'Standardní škály';
$string['scalestip'] = 'K vytvoření vlastních škál použijte odkaz \'Škály\' ve správě vašeho kurzu';
$string['schedule'] = 'Časový plán';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Stav plánovaných záloh';
$string['screenshot'] = 'Náhled';
$string['search'] = 'Hledat';
$string['searchagain'] = 'Hledat znovu';
$string['searchcourses'] = 'Vyhledat kurzy';
$string['searchhelp'] = 'Můžete vyhledávat i několik slov najednou.<br /><br />slovo : hledej v textu jakoukoliv shodu s tímto slovem.<br />+slovo : bude nalezena pouze přesná shoda.<br />-slovo : nezobrazuj výsledky s tímto slovem.';
$string['searchresults'] = 'Výsledky hledání';
$string['sec'] = 'sek';
$string['secs'] = 'sekund';
$string['section'] = 'Sekce';
$string['sections'] = 'Sekce';
$string['select'] = 'Výběr';
$string['selectacountry'] = 'Vyberte zemi';
$string['selectednowmove'] = '$a souborů označeno k přesunu. Nyní jděte do cílového umístění a stiskněte \'Přesunout soubory sem\'';
$string['senddetails'] = 'Odeslat mé údaje emailem';
$string['separateandconnected'] = 'Samostatné a Kolektivní způsoby poznávání';
$string['serverlocaltime'] = 'Místní čas serveru';
$string['settings'] = 'Nastavení';
$string['shortname'] = 'Krátký název';
$string['shortnametaken'] = 'Krátký název je již použit pro jiný kurz ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Krátký název stránek (např. jedno slovo)';
$string['show'] = 'Ukázat';
$string['showadvancedsettings'] = 'Ukázat pokročilá nastavení';
$string['showall'] = 'Ukázat všechny $a';
$string['showallcourses'] = 'Ukázat všechny kurzy';
$string['showalltopics'] = 'Ukázat všechna témata';
$string['showallusers'] = 'Ukázat všechny uživatele';
$string['showallweeks'] = 'Ukázat všechny týdny';
$string['showgrades'] = 'Ukázat body';
$string['showlistofcourses'] = 'Ukázat seznam kurzů';
$string['showonlytopic'] = 'Ukázat pouze téma $a';
$string['showonlyweek'] = 'Ukázat pouze týden $a';
$string['showrecent'] = 'Ukázat nedávnou činnost';
$string['showreports'] = 'Ukázat zprávu o činnosti';
$string['showsettings'] = 'Ukázat nastavení';
$string['showtheselogs'] = 'Ukázat tyto protokoly';
$string['since'] = 'Od';
$string['sincelast'] = 'Od posledního přihlášení';
$string['site'] = 'Stránky';
$string['sitedefault'] = 'Výchozí stránky';
$string['siteerrors'] = 'Chyby na stránkách';
$string['sitefiles'] = 'Soubory';
$string['sitelogs'] = 'Protokol stránek';
$string['sitenews'] = 'Novinky stránek';
$string['sitepartlist0'] = 'Musíte být vyučující na hlavní stránce, abyste mohli vidět seznam účastníků stránek.';
$string['sitepartlist1'] = 'Musíte být vyučující, abyste mohli vidět seznam účastníků stránek.';
$string['sites'] = 'Stránky';
$string['sitesection'] = 'Zahrnout úvodní sekci';
$string['sitesettings'] = 'Nastavení stránek';
$string['siteteachers'] = 'Vyučující na hlavní stránce';
$string['size'] = 'Velikost';
$string['sizeb'] = 'bytů';
$string['sizegb'] = 'GiB';
$string['sizekb'] = 'KiB';
$string['sizemb'] = 'MiB';
$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Společná diskuse - nejnovější témata';
$string['someallowguest'] = 'Některé kurzy umožňují vstup pro hosty';
$string['someerrorswerefound'] = 'Některé informace chyběly nebo nebyly správné. Podrobnosti uvedeny dále.';
$string['sortby'] = 'Třídit podle';
$string['specifyname'] = 'Musíte určit název';
$string['startdate'] = 'Datum začátku kurzu';
$string['startsignup'] = 'Začněte nyní vytvořením nového účtu!';
$string['state'] = 'Stát / Kraj';
$string['statistics'] = 'Statistika';
$string['status'] = 'Stav';
$string['strftimedate'] = '%%d. %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d. %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d. %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d. %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d. %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%A, %%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Následující texty nejsou přeloženy v $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Je mi líto, ale do tohoto kurzu nemůžete vstoupit jako \'$a\'';
$string['students'] = 'Studenti';
$string['studentsandteachers'] = 'Studenti a učitelé';
$string['subcategories'] = 'Podkategorie';
$string['success'] = 'Úspěch';
$string['summary'] = 'Souhrn';
$string['summaryof'] = 'Souhrn - $a';
$string['supplyinfo'] = 'Prosím uveďte o sobě nějaké informace';
$string['teacheronly'] = 'pouze pro $a';
$string['teacherroles'] = '$a rolí';
$string['teachers'] = 'Učitelé';
$string['textediting'] = 'Při úpravě textu';
$string['texteditor'] = 'Použít standardní webové formuláře';
$string['textformat'] = 'Formát jednoduchého textu';
$string['thanks'] = 'Díky';
$string['theme'] = 'Motiv';
$string['themes'] = 'Motivy';
$string['themesaved'] = 'Nový motiv uložen';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-2';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Cestina';
$string['time'] = 'Čas';
$string['timezone'] = 'Časové pásmo';
$string['to'] = 'Do';
$string['today'] = 'Dnes';
$string['todaylogs'] = 'Dnešní protokol';
$string['toeveryone'] = 'komukoliv';
$string['toomanybounces'] = 'Na tuto adresu se nepodařilo odeslat příliš mnoho emailů. <strong>MUSÍTE</strong> si ji změnit, pokud chcete pokračovat.';
$string['toomanytoshow'] = 'Příliš mnoho uživatelů k zobrazení';
$string['toonly'] = 'pouze pro $a';
$string['top'] = 'Nahoru';
$string['topic'] = 'Téma';
$string['topichide'] = 'Skrýt toto téma pro $a';
$string['topicoutline'] = 'Osnova témat';
$string['topicshow'] = 'Ukázat toto téma pro $a';
$string['total'] = 'Celkem';
$string['trackforums'] = 'Označovat nepřečtené příspěvky';
$string['trackforumsno'] = 'Ne: nechci označovat shlédnuté příspěvky';
$string['trackforumsyes'] = 'Ano: chci zvýrazňovat nepřečtené příspěvky';
$string['trysearching'] = 'Zkuste raději vyhledávání';
$string['turneditingoff'] = 'Vypnout režim úprav';
$string['turneditingon'] = 'Zapnout režim úprav';
$string['undecided'] = 'Nerozhodnuto';
$string['unenrol'] = 'Vyškrtnout';
$string['unenrolallstudents'] = 'Vyškrtnout všechny studenty';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Jste si jistí, že chcete kompletně vyškrtnout všechny studenty z tohoto kurzu?';
$string['unenrolme'] = 'Vyškrtnout z $a';
$string['unenrolsure'] = 'Jste si jistí, že chcete vyškrtnout $a z tohoto kurzu?';
$string['unfinished'] = 'Nedokončeno';
$string['unknowncategory'] = 'Neznámá kategorie';
$string['unlimited'] = 'Neomezeno';
$string['unpacking'] = 'Rozbaluji $a';
$string['unsafepassword'] = 'Příliš snadné heslo - zkuste nějaké jiné';
$string['unusedaccounts'] = 'Účty nepoužité po dobu delší než $a dnů jsou automaticky vyškrtnuty';
$string['unzip'] = 'Rozbalit';
$string['unzippingbackup'] = 'Rozbaluji zálohu';
$string['up'] = 'Nahoru';
$string['update'] = 'Aktualizovat';
$string['updated'] = 'Aktualizováno $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Aktualizovat profil';
$string['updatesevery'] = 'Aktualizovat každých $a vteřin';
$string['updatethis'] = 'Upravit tuto činnost - $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Aktualizovat tento kurz';
$string['updatinga'] = 'Aktualizuji $a';
$string['updatingain'] = 'Aktualizuji $a->what v $a->in';
$string['upload'] = 'Vložit';
$string['uploadafile'] = 'Vložit soubor';
$string['uploadedfile'] = 'Soubor byl úspěšně uložen';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file uložen do $a->directory';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Je mi líto, ale tento soubor je moc velký (limit je $a bytů) ';
$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Nahrávání souborů selhalo, protože se vyskytl problém s jedním ze souborů: $a->name.<br />Zde je protokol s problémy:<br />$a->problem<br />K zotavování nedochází.';
$string['uploadfilelog'] = 'Protokol o nahrávání souboru $a';
$string['uploadformlimit'] = 'Nahrávaný soubor přesáhl maximální možnou velikost nastavenou formulářem';
$string['uploadlabel'] = 'Název:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Žádný soubor nebyl nalezen - určitě jste jej vybrali?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Nahrávání souborů není povoleno';
$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Staré soubory v nahrávací oblasti byly odstraněny';
$string['uploadpartialfile'] = 'Soubor byl nahrán pouze částečně';
$string['uploadproblem'] = 'Objevily se neznámé problémy při vkládání souboru \'$a\' (možná je příliš velký nebo se v jeho názvu vyskytují nedovolené znaky)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Soubor byl přejmenován z $a->oldname na $a->newname kvůli neplatným znakům.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'Soubor byl přejmenován z $a->oldname na $a->newname kvůli konfliktu názvů.';
$string['uploadserverlimit'] = 'Nahrávaný soubor přesáhl maximální možnou velikost nastavenou serverem';
$string['uploadthisfile'] = 'Vložit tento soubor';
$string['uploadusers'] = 'Načíst uživatele';
$string['usedinnplaces'] = 'Použito na $a místech';
$string['user'] = 'Uživatel';
$string['userconfirmed'] = 'Potvrzeno $a';
$string['userdata'] = 'Data uživatele';
$string['userdeleted'] = 'Uživatelský účet byl odstraněn';
$string['userdescription'] = 'Popis';
$string['userfiles'] = 'Soubory uživatele';
$string['userlist'] = 'Seznam uživatelů';
$string['username'] = 'Uživatelské jméno';
$string['usernameexists'] = 'Toto uživatelské jméno již existuje, zvolte si jiné';
$string['usernotconfirmed'] = 'Nelze potvrdit $a';
$string['userprofilefor'] = 'Profil uživatele $a';
$string['users'] = 'Uživatelé';
$string['usersnew'] = 'Noví uživatelé';
$string['userzones'] = 'Časové pásmo uživatele';
$string['usethiscourse'] = 'Použij tento kurz';
$string['usingexistingcourse'] = 'Používám stávající kurz';
$string['version'] = 'Verze';
$string['view'] = 'Prohlížení';
$string['virusfound'] = 'Pozor! Clam AV nalezl virus v souboru nahrávaném uživatelem $a->user v kurzu $a->course. Zde je výstup programu clamscan:';
$string['virusfoundlater'] = 'V souboru $a->filename, který jste $a->date nahrávali do kurzu $a->course, byl nalezen virus. Zde je souhrn toho, co se stalo s vaším souborem:
$a->action
Pokud byl soubor odevzdávaná práce, budete ji možná muset znovu odevzdat, aby ji váš učitel měl k dispozici.';
$string['virusfoundlateradmin'] = 'Pozor! V souboru $a->filename, který $a->date nahrával uživatel $a->user do kurzu $a->course, byl nalezen virus. Zde je souhrn toho, co se se souborem stalo:
$a->action
Uživatel byl rovněž upozorněn.';
$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Pozor! V souboru nahraném pod názvem $a->filename byl nalezen virus. Moodle nemohl kontaktovat uživatele, který soubor nahrával.
Zde je souhrn toho, co se se souborem stalo:
$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Nalezen virus!';
$string['virusfounduser'] = 'Vámi nahrávaný soubor $a->filename byl kontrolován antivirovým programem a byl v něm nalezen virus! Váš soubor NEBYL úspěšně uložen.';
$string['virusplaceholder'] = 'V tomto nahrávaném souboru byl nalezen virus a soubor byl proto přesunut nebo odstraněn. Uživatel byl upozorněn.';
$string['visibletostudents'] = 'Viditelný pro $a';
$string['webpage'] = 'Webová stránka';
$string['week'] = 'Týden';
$string['weekhide'] = 'Skrýt tento týden pro $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Osnova týdnů';
$string['weekshow'] = 'Ukázat tento týden pro $a';
$string['welcometocourse'] = 'Vítejte v kurzu $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Vítejte v kurzu $a->coursename! Jedna z prvních věcí, kterou byste měli udělat, je úprava stránky s vaším profilem: $a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Jak chcete pojmenovat nový soubor ZIP?';
$string['withchosenfiles'] = 'S vybranými soubory';
$string['withoutuserdata'] = 'bez dat uživatele';
$string['withuserdata'] = 's daty uživatele';
$string['wordforstudent'] = 'Jak říkáte studentovi';
$string['wordforstudenteg'] = 'např. Student, Žák, Účastník atd.';
$string['wordforstudents'] = 'Jak říkáte studentům';
$string['wordforstudentseg'] = 'např. Studenti, Žáci, Účastníci atd.';
$string['wordforteacher'] = 'Jak říkáte učiteli';
$string['wordforteachereg'] = 'např. Školitel, Instruktor, Konzultant apod.';
$string['wordforteachers'] = 'Jak říkáte učitelům';
$string['wordforteacherseg'] = 'např. Školitelé, Instruktoři, Konzultanti apod.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Zapisuji kategorie a otázky';
$string['writingcoursedata'] = 'Zapisuji údaje kurzu';
$string['writingeventsinfo'] = 'Zapisuji informace o událostech';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Zapisuji obecné informace';
$string['writinggradebookinfo'] = 'Zapisuju informace o knize bodů';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Zapisuji informace o skupinách';
$string['writingheader'] = 'Zapisuji hlavičky';
$string['writingloginfo'] = 'Zapisuji protokoly';
$string['writingmessagesinfo'] = 'Zapisuji informace o zprávách';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Zapisuji informace o modulech';
$string['writingscalesinfo'] = 'Zapisuji informace o škálách';
$string['writinguserinfo'] = 'Zapisuji informace o uživatelích';
$string['wrongpassword'] = 'Špatné heslo k tomuto uživatelskému jménu';
$string['yahooid'] = 'Yahoo ID';
$string['yes'] = 'Ano';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Chystáte se vytvořit soubor ZIP obsahující';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Chystáte se začít proces obnovy';
$string['yourlastlogin'] = 'Vaše poslední přihlášení ';
$string['yourself'] = 'vy';
$string['yourteacher'] = 'vaše $a';
$string['zippingbackup'] = 'Komprimuji (ZIP) zálohu';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.