Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

13 lines (8 sloc) 0.715 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Link de items uit de woordenlijst automatisch</B></P>
<P>Als je deze optie inschakeld, dan zullen alle items in deze woordenlijst automatisch links worden en dat overal
waar dat woord of die zinnen voorkomen binnen dit vak. Dus ook in forumbijdragen,
interne bronnen, weeksamenvattingen, logboeken enz.</p>
<p>Merk op dat het inschakelen van linken er niet automatisch voor zorgt dat alle items gelinkt worden - het linken moet voor elk item individueel ingeschakeld worden.</p>
<p>Als je een bepaald stuk tekst niet gelinkt wil zien (in een forumbijdrage, bijvoorbeeld) dan kun je
&lt;nolink> en &lt;/nolink> tags rond de tekst zetten.</p>
<p>Merk op dat categoriën ook gelinkt worden.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.